Advocaat-generaal van het Europese Hof, Saugmandsgaard Øe, laat in een advies weten dat een algemene bewaarplicht toegestaan kan zijn onder Europees recht, maar alleen om ernstige misdrijven op te sporen. De advocaat-generaal stelt dit in een advies dat is geschreven naar aanleiding van een Zweedse en een Britse zaak, de gegevens die in die twee zaken centraal staan betreffen gegevens over het doel en de oorsprong van informatie, gegevens over de datum, tijd en duur van communicatie en ook informatie over de aard van de communicatie inclusief het soort apparaat.

Het niet-bindende advies, dat in veel gevallen door het Hof wordt overgenomen, stelt dat een algemene verplichting tot het bewaren van gegevens mogelijk is en dat daar strenge eisen voor gelden. Ten eerste moet een dergelijke wettelijke regeling voldoen aan de eisen van toegankelijkheid, voorzienbaarheid en bescherming tegen willekeurig ingrijpen. Deze eisen worden gesteld omdat het gaat om een inbreuk op fundamentele rechten.

Daarom moet de wettelijke regeling als tweede vereiste 'de essentie van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht op bescherming van persoonsgegevens respecteren', zoals dat is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Ten derde mag de inbreuk die door de bewaarplicht wordt gepleegd alleen gerechtvaardigd worden door een doel in het algemeen belang. Een dergelijk belang kan volgens de advocaat-generaal niet het bestrijden van gewone overtredingen en het soepel laten verlopen van procedures zijn.

Alles bij de bron; Tweakers