.....Vrijbit wijst er echter tegelijkertijd op dat de Paspoortwet zelf ondergeschikt is aan hogere wetgeving, zoals het EVRM, waarop burgers zich mogen beroepen als zij weigeren hun biometrische gegevens af te staan.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nvvb.nl

Vrijbit merkt hierover het volgende op. In het geval een burger in een bezwaarschriftprocedure zich op deze hogere wetgeving beroept, is de burgemeester verplicht het bezwaar van de burger hieraan te toetsen. In het besluit op het bezwaarschrift kan niet worden volstaan met de mededeling dat geen paspoort of id-kaart kan worden verstrekt omdat de aanvraag ervan niet volledig is en de burgemeester de bezwaren niet aan het EVRM “kan” toetsen, omdat hij de Paspoortwet moet uitvoeren ”zoals die luidt”. Een dergelijk besluit is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, omdat zorgvuldig onderzoek moet worden gedaan naar de relevante feiten (en dat zijn ook de rechtsnormen) zodat een besluit op een deugdelijke motivering gebaseerd wordt, aldus Vrijbit.

Het is juist dat een besluit zorgvuldig tot stand dient te komen en deugdelijk is gemotiveerd, waarbij het uiteindelijke oordeel daarover bij de rechter ligt. Dit wil echter nog niet zeggen dat de burgemeester in de bezwaarschriftprocedure het werk van de wetgever over moet doen.

Het betekent wel dat u in het besluit op bezwaar, als motivering voor het niet in behandeling nemen van de aanvraag, kunt verwijzen naar de parlementaire geschiedenis van de gewijzigde Paspoortwet, waaruit blijkt dat er een toetsing aan hogere wetgeving heeft plaatsgevonden.

In het licht van het voorgaande adviseren de NVVB en VNG u bij aanvragen door personen die principiële bezwaren hebben tegen het opnemen van hun vingerafdrukken de volgende lijn aan te houden:

de Paspoortwet en overigens ook de Europese Verordening die daaraan ten grondslag ligt (EG nr. 2252/2004) worden uitgevoerd conform de daarin opgenomen bepalingen;
het aanvoeren van principiële bezwaren tegen het opnemen van vingerafdrukken of de opslag daarvan in de reisdocumentenadministratie kan er niet toe leiden dat een reisdocument zonder vingerafdrukken wordt verstrekt (ook niet voor 1 jaar!)

Op grond van de Europese Verordening kan slechts op drie gronden worden afgezien van het opnemen van vingerafdrukken, te weten:

o als de aanvrager jonger is dan 12 jaar; 
o als door een fysieke beperking het permanent onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen; 
o als door een fysieke beperking het tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen. 

Alleen in dit specifieke geval kan een reisdocument met een geldigheidsduur van 1 jaar worden verstrekt. 

indien een aanvrager vanwege principiële bezwaren geen vingerafdrukken wil laten opnemen, moet u de bestaande procedure volgen.

Die houdt in dat u de aanvraag, nadat betrokkene eerst nog in de gelegenheid is gesteld deze aan te vullen, niet in behandeling neemt. Tegen dit besluit kan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Indien de aanvrager in het bezwaarschrift stelt dat het besluit in strijd zou zijn met hogere wetgeving (bijvoorbeeld artikel 8 EVRM) kunt u het handhaven van het besluit om de aanvraag niet in behandeling te nemen uitdrukkelijk motiveren met een verwijzing naar de parlementaire geschiedenis van de gewijzigde Paspoortwet, waaruit blijkt dat daarbij een uitgebreide toetsing aan hogere wetgeving heeft plaatsgevonden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nvvb.nl