Overheid, Politiek & Wetgeving

De Raad van State behandelde vandaag het hoger beroep dat Bits of Freedom heeft aangespannen tegen de minister van Binnenlandse Zaken. Onze eis is helder: we willen dat de AIVD cijfers openbaar maakt over het aantal keer per jaar dat de geheime dienst een telefoon- of internetverbinding aftapt. De minister heeft dat keer op keer geweigerd omdat die cijfers staatsgeheim zouden zijn. Wij zijn het daar niet mee eens en voeren daarom al jarenlang strijd om die cijfers boven tafel te krijgen. De cijfers tot en met 2001 zijn inmiddels bekend. Voor de cijfers over de periode erna zijn we nu (weer) bij de rechter.

Voor de duidelijkheid, we vragen niets dat het werk van de AIVD in gevaar brengt. De cijfers zeggen niets over de werkwijze van de diensten. We vragen immers om geaggregeerde statistieken, dus de totalen per jaar. Zoals de toezichthouder (de CTIVD) al eerder constateerde: “een meerjaarlijks overzicht van tapstatistieken [kan] niet als staatsgeheime informatie worden aangemerkt.” Het is namelijk voor een derde niet inzichtelijk “welke factoren deze [totale hoeveelheid taps] […] beïnvloedt of op welke wijze het totale aantal taps is belegd.”

Dat we niets geks vragen blijkt ook uit het feit dat Duitsland en België zulke cijfers regelmatig op eigen initiatief en met veel meer details openbaar maken. Het feit dat de cijfers daar wél openbaar worden gemaakt betekent dat zulke cijfers daar niet als staatsgeheim worden gezien. Onze minister kan niet wegkomen met domweg een wij-hebben-niets-te-maken-met-wat-er-in-die-andere-landen-gebeurt. De minister moet op zijn minst motiveren waarom de situatie in Nederland zó anders is dan in onze buurlanden dat Nederlandse burgers niet kunnen rekenen op dezelfde openheid als Duitse of Belgische burgers.

Juist omdat veel van wat de geheime diensten doen geheim is, is het belangrijk dat informatie die openbaar gemaakt kán worden, ook openbaar ís. Om met de Commissie te spreken die de huidige wet op de geheime diensten evalueerde: “Een zo groot mogelijke mate van transparantie draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen en draagvlak voor het werk van de diensten. Tegelijkertijd draagt transparantie bij aan de waarborging van grondrechten.”

Vermoedelijk doet de Raad van State over zes weken uitspraak. We houden je uiteraard op de hoogte.

Bron; Bits-of-Freedom


De EU PNR-richtlijn (Passenger Name Record) schrijft voor dat volgend jaar mei in iedere lidstaat een PIU (Passenger Information Unit) aanwezig moet zijn. De eenheid Pi-NL zal reserverings- en check-in-gegevens van luchtvaartmaatschappijen in samenwerking met vergelijkbare units in andere landen gaan verwerken en analyseren.

Voor de oprichting van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL) wordt in 2018 in totaal 12,2 miljoen euro uitgetrokken, oplopend tot 22,2 miljoen euro in 2020 en volgende jaren. De eenheid valt onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en moet in 2018 operationeel. 

Alles bij de bron; Security


 

 

Het is deze zomer geen komkommertijd geweest bij onze nationale toezichthouder op de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg meerdere malen van de rechter te horen dat ze haar handhavende taak als waakhondinstantie niet voldoende heeft uitgevoerd. De toezichthouder is door de rechter bevolen om haar beslissing om in verschillende dossiers niet op te treden, te herzien. Van die nieuwe beslissingen zal veel afhangen, niet in de laatste plaats voor het imago van de toezichthouder zelf...

..Door volhardendheid van individuele burgers en NGO’s belanden op dit moment deze én andere zaken (zie slot) waarin de AP aanvankelijk compromissen sloot ten koste van de privacy, terug op haar bordje. De weigerachtige houding van de AP schaadt zo allereerst de rechten van Nederlandse burgers die de AP juist dient te beschermen, maar evenzeer het imago van de privacywaakhond zelf, die op deze manier eerder een geleidefunctie lijkt te hebben – voor de verkeerde partijen.

Veel hangt af van de beslissing die de Autoriteit Persoonsgegevens nu gaat nemen in deze dossiers. De keus is grofweg óf doorpakken, de onderste steen boven halen en de verantwoordelijke instanties tot de orde roepen of deze dossiers verder laten voortetteren, wat in feite neerkomt op het verzaken van haar verantwoordelijkheid als toezichthouder in een maatschappelijk domein waarvan we nog maar net beginnen te begrijpen hoe groot de invloed hiervan op ons dagelijks leven zal zijn. De AP zou hierin juist een assertieve, leidende rol moeten aannemen in plaats van achter de feiten dan wel rechterlijke vonnissen aan te lopen.

De vraag is of de AP bij machte is om zich in deze en andere dossiers te herpakken en werkelijk een toezichthouder te zijn die de belangen van burgers als principieel uitgangspunt neemt. Niet alleen haar geloofwaardigheid als waakhondinstantie, maar ook de fundamentele rechten van Nederlanders zijn met zo’n opstelling stukken beter gediend.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten [Thnx-2-Luc]


 

In deze rubriek op SOLV.nl worden wekelijke TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.

Deze week kwam er antwoord op vragen over de schending van privacy van burgers op internet, de gevaren van bitcoins & het onder druk zetten van patiënten om bijzondere persoonsgegevens af te staan.

Er zijn nieuwe vragen gesteld over de slimme reclameborden op Amsterdam centraal en over de behandeling van het beheer van gevoelige gegevens van leerlingen.

Alles bij de bron; SOLV


 

Op 13 oktober 2016 heb ik u toegezegd een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van een correctiepunt, waar burgers terecht kunnen als er fouten staan in hun gegevens bij de diverse overheidsregistraties. Ik heb daarbij aangegeven dat het een complexe materie betreft. Bureau Berenschot heeft het onderzoek inmiddels uitgevoerd. pdfHet rapport “Correctiepunt Basisregistraties” bied ik u hierbij aan. Het geeft de mogelijkheden aan om te komen tot een correctievoorziening.

Daarnaast heeft uw Kamer gevraagd om een onderzoek op welke wijze, op welke termijn en met welk budget gerealiseerd kan worden dat alle gebruikers de regie krijgen over hun gegevens, zodanig dat:

 zij inzage krijgen in welke functionaris welke gegevens heeft ingezien dan wel gebruikt of aan een ander verstrekt heeft;

 zij de mogelijkheid hebben zelf instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonlijke gegevens automatisch kan worden verstrekt.

U heeft mij bij brief van 20 april 20173 laten weten dat uw Kamer deze motie controversieel verklaart en mij verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen, waarbij u voor wat betreft de onomkeerbare stappen bij brief van 9 mei jongstleden4 met name wijst op het SILA dossier. Ik heb u laten weten daar gehoor aan te geven, met dien verstande dat ik het onderzoeken van de mogelijkheid om betrokkenen inzicht te geven in het gebruik van hun persoonlijke gegevens, alsmede het onderzoeken van de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te kunnen verstrekken, niet als de door u bedoelde onomkeerbare stappen beschouw. Ook pdfhet onderzoek ‘Inzage in persoonlijke gegevens’ bied ik u daarom hierbij aan.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

De gemeente Almere heeft een data-lek. Dat concludeert beveiligingsanalist Brenno de Winter na onderzoek van Omroep Flevoland. Het probleem ligt bij een computer bij burgerzaken in het stadhuis van Almere. 

Wie een afspraak maakt of wijzigt bij een computer bij burgerzaken loopt de kans dat zijn persoonlijke gegevens later door iemand anders worden ingezien. Bij het maken van een afspraak vraagt de gemeente om adresgegevens, contactgegevens en ook om het burgerservicenummer in te vullen op een computer waar iedereen bij kan. Na het voltooien van de vragenlijst wordt het scherm afgesloten. Daar lijkt het althans op. 

Als iemand binnen twee minuten naar dit scherm gaat kan men alsnog terug gaan naar de ingevulde gegevens. Kwaadwillenden kunnen zo iemands persoonlijke gegevens inzien. Beveiligingsanalist Brenno de Winter vindt het een kwalijke zaak. ''Dit is een puinhoop. Dit moet je niet willen. Voor identiteitsdiefstal is dit een groot risico. Het gaat om een burgerservicenummer. Daar moet je heel voorzichtig mee omspringen. En hier zie je een formulier waar helemaal geen controle op wordt uitgevoerd.''

Volgens de beveiligingsanalist is de gemeente Almere nu verplicht om actie te ondernemen. ''Men is verplicht om een data-lek binnen 72 uur te melden. Een data-lek is het al op het moment dat je niet kan uitsluiten of  onbevoegden naar data hebben gekeken.'' De gemeente Almere is om een reactie gevraagd, maar die is nog niet gekomen.

Bron; OmroepFlevoland


 

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Diertens en Verhoeven (beiden D66) over patiënten die onder druk gezet worden om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg.

...Vraag 5 

Deelt u de mening dat het financieel onder druk zetten van de patiënt om ROM-
lijsten in te vullen de patiënt de vrijheid ontneemt om zelf te kiezen om al dan niet
te participeren aan ROM-lijsten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4 en 5
Ik ben voorstander van inzetten van ROM in het belang van de patiënt. Ook de
patiëntenorganisatie in de GGZ is hier een voorstander van. Daarbij moet de
patiënt ook de keuze hebben om niet mee te werken. Het financieel onder druk
zetten van patiënten voor het invullen van ROM-vragenlijsten vind ik niet
acceptabel.

Vraag 6
Bent u bekend met het gegeven dat patiënten die geen ROM-lijst invullen tijdens
hun behandeling bij Centiv BasisGGZ een verzoek kregen om 45 euro te betalen
als ‘afkoopsom’?

Antwoord op vraag 6
Ja, ik heb dit bericht vernomen. Ik vind dit niet acceptabel. Voor de volledigheid
verwijs ik u naar het persbericht4 van Centiv BasisGGZ, waarin zij aangeven dat
zij nooit daadwerkelijk zijn overgegaan tot het innen van een boete. Inmiddels
heeft Centiv BasisGGZ haar beleid veranderd en wordt er ook niet meer gedreigd
met een boete.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

De Belastingdienst heeft jarenlang niet-relevante gegevens over miljoenen kentekens bewaard, ook al was dit niet toegestaan. Dat meldt het ANP aan de hand van interne documenten die via een Wob-verzoek werden verkregen (pdf). Uit interne memo's van vorig jaar blijkt dat van de 1 miljoen kentekenfoto's die de Belastingdienst jaarlijks via ANPR-camera's verzamelde de fotogegevens en metadata vanaf 2010 nog beschikbaar waren.

Het is volgens de Wet bescherming persoonsgegevens niet toegestaan dit soort gegevens langer dan noodzakelijk te bewaren. Inmiddels worden er door de Belastingdienst geen kentekenfoto's meer verzameld en gebruikt. Eerder dit jaar maakte staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend dat alle kentekenfoto's en metadata vernietigd zijn.

Alles bij de bron; Security


 

Arnhem gaat op last van de rechter ruim duizend ondergrondse afvalcontainers openen. Die werken nu met een speciaal pasje, waarmee de gemeente allerlei privacygevoelige informatie verzamelde, zoals waar, wanneer en hoeveel afval een burger in de container gooide. Dat mag niet, vindt de rechter. En dus verdwijnen de pasjes en gaan de ondergrondse containers van het slot.

Nu Arnhem het pasjessysteem overboord gooit, roepen sommige lokale politici dat ook in hun gemeente de privacy van burgers in het gedrang is. Zo stelde oppositiepartij Deventer Belang deze week schriftelijke vragen over de kwestie aan het college van burgemeester en wethouders...

...Vooralsnog verzamelen Diftar-gemeenten veel privacygevoelige informatie van burgers. Zo kunnen Deventenaren die in de ogen van de gemeente verdacht weinig hun restafval in een ondergrondse container gooien een controleur aan de deur verwachten. Dit in een poging de explosieve groei van illegale afvaldump een halt toe te roepen. Bij die huisbezoeken maakt de gemeente gebruik van informatie die via het passysteem wordt verzameld. Aan een mening over deze gang van zaken wil de Autoriteit Persoonsgegevens zich nog niet wagen. Datzelfde geldt voor NVRD-directeur Olaf Prinsen. ,,Ik wist niet dat dit in Deventer gebeurt. Ik heb daar op dit moment geen mening over.” 

Alles bij de bron; deStentor


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha