Overheid, Politiek & Wetgeving

De Partij voor de Dieren wil opheldering van minister Van Rijn voor Medische Zorg over het openstellen van de medische dossiers van ruim 8 miljoen Nederlanders via het zogeheten 'corona opt-in'. Deze groep Nederlanders had nog geen keuze gemaakt of ze hun medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken.

Aanleiding voor PvdD-Kamerlid Van Esch om vragen aan minister Van Rijn te stellen. "Klopt het dat met het in fysieke zin openstellen van deze medische dossiers in theorie elke zorgverlener in Nederland met een Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-pas, dus niet alleen zorgverleners met een behandelrelatie, nu in deze acht miljoen dossiers kan kijken? Acht u dat wenselijk?", zo vraagt het Kamerlid.

Van Rijn moet tevens laten weten hoe de corona opt-in te rijmen valt met de wet, waarin staat vermeld dat voor elektronische gegevensuitwisseling uitdrukkelijk toestemming moet zijn gegeven. 

Van Esch wil ook duidelijkheid over het beheer van het Landelijk Schakelpunt, dat door een Amerikaans bedrijf zou worden uitgevoerd. "Klopt het dat het Landelijk Schakelpunt in beheer is bij een Amerikaans bedrijf dat onder de Amerikaanse wet verplicht kan worden medische gegevens in haar beheer (zoals de Nederlandse) over te dragen aan (of door te geleiden naar) de Amerikaanse autoriteiten en dat het bedrijf verplicht is daarover te zwijgen? Acht u dat wenselijk?"

Afsluitend vraagt het PvdD-Kamerlid of de veronderstelde toestemming via het corona opt-in na de coronacrisis blijft staan en wanneer dit niet het geval is, hoe de minister dit kan garanderen en of de minister de garantie kan geven dat alle crisismaatregelen die ingrijpen op het recht op privacy, na de crisis worden teruggedraaid. Van Rijn heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

We mogen onze ogen niet sluiten voor wat er in Den Haag allemaal niet meer gebeurt. De parlementaire democratie is het waard bewaakt te worden, ook al zal ons land niet snel dictatoriale trekjes vertonen. Daarvoor houden we te veel van polderen, van overleggen tot consensus is bereikt. We zijn Hongarije niet, waar het parlement zichzelf buitenspel heeft gezet en premier Viktor Orbán regeert bij decreet.  

Bij ons hebben Eerste en Tweede Kamer nog altijd het laatste woord, maar dan moeten er wel debatten plaatsvinden. De laatste vier weken komt de Tweede Kamer uitsluitend bijeen om te debatteren over kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus; de Eerste Kamer vergadert überhaupt niet, doet alles digitaal.

... over alle andere onderwerpen wordt niet plenair gedebatteerd en kan het kabinet feitelijk z’n gang gaan. Kamerfracties kunnen hun bezwaren of instemming schriftelijk kenbaar maken, maar er is geen debat waarin standpunten worden gewisseld en discussies worden aangegaan met verantwoordelijke bewindslieden om op die manier tot een evenwichtig oordeel te komen. Dat komt later wel, na de crisis.

Op 12 maart, een maand geleden, is voor het laatst plenaire gedebatteerd over iets anders dan corona, over fraude met aantallen dieren in de veehouderij. Daarna ging de Kamer zo goed als op slot.

Ook wordt er niet meer gedebatteerd over belangrijke Eurotoppen, waar besluiten worden genomen die alle lidstaten, dus ook Nederland, raken. Zo kon de Kamer bij meerderheid instemmen met het plan van het kabinet om geen toetredingsonderhandelingen te beginnen met Albanië en Noord-Macedonië.

Op 26 maart werd er toch een akkoord bereikt en stemden alle regeringsleiders in met de start van de onderhandelingen. Over die draai van het kabinet heeft de Kamer nooit kunnen debatteren. Dat geldt ook voor het besluit om 500 miljard Europees geld uit te trekken om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis.

Het kabinet wilde 84 wetsvoorstellen bij de Kamer indienen die niet kunnen wachten tot na de coronacrisis. Dat vond Kamervoorzitter Arib te gortig; de lijst is inmiddels ingekort en de Kamer kijkt nu welke voorstellen snel behandeld moeten worden. Commissievergaderingen die geen uitstel dulden, worden vanaf komende week gehouden in speciaal op corona ingerichte zalen, zonder publiek, waarbij Kamerleden op anderhalve meter van elkaar zitten. Zo keert iets terug van de parlementaire controle, maar het is behelpen.

Juist in crisistijd is het van het grootste belang dat parlementaire controle plaatsvindt op het handelen van het kabinet. De democratie is te waardevol om te laten verslonzen.

Alles bij de bron; RTLZ


 

Het kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam is een gerechtvaardigde inbreuk op privacy, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak was aangespannen door Bas Filippini, voorzitter van Privacy First. Hij had een parkeerboete gekregen en ging hier tegen in beroep. Filippini wilde naar eigen zeggen wel voor het parkeren betalen, maar stelde dat dit niet mogelijk was zonder zijn privacy te schenden. Er kon namelijk niet met cash worden betaald...

...De Hoge Raad stelt dat erbij kentekenparkeren wel sprake is van een inbreuk op de privacy. "Bij dit systeem van kentekenparkeren (het invoeren van het kenteken en controle door scanauto’s in de openbare ruimte) gaat het namelijk om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken, gedurende enige tijd bewaren en gebruiken van gegevens. Wat dat betreft heeft de belanghebbende gelijk", aldus de Hoge Raad.

Toch is deze inmenging door de gemeente in het privéleven wel gerechtvaardigd, stelt de Hoge Raad. In de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam staat namelijk dat bij het parkeren het kenteken moet worden opgegeven. Volgens de Hoge Raad is kentekenparkeren dan ook een gerechtvaardigde inmenging op het recht op het privéleven zoals in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat vermeld.

"Hoge Raad oordeelt dat kentekenparkeren inbreuk vormt op privacy en draait om hete brij heen door te oordelen dat sprake was van "wettelijke basis", hoewel die wettelijke basis geen enkele privacywaarborg bevat", laat Privacy First in een reactie weten.

Alles bij de bron; Security


 

Vraag 6

Deelt u de opvatting van de Bredase wethouder dat boa's met meer verdedigingsmiddelen zouden moeten worden uitgerust, waar op 7 maart 2020 al toe opgeroepen is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 

Zoals ook aangegeven in mijn brief van 16 december 2019 kunnen boa’s, indien noodzakelijk, voor hun taakuitvoering worden toegerust met handboeien en geweldsmiddelen. Afhankelijk van het domein waarin een boa werkzaam is betreft het de volgende geweldsmiddelen: wapenstok, pepperspray, vuurwapen en surveillancehond (gecertificeerde diensthond). Op lokaal niveau wordt op aanvraag van een werkgever bekeken of een geweldsmiddel conform de geldende beleidsregels kan worden toegekend. De aanvrager dient de noodzaak hiertoe en de bekwaamheid in de omgang met het betreffende geweldsmiddel aan te tonen. Toekenning van geweldsmiddelen geschiedt namens mij door de Dienst Justis, op advies van de (direct) toezichthouder.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

In februari heeft de Tweede Kamer de Wet digitale overheid aangenomen. Deze wet gaat over de verdere digitalisering van de Nederlandse overheid en maakt de komst van nieuwe private inlogmiddelen (‘identificatiemiddelen’) mogelijk.

Het gaat dan om middelen om in te loggen bij organisaties in het publieke domein (overheid, pensioenfondsen en zorgverzekeraars). De nieuwe inlogmiddelen moeten voldoen aan de eisen (over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens) die de overheid opstelt. Dat is opgenomen in het ‘Besluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo’.

Het concept-besluit staat nu, via internetconsultatie, open voor reacties. U kunt ook meedenken over de voorwaarden voor het toelaten nieuwe van inlogmiddelen. Reageren kan tot en met 13 mei.

Het bericht Internetconsultatie over Wet digitale overheid verscheen eerst op Digitaleoverheid.nl.


 

Criminelen en anderen kwaadwillenden konden door niet goed ingestelde instellingen e-mailen uit naam van de Rijksoverheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), bevestigen woordvoerders van beide organisaties vrijdag. Door het lek konden e-mails door anderen uit naam van een e-mailadres dat eindigt op @rijksoverheid.nl of @rivm.nl verstuurd worden. 

Het op deze manier overnemen van een e-mailadres wordt 'spoofing' genoemd. Hoelang de e-maildomeinen van de Rijksoverheid en het RIVM open hebben gestaan voor deze vorm van misbruik, is niet duidelijk. Het ministerie van Algemene Zaken spreekt van "een langere tijd". De kwetsbaarheid is inmiddels opgelost.

Woordvoerders van zowel het ministerie als het RIVM zeggen dat zij geen signalen hebben dat deze kwetsbaarheid daadwerkelijk is misbruikt. RIVM-woordvoerder Loes Hartman merkt wel op dat op andere manieren berichten uit naam van het RIVM rondgaan.

Alles bij de bron; NU


 

Het is onder de huidige telecom- en privacywet niet mogelijk dat telecomproviders de gegevens van hun klanten met de overheid delen, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) woensdag op zijn website. Daarmee reageert de AP op het vraagstuk of telecomgegevens mogelijk ingezet kunnen worden in strijd tegen het coronavirus. 

De gegevens kunnen niet anoniem zijn en het is "te omslachtig" om van elke klant toestemming te vragen, aldus de toezichthouder. Locatiegegevens kunnen veel prijsgeven over iemands persoonlijke levenssfeer. Het gaat niet alleen om waar iemand woont, maar bijvoorbeeld ook bezoekjes aan medische of religieuze instellingen. "Het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is", merkt de AP daarbij op.

"Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort."

Mocht de Nederlandse overheid alsnog interesse hebben om de gegevens te willen gebruiken, dan moet de wet dat gaan toestaan. "Dat kan met een spoedwet, maar moet wel grondig", stelt de AP. De toezichthouder geeft aan snel te kunnen reageren als het parlement met een wetsvoorstel komt. In de wet moet volgens de autoriteit helder beschreven staan met welk doel de gegevens verzameld worden. "Is dat doel alleen handhaving? Of is het om zieke patiënten te volgen, om te kijken met wie een besmette patiënt contact gehad heeft gehad of om gezonde burgers te waarschuwen voor mensen die besmet zijn met het virus?"

Alles bij de bron; NU


 

Groepen mensen die een onderlinge afstand aanhouden van 1,5 meter, krijgen toch geen boete. Eerder op donderdag meldde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat dat het geval zou zijn, maar dat klopt niet, meldt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad...

...Gezien de maatregelen van het kabinet is het de vraag of het verstandig is om als groep samen te komen - ook al houdt die zich aan de afstandsregel - aangezien het advies om zoveel mogelijk aan sociale onthouding te doen nog steeds van kracht is.

In het Veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's van Nederland. Die voorzitters zijn allemaal burgemeester in zo'n veiligheidsregio. De burgemeesters kwamen donderdagmiddag bij elkaar om te overleggen over de aanvullende maatregelen die minister Grapperhaus maandagavond afkondigde.

Die maatregelen hielden in dat burgemeesters konden besluiten om groepen in bepaalde, aangewezen gebieden, een boete van maximaal 400 euro te geven als ze niet een onderlinge afstand aanhielden van 1,5 meter. De burgemeesters vonden dit te onduidelijk en besloten om die maatregel in te voeren voor niet alleen aangewezen gebieden, maar de hele openbare ruimte.

Alles bij de bron; NU


 

Burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen leeft mee met de slachtoffers van de vier recente overvallen in zijn stad. "Een traumatische ervaring, het is heel erg en ik begrijp de onrust bij inwoners hierover." 

Er zijn volgens de laatste informatie van de politie nog geen aanhoudingen verricht. "De politie zit er bovenop. Er zijn ook videobeelden door zeer attent optreden van mensen. Er is een spoor en ik hoop dat de daders snel worden gevat. Alle burgemeesters willen meer blauw op straat, wijkagenten en meer surveillance. Ik hoop in Vlaardingen ook Toezicht en Handhaving in de toekomst uit te breiden, de BOA's dus. Met wat meer ruimte, met meer mensen op straat, samen met de politie optrekken. Ik hoop dat de gemeenteraad in de toekomst akkoord gaat om veiligheid en dus toezicht en handhaving te verbeteren", zegt Eenhoorn.

Hij is groot voorstander van meer cameratoezicht in de stad. "Vaste camera's maar ook mobiele camera's", zegt Eenhoorn, "Er zijn natuurlijk mitsen en maren. Je zou ze constant in de gaten willen houden eigenlijk. Er zijn ook mensen die vinden dat een inbreuk op de privacy maar ik vind veiligheid een heel belangrijk goed en daar moet soms de privacy dan maar een beetje voor wijken. 

Onorthodoxe maatregelen als het inzetten van mensen in de bijstand als ogen en oren op straat ziet Eenhoorn nog niet zitten. "Ik hecht heel erg aan professionaliteit en niet zomaar een paar mensen uit de dossiers halen die dat verplicht moeten doen of omdat ze het leuk vinden."

Alles bij de bron; Rijnmond


 

Inwoners van Purmerend en Beemster kunnen nu via een speciale app melding maken van overtredingen van de noodmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Het melden kan eenvoudig via de Mijn Gemeente-app. Normaal gesproken komen meldingen daarvan eerst bij een klantcontactcentrum, maar als het gaat om corona-gerelateerde meldingen, gaan de direct naar medewerkers van Handhaving.

Het kan gaan om bijvoorbeeld groepen volwassenen, die niet de verplichte anderhalve meter onderlinge afstand bewaren en die geen gezin vormen. Het advies is om overtreders eerst aan te spreken, maar wie dat niet durft kan via de Mijn Gemeente-app handhavers eropaf sturen.

Gemeentes kunnen zones aanwijzen, waar groepsvorming verboden is. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld parken, stranden, markten of winkelgebieden. Mensen die de aanwijzingen van de handhavers niet opvolgen, riskeren een boete van 400 euro. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha