Bewaarplicht

Op 11 maart 2015 heeft de rechter in een kort geding-procedure de Wbt buiten werking gesteld. Tijdens het debat over dataretentie op 25 maart heeft mijn ambtgenoot van Economische zaken toegezegd dat Agentschap Telecom (AT) binnen een maand bij de grote aanbieders een toezichtbezoek zal afleggen. Bij dit bezoek wordt erop toegezien of alle gegevens die niet voor bedrijfsdoeleinden worden bewaard tijdig worden vernietigd. Bij deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over de bevindingen van het AT.

Daarnaast heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de gevolgen van de buitenwerking stelling van de Wbt voor de opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit...

...Uit inspectie van de bij de grote aanbieders aanwezige systemen – waarmee locatie- en verkeersgegevens worden verwerkt - blijkt dat alle grote aanbieders de gegevens die alleen op basis van de Wbt werden bewaard hebben vernietigd en dat alle grote aanbieders vanaf 11 maart 2015 uitsluitend verkeers- en/of locatiegegevens aan behoeftestellers hebben geleverd die alleen op basis van een bedrijfsdoel worden verwerkt.

Gevolgen opsporing en vervolging

Kort gezegd, het is voor aanbieders van telecommunicatiediensten niet langer toegestaan om gegevens zonder bedrijfsdoeleinden te bewaren. De Wbt bevat geen afzonderlijke regels over de toegang tot de bewaarde gegevens omdat hierin reeds is voorzien met de bestaande regels in het Wetboek van Strafvordering.

Het vonnis van de rechter is nog van recente datum. Het ontbreken van een bewaarplicht zal zich in de loop van de tijd steeds sterker doen gelden. Dit neemt niet weg dat het ontbreken van telecom gegevens ook nu invloed heeft op opsporingsonderzoeken. Het is niet concreet aan te geven wat uiteindelijk de consequentie is van het ontbreken van telecom gegevens voor onderzoeken.

Alles bij de bron; RijksOverheid

 

Premier Cameron trachtte vorig jaar het vonnis van het Europese Hof - dat de richtlijn dataretentie ongeldig verklaarde - te omzeilen met een nieuwe noodwet, die zonder stemming door het parlement werd gejaagd. Die omstreden actie komt nu als een boemerang terug: het High Court schiet de wet af, het schendt de grondrechten en is in strijd met het arrest van het EU-Hof, melden de klagers.

In Nederland werd afgelopen maart de wet bewaarplicht afgeschoten in een kort geding. Ondanks dat Justitie en het OM jammerden dat de bewaarplicht 'cruciaal is voor misdaadbestrijding' nam de Staat niet de moeite om in hoger beroep te gaan. In plaats daarvan zit er een aangepaste wet in de pijplijn, maar ook die is nog steeds in strijd met het historische arrest, constateerde onder meer privacywaakhond CBP.

Alles bij de bron; WebWereld

Een week na de vernietiging van de Belgische wet door het Grondwettelijk Hof heeft minister van Justitie Koen Geens op een beraad met zijn Europese ambtgenoten een nieuw initiatief rond de opslag van communicatiegegevens bepleit. "Ik heb sterk aangedrongen om dataretentie en privacy opnieuw op de Europese agenda te zetten", zei Geens na afloop van het beraad in Luxemburg. 

Vorige week vernietigde het Grondwettelijk Hof de Belgische wet uit 2013 die telecombedrijven en internetproviders verplicht de communicatiegegevens van hun klanten systematisch een jaar lang bij te houden en politie, gerecht en inlichtingendiensten toegang te verlenen tot die informatie. Ook in Duitsland en Nederland doorstonden gelijkaardige wetten over dataretentie de juridische toets niet. Deze nationale wetten vormen de omzetting van een tien jaar oude Europese richtlijn en die werd vorig jaar ook al werd neergesabeld door het Europese Hof van Justitie, omdat de privacyschending disproportioneel is in verhouding tot het doel om terrorisme en zware misdaad te bestrijden.

Volgens Geens moet nu op Europees niveau dringend gezocht worden naar "een nieuw evenwicht tussen privacy en gerechtelijk onderzoek".

Alles bij de bron; HLN

Geheel in lijn met de eerdere uitspraak van het Europees Hof voor Justitie, die de Europese databewaringsrichtlijn vorig jaar ongeldig verklaarde, stelt het Grondwettelijk Hof nu dat ook de Belgische wet onwettig is. Het Grondwettelijk Hof sluit zich aan bij het oordeel van het Europees Hof van Justitie dat algehele dataopslag van alle verkeersgegevens betreffende vaste en mobiele telefonie, internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel, namelijk het bestrijden van zware criminaliteit.

Het bijhouden van alle verkeersgegevens van alle Belgische burgers, zonder onderscheid, zelfs van personen die onder het beroepsgeheim vallen, overschrijdt volgens de Liga de grens van wat evenredig is. "Gezien het steeds groter wordende belang van communicatie in ons dagdagelijks leven, valt deze inbreuk niet te rechtvaardigen." Bovendien bevat de wet niet voldoende garanties tegen misbruik van de verzamelde data, zo laat de organisatie verder weten.

De Liga voor Mensenrechten was samen met de Orde van Franstalige advocaten een procedure bij het Hof begonnen om de wet, die het verzamelen en opvragen van telecomgegevens regelt, te laten vernietigen. Op grond van de dataretentiewet werden telecom- en internetbedrijven verplicht alle communicatiegegevens van alle Belgen gedurende 1 jaar bij te houden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Alles bij de bronnen; Security & NU

In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op een initiatiefvoorstel van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren om de bewaarplicht af te schaffen. Dat blijkt uit een verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Het voorstel werd vorig jaar al gedaan, maar vorige maand inclusief het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State naar de Tweede Kamer gestuurd.

Binnen de VVD-fractie is vooral verbazing over de inhoud van het voorstel en de publicatiedatum van het nader rapport. Het rapport werd op 12 maart van dit jaar naar de Kamer gestuurd, een dag nadat de rechter de wet bewaarplicht telecomgegevens buitenwerking stelde. De VVD spreekt dan ook over een vermoeden van "politieke opportuniteit". Volgens de PvdA-fractie is Van Tongeren door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd ingehaald, nu de bewaarplicht door de kortgedingrechter buitenwerking is gesteld en de regering geen hoger beroep heeft ingesteld.

Lees verder op security.nl

Het bewaren van communicatiegegevens van alle Nederlandse telefoon- en internetgebruikers is terecht door het Europese Hof van Justitie verboden. Herinvoering van een bewaarplicht is onwenselijk.

Op 1 mei 2015 publiceerde de Volkskrant op de voorpagina een bericht over de bewaarplicht van communicatiegegevens. In januari pleitte Ward Ferdinandusse van het OM in NRC en op Netkwesties voor handhaving van de bewaarplicht enschaarden VVD-politici zich achter een nieuwe bewaarplicht.
De strekking van deze pleidooien is dat politie en OM zonder de communicatiegegevens niet afdoende kunnen opsporen en bewijs verzamelen. Deze data vertellen echter vaak nog meer over iemands privéleven dan de inhoud van de communicatie zelf. Het verzamelen en opslaan daarvan vormt dus een vergaande inbreuk op de privacy.
Tot voor kort moesten deze gegevens van alle gebruikers in Nederland door de verschaffers van telecommunicatiediensten voor een jaar worden bewaard, zonder dat sprake was van enige concrete verdenking. Het ging dus om een vergaande inbreuk op het privéleven van alle ingezetenen in Nederland.

Losse schroeven

De juridische basis was de Europese dataretentierichtlijn die het Hof van Justitie vorig jaar nietig heeft verklaard omdat zij in flagrante strijd was met in Europa geldende elementaire privacybeginselen.

Lees verder op Netkwesties.nl

Duitsland wil de bewaarplicht van telecomdata herinvoeren. Opmerkelijk, want het Hof van Justitie van de EU verklaarde de wet voor data-opslag vijf jaar geleden juist ongeldig. Destijds tekenden alleen al in de Duitse stad Karlsruhe 35.000 mensen protest aan. Hoe staan de Duitsers tegenover het opslaan van hun telecomdata?

Duitsers lijken er simpelweg niet happig op dat hun data wordt opgeslagen, iets wat volgens Pittlik weleens door het verleden kan komen. De geschiedenis, met de Tweede Wereldoorlog en de DDR, wijst ze aan als voornaamste reden voor de Duitse angst. Illustrerend: 173.000 Duitsers werkten voor de Stasi, de geheime politie van voormalig Oost-Duitsland. Pittlik: “Duitsers hebben gezien wat een staat kan aanrichten. Opslaan kan tegen je worden gebruikt. In het hele systeem zie je dat het gericht is op het begrenzen door de staat.”

Het afluisterschandaal van de Amerikanen, de NSA-affaire, bevestigde exact waar de Duitsers zo bang voor zijn, aldus Pittlik. “Duitsers zijn nu met allerlei veilige alternatieven bezig. Een Duitse variant van Whatsapp, eigen spionagesoftware en zelfs een e-mailvariant speciaal voor Duitsland, waarbij alleen maar in Duitsland wordt opgeslagen.”

Uit onderzoek van Bitkom, een Duits wetenschappelijk bureau, blijkt dat maar liefst 86 procent bang is voor het opslaan van data.

Alles bij de bron; HPdeTijd

De Duitse minister van Justitie heeft een nieuwe bewaarplicht voorgesteld aangezien de vorige in 2010 door de rechter ongeldig werd verklaard. Als het aan de minister ligt worden verkeersgegevens van Duitse burgers, zoals IP-adressen, straks tien weken bewaard, aldus berichtgeving in Die Zeit.

"De inhoud van communicatie wordt op geen enkele manier bewaard", liet Maas tegen verslaggevers in Berlijn weten. "Al het e-mailverkeer zal van de bewaarplicht worden uitgesloten." Het zal ook niet zijn toegestaan om een persoonlijk profiel op te stellen of de bewegingen van personen op te slaan. De opgeslagen gegevens zullen alleen toegankelijk voor veiligheidsdiensten zijn en vereisen de toestemming van een rechter, zo meldt de Deutsche Welle.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha