Overheden krijgen onder de nieuwe Europese privacyregels fors verruimde mogelijkheden om persoonsgegevens van burgers te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. Dit is in strijd met internationale verdragen en met moties die de Tweede Kamer aannam om het huidige niveau van rechtsbescherming te behouden.

Het nieuwe pakket privacyregels uit Brussel biedt overheden aanzienlijk meer bevoegdheden om persoonsgegevens van burgers onverenigbaar te verwerken. Hierbij worden persoonsgegevens die voor één doel zijn verzameld, zonder toestemming van de persoon in kwestie voor een ander doel gebruikt. Big Data toepassingen zoals profilering, waarbij persoonsgegevens uit verschillende bronnen worden samengevoegd, zijn op dit moment nog vaak in strijd met privacywetgeving vanwege het verbod op onverenigbare verwerkingen.

De Uitvoeringswet AVG, die de nieuwe Europese regels implementeert in de Nederlandse wet, staat als hamerstuk geagendeerd in de Eerste Kamer en zal bij aanname de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen als belangrijkste privacywet in ons land. 

Big Data toepassingen zoals profilering, waarbij persoonsgegevens uit verschillende bronnen worden samengevoegd, zijn op dit moment nog vaak in strijd met privacywetgeving vanwege het verbod op onverenigbare verwerkingen. Dit wordt door aanjagers als een doorn in het oog ervaren, zo blijkt onder meer uit een overheidsrapport uit 2014. Hierin wordt gezinspeeld op het versoepelen van Europese regels, zodat de Nederlandse overheid geen wettelijke beperkingen meer heeft bij het samenvoegen van persoonsgegevens uit een breed scala aan publieke en private bronnen.

De versoepelde regels moeten onder meer ruimte bieden voor de zogeheten Kaderwet Gegevensuitwisseling, die een brede wettelijke basis legt voor gegevensuitwisselingen ten behoeve van fraudebestrijding, handhaving van openbare orde, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere overtredingen en misdrijven.

Naast het ruim baan geven aan profilering van burgers, scheppen de wijzigingen in de AVG ook ruimte voor zaken als gemeentelijke wijkteams, die sinds de samenvoeging van verschillende taken in de zorg en het sociale domein beschikken over een brede verzameling persoonsgegevens van burgers die eerst bij verschillende instanties afzonderlijk werden bewaard. De Autoriteit Persoonsgegevens had forse bezwaren tegen het samenvoegen van persoonsgegevens uit deze domeinen in één bestand; hiervoor zou altijd toestemming van de betrokken burger moeten worden gegeven. Met de wijzigingen in de AVG lijkt dat binnenkort niet meer te worden vereist.

Alles bij de bron; Platform Burgerrechten


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!