DNA

Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak van de Utrechtse serieverkrachter. De verdachte beriep zich steeds op zijn zwijgrecht. Veel, zo niet alles, hangt nu af van de DNA matches. ...DNA is een niet meer weg te denken middel in het beschermen van de rechtsorde. Politie en Justitie zijn steeds beter toegerust om naast het ‘gewone’ recherchewerk, ook de forensische kant van opsporing te integreren in het dagelijks werk.

De forensische opsporing is meer en meer een specialisme geworden waarin hoge eisen aan vakbekwaamheid en precisie worden gesteld. Lees hier meer over de ontwikkeling van DNA wetgeving en van DNA als opsporingsinstrument.

...Kamervragen van onder andere Boris Dittrich (D66) naar aanleiding van de zaak van de Utrechtse serieverkrachter hebben er in 1997 voor gezorgd dat er serieus werd begonnen met het inrichten van de databank. Ook later is er steeds veel politieke bemoeienis geweest met het benutten van DNA in de opsporing en is de wet diverse keren aangepast. Tot 2004 was de databank meer gevuld met sporen dan met personen. In 2008 ontstond de mogelijkheid ook internationaal DNA profielen uit te wisselen. De DNA profielen van veelplegers werden toegevoegd in 2009 en in 2010 volgden de veroordeelden voor misdrijven waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat. Dat is een erkenning voor de geweldige potentie van DNA in de opsporing.

In de afgelopen 20 jaar zijn er ruim 200.000 personen en ruim 60.000 sporen opgenomen in de databank. Er zijn bijna 30.000 matches tussen sporen en personen gevonden, waaronder , na 19 jaar, die van de Utrechtse serieverkrachter. Ruim 30.000 sporen “wachten’ nog op een dader. De effectiviteit van de databank is enorm en zou nog verder kunnen worden versterkt door het vergroten van het aantal personen dat in de databank wordt opgenomen.

Ik heb eerder al gepleit dat ‘het DNA van iedere Nederlander in de databank’ een enorme beperking van het aantal slachtoffers zou kunnen opleveren door het eerder ‘pakken van de daders’. Vooralsnog lijkt dit standpunt niet echt houdbaar vanwege de enorme impact van privacy in het publieke debat. ...Aandacht voor slachtoffers en nabestaanden zou dezelfde prioriteit moeten krijgen als de bescherming van de verdachte. 20 jaar ontwikkeling van DNA als opsporingsmiddel vraagt om verdergaande regelgeving die rechtsbescherming biedt aan slachtoffers en de aanpak van daders verruimd. De rechtsorde zou hiermee gediend zijn.

Alles bij de bron; NRC


Het Openbaar Ministerie heeft nagelaten van bijna 12.000 veroordeelden DNA af te nemen. “De politie kan pas na veroordeling en nadat een bevel tot DNA-afname is afgegeven door het OM, spreekuren organiseren om celmateriaal af te nemen. Ondanks het bevel moet de veroordeelde zelf gevolg geven aan deze oproep.

Pas als de veroordeelde herhaaldelijk niet verschijnt en deze persoon door het OM op de opsporingslijst wordt geplaatst, kan de politie deze personen gaan achterhalen. Daarbij schetst het OM terecht de problematiek dat er van veel veroordeelden geen bekende woon- of verblijfplaats is.

Om niet afhankelijk te zijn van het feit of een veroordeelde gehoor geeft aan de oproep om celmateriaal af te komen staan op het politiebureau, en om te voorkomen dat de politie de veroordeelde uiteindelijk actief moet gaan opsporen wanneer hij of zij niet verschijnt, staan wij achter de al eerder gedane aanbeveling van de commissie-Hoekstra om al bij de inverzekeringstelling celmateriaal af te nemen. Wanneer er een veroordeling volgt, wordt dit materiaal gebruikt om het te verwerken zodat dit kan worden opgenomen in de DNA-databank.”

Alles bij de bron;  RB&W


Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens baseert het Amsterdamse Openbaar Ministerie zich bij die conclusie op een artikel in het wetboek van strafvordering dat stelt dat het DNA van daders mag worden veiliggesteld. 'Daar hebben wij geen bezwaar tegen.' GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink kondigde aan raadsvragen over de kwestie te stellen. knipsel

 

Alles bij de bron; hetParool

Op 1 oktober is de GVB, in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie, een proef van een half jaar begonnen met spuugkits in om dna-materiaal te verzamelen van mensen die medewerkers bespugen. Zo hebben politie en justitie een extra opsporingsmiddel in handen...

Het afgenomen DNA-materiaal wordt opgeslagen en indien onbekend 12 jaar in de DNA-database van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bewaard. Indien er een match is wordt de verdachte op het politiebureau uitgenodigd. De officier van justitie kan vervolgens besluiten om aan de hand van het DNA-materiaal en eventuele camerabeelden tot vervolging over te gaan. 

Alles bij de bronnen; CCV & Security

Amerikaanse onderzoekers zeggen met een speekselstrijkje de seksuele geaardheid van mannen te kunnen voorspellen. Donderdag presenteerde Tuck Ngun van de Universiteit van Californië de resultaten van zijn studie naar het genetisch voorspellen van mannelijke geaardheid. Inmiddels heeft de onderzoeker, zelf homoseksueel, zijn handen van het onderzoek afgetrokken. Volgens New Scientist is de Amerikaan bang dat zijn onderzoek wordt misbruikt om ongeboren baby's te testen op aanleg voor homoseksualiteit.

Het voorspellen van geaardheid is hoogst controversieel, omdat het dan mogelijk zou zijn ongeboren baby's te selecteren op geaardheid. Een woordvoerder van COC Nederland, belangenorganisatie voor onder meer homo's, laat weten dat zulk genetisch onderzoek 'in geen geval tot embryoselectie mag leiden'. 

Henk Stunnenberg, moleculair bioloog aan de Radboud Universiteit, heeft grote twijfels bij de studie. 'Het onderzoek rammelt aan alle kanten. Ze hebben hun voorspelling getest bij dezelfde kleine onderzoeksgroep als waarop ze hun test baseerden. Zoiets moet je in een grote, aparte controlegroep testen.' Stunnenberg acht het risico op geaardheidtests bij embryo's echter klein. 'Epigenetische voorspellingen bij embryo's hangen van veel te veel factoren af.'

Alles bij de bron; Volkskrant

De voordracht van de algemene maatregelen van bestuur, ... van het Wetboek van Strafvordering mag niet eerder worden gedaan dan nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gedurende vier weken de gelegenheid hebben gehad hun wensen en bedenkingen daartegen kenbaar te maken. ...Gelet op deze voorgeschreven voorhangprocedure leg ik u hierbij het ontwerpbesluit voor dat ertoe strekt het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, dat onder meer uitvoering geeft aan de hiervoor genoemde artikelen van het Wetboek van Strafvordering, op een aantal punten te wijzigen. Voor een overzicht en de inhoud van de wijzigingen verwijs ik u graag naar de nota van toelichting die bij het ontwerpbesluit hoort... 

...De vijfde wijziging behelst het toekennen van de bevoegdheid aan de opsporingsambtenaren van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (verder: FIOD) van het Ministerie van Financiën tot het verpakken van inbeslaggenomen stukken van overtuiging met daarop aanwezige sporen en van andere sporen die zijn veilig gesteld, alsmede de bevoegdheid tot het verzenden van die stukken van overtuiging en sporen naar het laboratorium dat het DNA-onderzoek met behulp daarvan zal verrichten. Aan deze ambtenaren komt op het terrein van DNAonderzoek tot op heden geen enkele wettelijke bevoegdheid toe...

...In de zesde plaats biedt dit besluit aan een derde dat is een persoon op wie geen verdenking van een strafbaar feit rust en die ook niet wegens een strafbaar feit veroordeeld is of geweest is, maar die wel op een of andere manier bij het strafbare feit betrokken is, bijvoorbeeld een slachtoffer en getuige de optie om met zijn schriftelijke toestemming zijn celmateriaal en DNA-profiel onder stringente voorwaarden, zoals de voorwaarde dat zijn DNAprofiel niet in de DNA-databank voor strafzaken wordt opgeslagen, te laten gebruiken en bewaren tot het moment waarop de strafzaak in het kader waarvan zijn celmateriaal is afgenomen, volledig is afgerond of gedurende de termijnen, genoemd in artikel 18a, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken indien die einduitspraak een vrijspraak inhoudt, tenzij hij zijn toestemming daarvoor eerder intrekt...

...De achtste wijziging betreft eveneens een wijziging van artikel 15, eerste lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en houdt een uitbreiding in van de groep personen van wie de DNA-profielen rechtstreeks via een hit-no-hitsysteem online met de DNA-profielen die andere lidstaten binnen de Europese Unie in hun DNA-databank hebben opgenomen, kunnen worden vergeleken. Het betreft hier de DNA-profielen van slachtoffers die overleden zijn als gevolg van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is en de DNA-profielen van personen die vermoedelijk als gevolg van een dergelijk misdrijf vermist zijn.

Alles bij de bron; RijksOverheid

 

Bij klinische centra liggen stambomen met namen van mensen die belast kunnen zijn met een defect gen. In de ideale situatie zouden alle Nederlanders zelf een kijkje moeten kunnen nemen in hun genetisch dossier: bijvoorbeeld via DigiD, de inlogcode waarmee burgers hun overheidsdossiers in kunnen zien... 

Nederland wordt alom geprezen om zijn kwaliteit van de genetische zorg. De basis daarvan werd gelegd in 1982. De klinisch-genetische centra lobbyden toen gezamenlijk een wet bij elkaar die de genetische zorg in Nederland zou concentreren, en daarmee de kwaliteit van analyse en interpretatie kon waarborgen. Ze anticipeerden daarmee op de snelle ontwikkelingen in de genetica destijds, die routinematig chromosomenonderzoek (voor bijvoorbeeld het vaststellen van het syndroom van Down) mogelijk maakten. De wet voorkwam een wildgroei van aanbieders en maakte de weg vrij om – als eerste land ter wereld – genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering op te laten nemen in de basiszorgverzekering. De klinische genetica bevindt zich nu in een vergelijkbare situatie. De uitdagingen van nu verschillen niet fundamenteel van die van eind jaren ’70; er is een revolutionaire technologie beschikbaar, er bestaat een groot risico op wildgroei en er zijn vragen over verzekerbaarheid. Alleen speelt er nu iets extra’s: in de huidige maatschappij is er een sterk toenemende behoefte aan duidelijke informatie...

...Een digitaal genetisch dossier met persoonlijke login is dat ook, evenals counseling voor familieleden buiten de spreekkamer. Of de ‘genetische kliniek van de toekomst’ er komt – en in welke vorm – is afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en politieke besluiten. Ik hoop dat de mensen die hun dna ‘hebben laten doen’, uiteindelijk een meerderheid vormen, en dat genetische informatie niet alleen waardevol blijkt in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. En dat ik met een gerust hart mijn genetische informatie openbaar kan maken.

Alles bij de bron; pdfNRC [Digi-abo]

 

Sinds de start van de DNA-databank in Nederland in 1997 is hiermee voor de 50.000e keer een verdachte geïdentificeerd. Door een ruimere DNA-wetgeving in de loop der jaren zijn steeds meer personen in de DNA-databank opgenomen. Hierdoor neemt de frequentie toe waarmee de databank matches vindt. "Op dit moment matchen wekelijks de DNA-profielen van meer dan 100 sporen en personen met elkaar", laat het NFI weten.

Nederland vergelijkt de eigen DNA-profielen voor strafzaken ook met profielen uit 21 andere Europese databanken. Dat heeft tot ruim 3500 internationale matches geleid. Volgens het NFI komt het regelmatig voor dat het DNA-profiel van iemand in meerdere Europese DNA-databanken blijkt te zitten. De matches in de DNA-databank hebben ook geleid tot doorbraken in oude vastgelopen zaken. 

Alles bij de bron; AutomGids

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha