Het recht op privacy staat in nauw verband met andere mensenrechten. Soms is het zelfs de poortwachter voor die andere mensenrechten. We leggen graag uit waarom.

Nu de mogelijkheden van dataverwerking grenzeloos zijn, staat het recht op privacy onder druk. Gegevens die informatie vrijgeven over een persoon worden in enorme hoeveelheden verwerkt, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Inzichten en conclusies op basis van die gegevens worden gedeeld en verhandeld. De vele elementen waaruit identiteiten zijn opgebouwd, worden platgeslagen, gecategoriseerd en geconserveerd in doosjes. Om vervolgens een "profiel" te worden. Identiteiten gereduceerd tot stereotypes.

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering werd ingeluid met beloften van eenvoud, efficiëntie en effectiviteit. Het tegendeel bleek waar. Inmiddels komen de ravages die hiermee zijn aangericht steeds meer aan het licht. En we zien hoe verschillende fundamentele rechten afbrokkelen, door inbreuken op de persoonlijke levenssfeer.

Verschillende vormen van discriminatie hebben hun oorsprong in profielen. Profielen opgesteld op basis van data waarvan verondersteld werd dat daar aannames mee gedaan konden worden. Aannames over of iemand een grotere kans maakt om fraude te plegen met sociale voorzieningen. Aannames die iemand dus al verdacht maken nog voordat iemand iets verkeerds heeft gedaan. Niet het eigen handelen, maar het veronderstelde handelen van de groep waartoe iemand wordt ingedeeld zijn dus relevant.

Dit allemaal om overheden te helpen fraude op te sporen en te voorkomen. Een belangrijk maatschappelijk doel, maar weegt het zwaarder dan iemands individuele belang?

Grondrechten die gegarandeerd worden in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, komen in het gedrang. En dat begint met verwerkingen van persoonsgegevens die te vaak onrechtmatig bleken te zijn.

Het is niet voor niks dat het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming het beschermen van grondrechten en fundamentele vrijheden is, met name het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Door persoonsgegevens te verwerken, door inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer, kunnen andere grondrechten worden geschonden.

Dat is waarom we het recht op privacy de poortwachter noemen voor andere mensenrechten. Dit is ook waarom we ons ervoor moeten blijven inzetten dat het recht op privacy een fundamenteel recht is.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom