Vingerafdruk

Het gebruik van vingerafdrukscans om de aanwezigheid van leerlingen op school te registreren, roept heel wat reacties op. Het protest heeft iets irrationeel. Of die controle nu gebeurt met een ouderwets kruisje bij de naam, door een elektronisch of online systeem, of door biometrische toestellen is van secundair belang...

...En toch is de weerstand begrijpelijk. Onze privacy wordt immers voortdurend te grabbel gegooid. Met dank aan camera's, flitspalen, gsm's, elektronisch bankieren, internet, Facebook en allerlei private en publieke databanken die aan elkaar gekoppeld worden.... Het gevoel dat we steeds meer door onzichtbare Big Brothers in het oog worden gehouden, is onaangenaam. Dat we persoonlijke informatie en zelfs onze fysieke kenmerken aan Big Brother moeten toevertrouwen zonder goed te weten wat ermee kan gebeuren is beangstigend.

De Big Brothers worden op dat punt terecht gewantrouwd. Er worden voortdurend data verzameld voor platte commerciële doeleinden en om onnodig te disciplineren. Privacy wordt tussen haakjes gezet in functie van marketing, efficiëntie, controle, veiligheid, transparantie en accountability. Heel wat controlemechanismen zijn er goedbedoeld op gericht om ons een huis van zekerheid en veiligheid te verschaffen, maar de facto creëren ze een huis van wantrouwen. Ze installeren niet alleen wantrouwen tussen mensen, op de duur wordt vooral het controlesysteem zelf gewantrouwd.

Het is dat laatste dat mee de huidige verontwaardiging verklaart. Niet zozeer die scans zijn het probleem, wel het systeem waarvan ze een zoveelste veruitwendiging zijn. Het is een systeem dat mensen herleidt tot stuurbare consumenten en in de pas lopende diertjes. In dit controlesysteem worden mensen ontmenselijkt en herleid tot cijfers, codes en algoritmen. Het onderwijs is bij uitstek een plaats waar dergelijke reductie van mensen niet op haar plaats is.

Alles bij de bron; deMorgen

Zelf word ik bijzonder ongemakkelijk telkens als ik een Amerikaanse grenscontrole moet passeren. Dat ze mijn papieren controleren, oké, maar dat ik ook telkens mijn vingerafdrukken moet laten scannen bij een stuurse, mij als misdadiger bekijkende grensagent, wringt behoorlijk.

Zolang de Amerikaanse overheid mij van niets verdenkt, moet ze mijn fysieke integriteit als burger respecteren, en mijn privacy.

Maar blijkbaar ben ik een uitstervende diersoort geworden, want niemand lijkt er nog van op te kijken dat er met een abnormale vanzelfsprekendheid steeds verder wordt gegaan in het verzamelen van biometrische gegevens.

Nu blijken heel wat Vlaamse scholen ook al gebruik te maken van een scansysteem om de aan- en afwezigheden van hun leerlingen te checken. Het zou makkelijker zijn om de facturen voor het naschoolse toezicht op te stellen, zo luidt het.

Alles bij de bron; deMorgen

Biometrische systemen waarbij vingerafdrukken gebruikt worden om de af- en aanwezigheid van kinderen te registreren worden ondertussen in tientallen scholen gebruikt. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de plaatsing van de systemen krijgen bovendien nog steeds vragen van scholen. "We hebben op dit moment systemen geleverd aan 30 à 40 scholen", zegt Pol Valck van iSchool & iScan. Een ander bedrijf uit de sector laat weten net nog een offerte te hebben geleverd aan een grote, katholieke scholengroep.

Nochtans zijn er problemen van privacy. De privacycommissie laat in een advies weten dat ze "de noodzaak van het veralgemeend gebruik van biometrische systemen in schoolmiddens in twijfel trekken.

De privacykwestie zorgde er voor dat Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen) een proefproject in de stedelijke hotelschool liet stilleggen. "Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe", zegt ze. "Maar toch niet in een school? Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wil laten opgroeien. Wil je een sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?"

Ook technisch blijkt het systeem niet waterdicht te zijn. Dertig Leuvense scholen moesten de scans weer laten verwijderen nadat bleek dat er mankementen waren.

Alles bij de bron; deMorgen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht dat er "redelijk vlot" een oplossing komt voor mensen die hun vingerafdruk bij het aanvragen van paspoort of identiteitsbewijs niet willen afstaan. De Nationale ombudsman had de minister opgeroepen om met een oplossing te komen.

Deze groep kan namelijk allerlei zaken niet doen, zoals het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland en stemmen. Ook loopt deze groep elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een geldig identiteitsbewijs.

De Tweede Kamer zal binnenkort een wetsvoorstel behandelen, waarin onder meer staat dat de identiteitskaart geen vingerafdruk meer hoeft te bevatten. Plasterk denkt dat de wet volgend jaar al kan zijn aangepast, waardoor vingerafdrukweigeraars weer kunnen stemmen en naar de bank kunnen.

Alles bij de bron; Security

In 2011 liet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat de opslag van vingerafdrukken van aanvragers van identiteitsdocumenten zou worden stopgezet.

Het CBP vroeg de minister begin dit jaar om inlichtingen over de stand van zaken met betrekking tot de reeds opgeslagen vingerafdrukken. De minister heeft daarop aangegeven dat er updates zijn geïnstalleerd op de programmatuur van de reisdocumentenadministraties van alle gemeenten ter verwijdering van de vingerafdrukken.Ook heeft de minister laten weten dat de back-uptapes en apparatuur met eventuele restsporen van vingerafdrukken dit jaar zullen worden vervangen.

Het CBP constateert op basis van deze informatie dat de vingerafdrukken niet langer worden opgeslagen dan is toegestaan, te weten tot de uitreiking van het document. Ook worden de eerder opgeslagen vingerafdrukken vernietigd.

Alles bij de bron; Security

In Tilburg mag je het zwembad (Stappegoor) niet in zonder je vingerafdrukkenaf te geven ?? Dat vernam ik via de mail. Lees, verbaas jezelf en huiver;

Ik wilde eenmalig een keertje gaan zwemmen in zwembad de Stappegoor in Tilburg. Maar voordat ik een los kaartje kon kopen moest ik eerst digitaal een vingerafdruk afgeven anders mocht ik er niet in !!

Als reden voor deze maatregel gaf de cassiere op dat er veel mensen werden lastig gevallen in het zwembad. Men wil dit, onder het mom:voor je eigen veiligheid, opgelossen met het nemen van vingerafdrukken via zo'n digitaal apparaatje.

Ik ging een discussie aan met de cassiere en vertelde dat het volgens mij in strijd is met de grondwet om iemands biometrische gegevens af te nemen zonder dat daar een gegronde reden voor is. Toen ik er met haar niet uit kwam,  ze was duidelijk getraind voor dit soort gesprekken, en vroeg om de manager weigerde de dame die erbij te halen. Het zwemmen ging dus niet door want de cassiere kon mij niet vertellen wat er zou gebeuren met de afgenomen afdruk en dan ben ik zeker niet bereid om deze af te geven.

Ik heb een klacht ingediend via de website van gemeente Tilburg met de vraag waarom gemeente Tilburg tegen de  grondwet in toch vingerafdrukken afneemt van onschuldige burgers. Daarop kreeg ik van de betreffende ambtenaar een standaard gegenereerd antwoord. Het is juridisch helemaal dichtgetimmerd en ook via de gemeenteraad goedgekeurd.

 

 Reeds in 2009 maakte omroep Brabant melding van kritiek op deze maatregel na onderzoek door de Universiteit van Tilburg;

Kritiek op vingerscan zwembad Tilburg                                                    Publicatie: woensdag 18 februari 2009 - 18:37 
De vingerscan blijkt omstreden.

Zwembad Stappegoor in Tilburg maakt met zijn vingerscan inbreuk op de rechten van de mens. Dat blijkt uit onderzoek van  de Universiteit van Tilburg.  Het gebruik van vingerscans bij een school, een sportclub,  een supermarkt en een zwembad zijn onderzocht.

