Burgers moeten hun privacy inleveren als de overheid Die Hard 4.0-achtige scenario's wil voorkomen, aldus het CDA. Volgens Raymond Knops is het grote publiek is zich niet bewust van de gevaren die op de loer liggen. "In de film “Die Hard 4.0” legt een boosdoener de gehele Amerikaanse

...

Op verzoek van de Deense gemeente Odense heeft de Deense privacytoezichthouder Datatisynet geoordeeld over de vraag of het gebruik van Google Apps te verenigen is met het privacyrecht. De toezichthouder concludeert dat dit niet het geval is.

Het oordeel van Datatisynet is interessant, omdat de

...

Google heeft weer 26 applicaties uit de Android Market verwijderd die persoonlijke gegevens van duizenden Android-gebruikers hebben gestolen. Het is niet de eerste keer dat dergelijke malware de privacy van gebruikers in gevaar brengt.

Online beveiligingsbureau Lookout bevestigt dat de gebruikte

...

Data van burgers in de Europese Unie worden onvoldoende beschermd. De verplichte opslag van gegevens door aanbieders van elektronische communicatiediensten druist in tegen de fundamentele rechten op privacy en databescherming.

Dat stelt de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), de

...

Telecomproviders mogen niet zomaar in elektronische berichten of het internetverkeer kijken. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken afgelopen week aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de techniek DPI.

Ze mogen dan ook niet zomaar de inhoud van dataverkeer bekijken”, laat

...

Vragenuur

Mondelinge vragen aan de minister Verhagen over het bericht "KPN-klanten tijdlang afgetapt".

Voorzitter. Big Brother is watching you! We hebben het vorige week in diverse bladen kunnen lezen: KPN en Vodafone tappen massaal het mobiele-internetgebruik van hun klanten af. Einde

...

Vraag 2

Wat is uw oordeel over het feit dat KPN deze app-heffingen, tegen de duidelijk uitgesproken wens van een meerderheid van de Kamer in, wil doordrukken?

Vraag 4

Bent u bereid om KPN op te roepen om af te zien van deze app-heffingen en erop te wijzen dat deze heffingen niet mogen worden

...

 1. Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken waarover internet-toegangsdiensten worden geleverd en aanbieders van internettoegangsdiensten belemmeren of vertragen geen diensten of toepassingen op het internet, tenzij en voor zover de betreffende maatregel waarmee diensten of

...

Voorwoord van de Minister van Justitie

Als gevolg van het voortschrijden van ontwikkelingen in de informatie- en communicatie- technologie is gegevensverwerking door de overheid nu op grote schaal en tegen geringe kosten mogelijk. Dat merken we in de wetgevingspraktijk. De verwerking van

...

Bij brief van 12 april 2011 (kenmerk 147654.01U) hebben de vaste commissies voor Justitie, BZK/AZ, OCW, VWS en de JBZ-raad van de Eerst Kamer een aantal vragen aan de regering voorgelegd ter voorbereiding van het beleidsdebat digitale dataverwerking op 17 mei 2011. 

Hieronder wordt ingegaan op de

...

In het regeerakkoord «Vrijheid en verantwoordelijkheid» van 30 september 2010 wordt op verschillende plaatsen krachtig ingezet op meer aandacht voor de informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens.

Ter uitvoering van het regeerakkoord zal het kabinet de navolgende voornemens in een

...

De Commissie wil de voortgang van lidstaten op het gebied van slimme netwerken monitoren en de afstemming op Europees niveau bevorderen door:

– de ontwikkeling van EU-standaarden voor ICT-technologie gericht op interoperabiliteit, persoonsbescherming en veiligheid;

– aanpassing van Europese

...

Vraag 1
 Klopt de volgende informatie: «De Wet algemene bepalingen BSN regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak.» en «De algemene regel blijft: Als een organisatie geen persoonsgebonden gegevens, waaronder een persoons- nummer, van u hoeft

...

6
Deelt u de mening dat de NZa te allen tijde gerechtelijke vonnissen moet opvolgen? Zo nee, in welke gevallen is het naar uw oordeel gerechtvaardigd dat de NZa een vonnis naast zich neerlegt?

6
Het CBb is de hoogste rechterlijke instantie inzake de toetsing van besluiten van de NZa. Ik ben van

...