45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Belgische rechter vernietigt bewaarplicht telecomgegevens ook

Geheel in lijn met de eerdere uitspraak van het Europees Hof voor Justitie, die de Europese databewaringsrichtlijn vorig jaar ongeldig verklaarde, stelt het Grondwettelijk Hof nu dat ook de Belgische wet onwettig is. Het Grondwettelijk Hof sluit zich aan bij het oordeel van het Europees Hof van Justitie dat algehele dataopslag van alle verkeersgegevens betreffende vaste en mobiele telefonie, internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel, namelijk het bestrijden van zware criminaliteit.

Het bijhouden van alle verkeersgegevens van alle Belgische burgers, zonder onderscheid, zelfs van personen die onder het beroepsgeheim vallen, overschrijdt volgens de Liga de grens van wat evenredig is. "Gezien het steeds groter wordende belang van communicatie in ons dagdagelijks leven, valt deze inbreuk niet te rechtvaardigen." Bovendien bevat de wet niet voldoende garanties tegen misbruik van de verzamelde data, zo laat de organisatie verder weten.

De Liga voor Mensenrechten was samen met de Orde van Franstalige advocaten een procedure bij het Hof begonnen om de wet, die het verzamelen en opvragen van telecomgegevens regelt, te laten vernietigen. Op grond van de dataretentiewet werden telecom- en internetbedrijven verplicht alle communicatiegegevens van alle Belgen gedurende 1 jaar bij te houden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Alles bij de bronnen; Security & NU