Het afstaan van een vingerafdruk is alleen verplicht bij een misdrijf waarop vier jaar of meer staat. Zwembad Stappegoor heeft de vingerafdrukken opgeslagen van een groep onruststokers. Ook zou het gebruik van een vingerscan een wel erg dure methode zijn om lastige jeugd te weren. Een blad met foto’s zou al veel soelaas bieden. 

Zwembad Stappegoor is verbolgen over de kritiek. Volgens het zwembad zorgt de vingerscan voor meer veiligheid.

 

De plaatselijke SP heeft op het voornemen in 2006 al vragen gesteld in de gemeenteraad;

Tilburg zie mogelijkheden om het systeem van verplichte pasjes en digitale vingerafdrukken mogelijk in de hele stad toe te passen. Dat antwoord het college op schriftelijke vragen van de SP. Deze fractie ziet geen enkel heil in de monstermaatregelen en vraagt maandag in de commissie Modern Bestuur om een einde aan deze onzin.

...“Het begon met lastigvallen in de kleedhokjes van Stappegoor, maar als het college z’n zin krijgt moet je voortaan je vingerafdruk geven en een digitale pas bij je hebben voordat je nog rustig een pilsje mag gaan drinken”, aldus de fractie. “Dit zijn monsterlijke maatregelen die niet leiden tot meer veiligheid maar tot een politiestaat”. Het scheiden van jongens- en meisjeskleedhokjes is een eenvoudige maatregel die het college níet wenst te nemen. “Kijk, dan ben je dus niet serieus bezig om gerotzooi tegen te gaan, maar misbruik je een aantal incidenten om Big-Brother fantasieën uit te leven”.

 

Ondanks dit is het systeem dus gewoon in werking en staat er op de website nergens te lezen wat er met de afdrukken gebeurt, gelukkig biedt Google deels uitkomst met het, kennelijk door het CBP goedgekeurde, pdf'Protocol Gedragsregels Sportaccomodaties' waar in paragraaf 4 het volgende te lezen valt;

4.4 Registratie

Het Sportbedrijf heeft op elk overdekt zwembad en in de grotere sportaccommodaties een camera observatiesysteem in werking bestaande uit digitale kleurencamera´s en een digitale recorder. De beelden worden op diverse plaatsen in de accommodatie live getoond, ter ondersteuning van het toezicht, maar worden ook opgeslagen in een recorder. De beelden worden maximaal 7 dagen bewaard en daarna automatisch gewist. In geval van een calamiteit kunnen de beelden door de Teammanager of diens plaatsvervanger worden bekeken, eventueel op verzoek worden overgedragen aan de politie in het kader van een onderzoek.

Klanten worden via het toegangscontrolesysteem geregistreerd bij de aankoop van persoonsgebonden passe-partout, abonnementen, leskaarten en meerbaden kaarten. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik. Van elke geregistreerde klant worden een pasfoto (niet verplicht) en de NAW gegevens geregistreerd, aangevuld met geboortedatum en indien mogelijk het E-mail adres.

Bij situaties waarbij sprake is van een ontzegging wordt de desbetreffende persoon geregistreerd via een calamiteitenformulier en worden de gegevens digitaal en op papier opgeslagen. Het calamiteitenformulier is een basisdocument aan de hand waarvan een interne melding en registratie van het gebeuren plaatsvindt en waarin de basisgegevens worden opgenomen die kunnen worden gebruikt bij een eventuele aangifte en bij het vaststellen van een sanctie en het opstellen van de definitieve schriftelijke bevestiging van de ontzegging. Het formulier en de ontzeggingbrief vormen de basisdocumentatie voor de "zwarte lijst" die alleen door de Teammanager en diens plaatsvervanger toegankelijk zijn en worden opgeslagen voor de duur van de ontzegging vermeerderd met maximaal 12 maanden.  

De politie en de bij het protocol aangesloten baden hebben uitsluitend een papieren kopie van de schriftelijke bevestiging van een ontzegging.

Met ingang van 1 juni 2007 wordt elke klant, waar voor een ontzegging wordt uitgeschreven voor een bepaalde tijd, ook geregistreerd door middel van het afnemen van een afdruk van de 10 vingers. Dit om te voorkomen dat een persoon alsnog zich de toegang verschaft door een andere vinger voor de Biometrische toegangscontrole aan te bieden die de vinger welke gebruikt is bij de registratie. De gegevens worden opgeslagen in een bestand dat als verificatie bestand wordt gebruikt. Bezoekers die een losse entreekaart, meer badenkaart, abonnement of andere zwempas kopen dienen zich, voordat zij een dergelijke kaart kopen, middels het geven van een vingerscan, te  laten verifiëren met de lijst geregistreerde ontzegde personen.

Hoe lang het zwembad de 'registratie vingerafdruk' bewaart en welke instantie(s) toegang hebben tot die database is helaas nog steeds niet duidelijk, wel dat het zwembad nog meer registreert en opslaat en naar mijn mening daarmee meer op een open inrichting lijkt als op een openbaar gebouw waar je tegen betaling lekker ontspannen, sportief bezig kunt zijn. Toch had het ook nog erger kunnen zijn, in eerste instantie waren er ook plannen voor een gezichtsscan;

Tilburg voert gezichtsscan in bij zwembaden                                                                      05 sep 2006  

Bezoekers van de Tilburgse zwembaden en de ijsbaan kunnen vanaf volgend jaar op drukke dagen alleen toegang krijgen als ze een vingerafdruk en gezichtsfoto laten maken. De maatregel is onderdeel van een breder pakket om met name het recreatiezwembad Stappegoor veiliger te krijgen. Volgens wethouder sportzaken wil Tilburg een sluitend systeem om jongeren die trammelant veroorzaken te kunnen weren.
‘Het systeem met de vingerafdruk en gezichtsfoto wordt met succes toegepast in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. De ervaringen daar zijn zeer positief. ...

...ook zijn er meer camera’s geplaatst. Er komt nog een jeugdpas om jongeren beter te kunnen registeren. Jongeren moeten op drukke dagen niet alleen een vingerafdruk en gelaatsfoto afstaan. Zij moeten zich ook nog legitimeren. ‘Zonder legitimatie komen ze evenmin binnen,’ volgens de sportwethouder.

Actievoerders die geen paspoort of ID-kaart kunnen aanvragen omdat ze uit principiële overwegingen weigeren hun vingerafdruk af te staan, hebben maandag protest aangetekend bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Ze willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de verplichte afgifte van biometrische kenmerken voor identiteitspapieren. 

Volgens Burgerrechtenvereniging Vrijbit, die opkomt voor hun belangen, zijn er in Nederland enkele duizenden vingerafdrukweigeraars. Zij zijn bang dat hun biometrisch materiaal in verkeerde handen komt, waardoor criminelen hun identiteit kunnen overnemen.

De vingerafdrukweigeraars voelen zich benadeeld omdat ze geen paspoort of ID-kaart kunnen krijgen. Een aantal van hen heeft een rechtszaak aangespannen.

Een woordvoerster van Plasterk laat weten dat er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel is ingediend om te regelen dat er geen vingerafdrukken meer worden opgenomen op ID-kaarten. Het wetsvoorstel wordt na de zomer behandeld, aldus de woordvoerster.

Alles bij de bron; OmroepBrabant

Actievoerders die geen paspoort of ID-kaart kunnen aanvragen omdat ze uit principiële overwegingen weigeren hun vingerafdruk af te staan, hebben maandag protest aangetekend bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Ze willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de verplichte afgifte van biometerische kenmerken voor identiteitspapieren.

Volgens Burgerrechtenvereniging Vrijbit, die opkomt voor hun belangen, zijn er in Nederland enkele duizenden vingerafdrukweigeraars. Zij zijn bang dat hun biometrisch materiaal in verkeerde handen komt, waardoor criminelen hun identiteit kunnen overnemen.

De vingerafdrukweigeraars voelen zich benadeeld omdat ze geen paspoort of ID-kaart kunnen krijgen. Een aantal van hen heeft een rechtszaak aangespannen.

Alles bij de bron; Telegraaf

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha