Overheid, Politiek & Wetgeving

Er wordt steeds vaker gesproken over middelen voor een selectie bij de poort die wordt gebaseerd op gezondheidsgegevens. Kun je aantonen dat je gevaccineerd bent? Dan mag je doorlopen. Heb je een recent, negatief testresultaat? Je mag naar binnen. Kun of wil je dit niet laten zien? Dan wordt jou de toegang ontzegd. Er zit een begrijpelijke gedachte achter deze geschetste praktijk: Het creëren van een veilige toestand op een locatie. Toch maken wij ons sterke zorgen...

...De functie van paspoorten is om onderscheid te maken tussen groepen mensen. Het is het tastbare bewijs dat jij tot een bepaalde groep behoort. Voor die groep gelden bepaalde regels. Het laten gelden van verschillende regels voor verschillende groepen mensen zorgt voor ongelijkheid in de samenleving. Zo ook met gezondheidspaspoorten...

...In een vrije, democratische rechtsstaat is vrijheid het uitgangspunt en kan deze bij wet of op basis van een individuele verdenking worden begrensd. De introductie van gezondheidspaspoorten draait dit om door alle burgers als 'gevaarlijk' te behandelen en te vereisen dat men bewijst geen gevaar te zijn als voorwaarde voor het verkrijgen van toegang tot gebouwen en diensten die hiervoor vrij toegankelijk waren. Dit omdraaien naar het vereisen van openheid en verantwoording over onze gezondheid als voorwaarde voor toegang zaagt aan de stoelpoten van een vrije samenleving en recht op lichamelijke integriteit, privacy en een gelijke behandeling...

...De inbreuk die met gezondheidspaspoorten gemaakt wordt is groter wanneer het gebruik ervan verplicht wordt gesteld. Want als je ervoor kiest om surveillance dichter op je huid te laten plaatsvinden, is dat anders dan wanneer deze je wordt opgedrongen. En er zit ook een verschil in het vrijwillig geven van inzicht aan de bewaker van een gebouw, of uitgesloten worden van de toegang daartoe, tenzij je die gevoelige gegevens prijsgeeft. Wanneer het gebruik van een dergelijke app verplicht gesteld wordt staat de burger voor het blok: Wil je de controle over je gezondheidsgegevens behouden? Dan wordt jou de toegang ontzegd. Een opt-out is niet langer mogelijk zonder zonder ook van delen van de samenleving uitgesloten te worden...

...Wij hebben diverse Kamerleden dus een brief gestuurd om dit plan van het ministerie om een nieuwe app te ontwikkelen bij hen onder de aandacht te brengen. We hebben hun kritische blik opnieuw nodig om die bescherming van onze rechten en vrijheden veilig te stellen. We mogen trots zijn op hoe goed de waarborgen rond de CoronaMelder geregeld zijn in Nederland. En we mogen het dus niet laten gebeuren dat dit wordt ondermijnd met deze nieuwe app.

Dit is de brief die wij aan deze Kamerleden hebben gestuurd

We begrijpen dat er wordt nagedacht over hoe we op een veilige manier weer terrasjes kunnen pakken, naar concerten kunnen gaan en kunnen reizen. Maar laten we er wel voor zorgen dat onze oplossing er één voor iedereen is en niet te lichtzinnig denken over de offers die we hiervoor maken. Onze vrije samenleving, lichamelijke integriteit, privacy en recht op gelijke behandeling zijn dat waard.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

De mondkapjesplicht die vanaf 1 december in publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens gaat gelden is in strijd met het recht op privacy, zo stelt Privacy First.

Volgens directeur Vincent Böhre vormt het verplicht dragen van een mondkapje in juridische zin een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en zelfbeschikking. Inbreuken op de privacy zijn alleen toegestaan wanneer die strikt noodzakelijk, proportioneel en effectief zijn. "Zo niet, dan is sprake van een ongerechtvaardigde inbreuk en derhalve een schending van het recht op privacy als mensenrecht en als grondrecht", laat Böhre weten.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder al dat maatregelen die inbreuk op de privacy maken proportioneel moeten zijn. "De ernst van de inbreuk moet in redelijke verhouding staan tot het doel dat de overheid nastreeft. Bij het beoordelen van de proportionaliteit van een maatregel speelt het criterium van effectiviteit mede een rol."

Böhre stelt dat zolang niet is aangetoond dat het dragen van niet-medische mondkapjes effectief is in de bestrijding van het coronavirus, de mondkapjesplicht niet kan worden ingevoerd. "Een dergelijke plicht zou dan immers neerkomen op een maatschappelijk experiment met onvoorziene consequenties. Dit past niet in een vrije democratische rechtsstaat". 

Ptivacy First roept in een e-mail de Tweede Kamer op om de voorgestelde regeling voor de invoering van de mondkapjesplicht te verwerpen en het dragen van mondkapjes op vrijwillige basis voort te zetten.

Alles bij de bron; Security


 

Tijdens de Regeling van werkzaamheden op 16 oktober 2019 heeft het lid van uw Kamer Van Dam (CDA) om een standpunt gevraagd over de door hem waargenomen steeds vaker voorkomende strijd tussen privacybescherming en het opsporingsbelang. 

Nieuwe technologische ontwikkelingen raken ook de opsporing van strafbare feiten. De opsporingsdiensten moeten ook binnen een toenemend digitaliserende samenleving uit de voeten kunnen met de middelen die hen ten dienste staan.

Kort gezegd is het zaak om binnen het spanningsveld tussen opsporing en privacy het evenwicht te blijven hanteren tussen slagvaardigde opsporing en eerbiediging van het grondrecht. In deze brief maken wij uw Kamer graag deelgenoot van onze inspanningen en visie op dit terrein....

...In deze brief hebben wij geschetst hoe de opsporing voortdurend inspeelt op nieuwe technologieën. Het is inherent aan opsporing dat inbreuk wordt gemaakt op de privacy. Kern van opsporing is immers het verzamelen van informatie, waaronder persoonsgegevens. Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat een inbreuk op de privacy van een verdachte of van derden (verdere) schendingen van grondrechten van slachtoffers door criminelen kan helpen voorkomen. Een rechtmatige toepassing van de wettelijke bevoegdheden levert geen schending van dat grondrecht op. Er is dan immers voldaan aan de voorwaarden die aan een inbreuk gesteld worden. 

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal bijdragen aan het verminderen van het spanningsveld tussen privacybescherming en opsporing, omdat dan ook bij de toepassing van digitale opsporingsmethoden duidelijk uit de wet volgt onder welke voorwaarden die een (meer dan beperkte) inbreuk mogen maken op de privacy.

Wij hechten eraan om, uiteraard met inachtneming van de voorwaarden, de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie gelijke tred kunnen blijven houden met ontwikkelingen in het criminele milieu. Het gebruik van nieuwe ontsleutelingstechnieken om geavanceerde encryptietechnieken bij te benen, is daar een treffend voorbeeld van.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Techbedrijven hoeven weinig te vrezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er volgen vrijwel nooit boetes bij gemelde overtredingen, meldingen van datalekken leiden zelden tot een onderzoek en de ‘autoriteit’ loopt hopeloos achter de feiten aan bij het toezicht op nieuwe ontwikkelingen. De privacy-toezichthouder erkent dat het niet aan de wettelijke taak voldoet.

Dat blijkt uit een rapport van KPMG en een reactie van AP op die uitkomsten. Het onderzoeksbureau schetst een ontluisterend beeld van het functioneren van de AP. De onderzoekers concluderen dat de autoriteit in de volgende kabinetsperiode flink moet uitbreiden om burgers te beschermen en bedrijven te helpen in ‘digitaliserend Nederland’.

In een toelichting op het rapport schrijft AP dat ontwikkelingen als gezichtsherkenning, internet of things, algoritmes, volgsoftware, datahandel, sexting en smartphonetechnologie ‘adequaat toezicht vereisen.’ Vervolgens blijkt uit de bijgevoegde stukken dat de AP op alle vlakken achter de feiten aanloopt.

Uit het onderzoek van KPMG komt ook naar voren dat het toezicht op algoritmes door gebrek aan capaciteit onvoldoende van de grond komt. ‘Daardoor ontstaan risico’s op het gebied van discriminatie, uitsluiting en schending van burgers. Voor effectief toezicht op algoritmes zijn investeringen bij de AP nodig’, aldus KPMG.

AP: ‘Nagenoeg elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Daardoor houden we toezicht op meer organisaties dan welke andere toezichthouder dan ook. Met de huidige 184 fte kunnen we hier nog onvoldoende uitvoering aan geven. Ter illustratie: andere ‘brede’ toezichthouders als de AFM, ACM en NVWA tellen respectievelijk 600, 641 en 2.440 fte

Alles bij de bron; Computable


 

Wat hebben we de afgelopen maanden gelachen om al die sneue types die denken dat de door Joden aangestuurde wereldregering de eigen bevolking gaat onderdrukken en bespioneren door bij iedereen chips van Bill Gates te implanteren onder het mom van een vaccin voor een verzonnen pandemie. 

Deze week is het gezondere deel der natie het lachen vergaan. Of, anders gezegd: zullen de voornoemde liefhebbers van alternatieve feiten in hun vuistje lachen. Want zij hebben het gelijk aan hun kant...

...dat de overheid de bevolking steeds intensiever in de gaten houdt, ja, dat werd deze week weer eens ondubbelzinnig aangetoond. Bits of Freedom vatte het sentiment in één tweet goed samen: een ochtend vol kippevel. De privacyorganisatie reageerde op de even toevallige als ongelukkige samenballing van (technologische) nieuwtjes die allemaal gretig aan de privacy knabbelen: de Amerikaanse dienst NSA blijkt Nederland te bespioneren vanuit Denemarken; de Nederlandse politie koopt nog meer drones die gaan helpen bij het surveilleren; Nederland heeft de primeur met slimme camera’s die registreren of je achter het stuur aan het appen bent; Grapperhaus wil een groot digitaal register aanleggen waarin alle tweedehands spullen en personen die ze aanbieden verplicht worden opgeslagen én het Nederlandse leger heeft een experimenteel datacentrum opgetuigd dat het onlinegedrag van Nederlanders in kaart brengt....

....De berichten van deze week tonen aan dat de gevreesde dystopische toekomst altijd weer een stuk dichterbij is dan we denken. Vorige week zaterdag constateerde recensent Bo van Houwelingen nog in de Volkskrant dat er de laatste tijd in Nederland ‘opmerkelijk veel toekomstromans’ verschijnen die ergens rond 2050 spelen en waarin een big-brotherachtige overheid in de weer is met drones en ander hightech speelgoed. En waarbij de hoofdpersonen gevangen zitten in een kil systeem van vergevorderde technologie.

Haal daar maar dertig jaar af. We zitten er nu al middenin.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

De interne privacy-toezichthouder van het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de werkwijze van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). De Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie heeft donderdag laten weten te onderzoeken of het LIMC zich aan de privacyregels heeft gehouden. NRC publiceerde maandag een reconstructie waaruit bleek dat de experimentele eenheid van de krijgsmacht sinds de corona-uitbraak heimelijk op grote schaal informatie heeft verzameld over de Nederlandse samenleving.

Privacy-functionaris Olga Stenhuis-Kok zegt haar onderzoek te richten op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het LIMC. In de berichtgeving van NRC wordt niet beweerd dat het LIMC in strijd met de AVG zou hebben gehandeld. Wel schreef NRC dat de eenheid zonder helder mandaat data verzamelde over de Nederlandse bevolking.

Ook leverde de eenheid rapportages over desinformatie en de coronacrisis aan civiele partijen, zoals de politie, zonder dat die daarvoor een formeel steunverzoek hebben gedaan. Groepen als Viruswaanzin en Gele Hesjes werden in de gaten gehouden, evenals de distributiepunten van het alternatieve medium De Andere Krant en de locaties van branden in 5G-zendmasten.

De Tweede Kamer uitte felle kritiek op defensie na NRC’s berichtgeving en wil opheldering.

Alles bij de bron; NRC


 

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties richt zich op het oplossen van problemen van burgers, bedrijven en organisaties die te maken hebben met foute overheidsregistraties. Het meldpunt helpt om onjuiste gegevens te corrigeren en de problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.  Vanaf januari 2021 is het meldpunt te vinden via www.rvig.nl en rijksoverheid.nl.

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties lost problemen op door onder andere:

  • de weg te wijzen naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren;
  • te helpen als het niet lukt om de problemen zelf op te lossen;
  • te helpen bij het corrigeren van de gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij betrokken is;
  • te helpen bij het herstellen van de gevolgen van het gebruik van onjuiste gegevens door de overheid;
  • overheidsorganisaties te ondersteunen met advies en coördinerende werkzaamheden;
  • te helpen als gedurende het oplossingsproces blijkt dat gegevens toch blijken te kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.

Het Meldpunt werkt samen met alle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het Meldpunt borgt de daarbij opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Banken gaan vanaf volgend jaar januari de naam en adresgegevens van internetoplichters aan hun slachtoffers verstrekken, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Dit moet het eenvoudiger voor slachtoffers maken om civielrechtelijke actie tegen de oplichter te ondernemen.

Voordat de gegevens worden verstrekt moet de oplichter wel eerst worden gevraagd om het geld terug te storten. Als dat niet binnen 21 dagen is gebeurd worden zijn naam en adresgegevens verstrekt. Het verstrekken van de gegevens gebeurt alleen bij fraudegevallen waarbij een slachtoffer onbewust of onder valse voorwendsels via internetbankieren zelf de betaling, op basis van een door hem ingevoerd rekeningnummer, aan de oplichter overmaakt. Daarnaast moeten slachtoffers ook aangifte van de fraude hebben gedaan.

Volgens Grapperhaus zijn oplichters in dergelijke fraudegevallen ongrijpbaar omdat het slachtoffer hun gegevens niet heeft. "Ik heb daar met de banken over gesproken", aldus de minister. Daarop hebben de Nederlandse banken een procedure ontwikkeld om de gegevens te verstrekken. De banken zijn van plan om deze procedure in januari 2021 in te voeren.

Vorig jaar liet Grapperhaus nog weten dat banken naam en adresgegevens van vermeende internetoplichters niet met hun slachtoffers zouden delen, tenzij dit door een civiele rechter werd opgedragen.

Alles bij de bron; Security


 

Nieuwsuur meldde in september dat testlijnmedewerkers uitslagen van coronatests onbevoegd kunnen inzien.

Met een geboortedatum en achternaam, een straatnaam en postcode of een burgerservicenummer kunnen alle medewerkers die toegang tot het CoronIT-systeem hebben alle testafspraken, uitslagen, medische aantekeningen en telefoonnummers inzien. Testlijnmedewerkers kunnen zo testgegevens van bekende Nederlanders, collega's, familie of kennissen opvragen, ook al hoeven ze deze personen niet te bellen.

Begin deze maand maakte GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-bureaus, nog bekend dat enkele GGD-medewerkers de dossiers van twee bekende Nederlanders hadden bekeken die een coronatest lieten doen.

Het nieuws over de onbevoegde inzage was aanleiding voor SP-Kamerlid Hijink om minister De Jonge vragen te stellen. 

Volgens de minister is de privacy van mensen die de coronatestlijn bellen goed gewaarborgd en zijn er de nodige 'checks en balances' in de werkprocessen aanwezig en worden callcentermedewerkers tijdens hun training gewezen op hun privacyverplichtingen.

"Door scherpe controle op logging worden overtredingen opgespoord. Indien door callcentermedewerkers moedwillig misbruik wordt gemaakt van de toegang die zij hebben tot persoonsgegevens, worden hier door de GGD de nodige consequenties aan verbonden", aldus de minister, die toevoegt dat de uitvoerende partijen van de coronatestlijn aan de AVG voldoen.

Alles bij de bron; Security


 

De AIVD doet navraag bij de Deense inlichtingendienst over mogelijke spionage van doelen in Nederland door de Amerikaanse geheime dienst NSA. Dat heeft minister Ollongren op vragen van GroenLinks laten weten. Begin deze week kwam de Deense publieke omroep DR met het nieuws dat de NSA jarenlang via Denemarken allerlei Europese bondgenoten heeft bespioneerd, waaronder Nederland.

Aanleiding voor GroenLinks-Kamerlid Buitenweg om minister Ollongren om opheldering te vragen. "Was de minister verrast over de onthullingen over het afluisteren van Nederland door Amerika via Denemarken? " tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

"Zijn wij wel of niet verrast? Kijk, wij volgen natuurlijk ook de media. Er was al eerder wat berichtgeving over de Deense dienst. Dat was dus niet een verrassing, maar dit nieuwe bericht geeft in ieder geval aanleiding om navraag te doen", antwoordde de minister. De navraag wordt in eerste instantie gedaan door de AIVD, die de Deense inlichtingendienst om meer informatie zal vragen. "Eerst komt de informatie van de Denen, en dan pas komt er een weging of er al dan niet nog contact zou moeten zijn met de Amerikanen", reageerde Ollongren verder.

Buitenweg wilde ook weten of de Deens-Amerikaanse samenwerking op dit moment nog steeds doorgaat en of er maatregelen zijn genomen om misbruik van die samenwerking te voorkomen. "Wat is er geleerd, zo zou ik ook willen vragen, van de situatie uit 2002? Ook toen vergaarden de Amerikanen informatie over West-Europa via illegale selectoren", voegde het GroenLinks-Kamerlid toe.

Volgens de minister is Nederland, als land met hoge technologische kennis en lid van de NAVO, een doelwit van spionage. Tevens stelde de minister dat het nog onduidelijk is of er sprake is van illegale praktijken. Ollongren wil dan ook niet op eventuele acties vooruitlopen, maar sluit die ook niet uit.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha