Overheid, Politiek & Wetgeving

Op 1 maart 2021 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) op Google G Suite Enterprise en G Suite for Education die in opdracht van het ministerie van J&V, de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen zijn uitgevoerd.

Uit deze DPIA’s blijkt dat bij het gebruik van deze producten van Google in het onderwijs privacyrisico’s bestaan. Naar aanleiding van de DPIA’s is de AP als onafhankelijk toezichthouder om een advies gevraagd door SURF en SIVON namens de individuele schoolbesturen. 

Onlangs heeft de AP het advies over de DPIA op Google G Suite for Education aan SURF en SIVON opgeleverd. De AP stelt dat de geconstateerde risico’s zien op fundamentele beginselen die gelden voor elke verwerking van persoonsgegevens die valt onder de AVG. Door de onduidelijkheid die bestaat over de verwerking van persoonsgegevens door Google kan deze verwerking nu niet rechtmatig plaatsvinden. Dat vinden wij niet acceptabel...

...We gaan er vanuit dat Google voor de start van het schooljaar 2021/2022 de geconstateerde tekortkomingen heeft opgelost. SURF en SIVON zijn samen met Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM Rijk) in gesprek met Google. Tevens verkennen zij wat de gevolgen zijn wanneer Google de tekortkomingen niet tijdig heeft opgelost.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken is twee onderzoeken gestart naar een tijdelijk pseudoniem burgerservicenummer (BSN) dat per instantie en transactie wordt gegenereerd en een BSN dat burgers op verzoek kunnen laten wijzigen. Aanleiding is onder andere het datalek bij de GGD en de toeslagenaffaire.

Volgens de staatssecretaris wordt terughoudend met het vervangen van BSN's omgegaan, omdat het wijzigen van burgerservicenummers veel onvoorziene en oncontroleerbare gevolgen kan hebben. Het gaat dan met name om de overheid en veertigduizend zorgpartijen die niet zijn aangesloten op systematische verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP). Knops laat nu een externe partij onderzoek doen naar het op grotere schaal vervangen van BSN's. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

Daarnaast vindt er ook een tweede onderzoek plaats naar een tijdelijk pseudoniem BSN dat per instantie en transactie wordt gegenereerd. Knops stelt dat pseudonimisering technisch mogelijk is, maar het minder duidelijk is onder welke omstandigheden dit zinvol kan worden geïmplementeerd. In overleg met de grote uitvoeringsorganisaties, de VNG en de ministeries van Financiën en Volksgezondheid worden deze mogelijkheden nu onderzocht. De resultaten worden in de herfst van dit jaar verwacht.

Alles bij de bron; Security


 

Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Vrijschrift en Waag hebben maandag hun zorgen en kritiek geuit over een wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel maakt het mogelijk voor terrorismecoördinator NCTV om burgers online te volgen.

Het voorstel is ter consultatie aangeboden. Dat betekent dat burgers, bedrijven en organisaties suggesties kunnen doen voor verbetering van de wetgeving. Normaliter duurt het consultatieproces minimaal vier weken, volgens de Rijksoverheid. Dit proces duurt echter een week en stopt op woensdag. Dat is volgens de organisaties te kort voor een "heftig en omstreden voorstel".
 

"We kunnen alleen een constructieve reactie geven na een grondige bestudering. Daarvoor zijn vijf werkdagen niet alleen niet genoeg. Het is een schoffering van de tegenmacht", zegt Evelyn Austin van Bits of Freedom.

De vijf organisaties vragen minister van Justitie Ferd Grapperhaus de consultatie opnieuw te doen en een reactietermijn te geven van minimaal vier weken. "De onderste steen van het handelen van de NCTV moet eerst naar boven komen, voordat er over een 'oplossing' gesproken kan worden.", zegt Merel Koning van Amnesty International.

In april onthulde NRC dat de NCTV jarenlang privacygevoelige informatie over burgers heeft verzameld en gedeeld, wat in strijd is met de wet. Ook volgden NCTV-medewerkers met nepaccounts op sociale media honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en activisten.

Alles bij de bron; NU


 

Het Kabinet wil dat Whatsapp, Skype en andere online communicatiediensten onder de Telecommunicatiewet vallen. Daarmee moeten deze diensten aan extra verplichtingen richting gebruikers voldoen, zoals voldoende beveiliging en een meldplicht bij incidenten. Ook kan Nederland toezicht op deze diensten houden wanneer die uitvallen of worden onderbroken, net als bij telecomnetwerken al het geval is.

Demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft een voorstel om de wet te wijzigen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo wordt het begrip elektronische communicatiedienst in de Telecommunicatiewet verbreed. Diensten die alleen via het internet worden aangeboden, zoals Whatsapp en Skype, gaan ook onder de wet vallen.

Alles bij de bron; Security


 

De evaluatie van de wet die luchtvaartmaatschappijen verplicht om passagiersgegevens aan de overheid te verstrekken heeft vertraging opgelopen, zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten.

Twee jaar geleden werd de 'Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven' van kracht. De wet regelt het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

Deze gegevens van vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in Nederland worden vijf jaar lang bewaard in een database van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). Deze eenheid kan zowel de passagiersgegevens als het resultaat van de verwerking met Europol en vergelijkbare eenheden van andere lidstaten delen. Ook kunnen het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche bij de eenheid Pi-NL informatie opvragen.

In de wet was ook een bepaling opgenomen dat de minister van Justitie en Veiligheid twee jaar na de inwerkingtreding een verslag naar de Tweede Kamer zou sturen over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Daarbij wordt er afzonderlijk aandacht besteed aan de verwerking van passagiersgegevens van vluchten binnen de Europese Unie.

Wanneer de evaluatie nu wel is afgerond laat de minister niet weten.

Alles bij de bron; Security


 

"De corona-app zoals die gebruikt wil gaan worden met een qr-code is hartstikke onveilig", zegt Wilmar Hendriks, voorzitter van Privacy First, tegenover BNR. Een qr-code is niets anders dan vertaalde platte tekst, merkt Hendriks op, die toevoegt dat het mogelijk zou zijn om een qr-code te maken die ten onrechte aangeeft dat iemand is gevaccineerd.

De Privacy First-voorzitter vindt het gele boekje een veiliger alternatief. Daarin staat minder persoonlijke informatie en het is moeilijker te vervalsen. Het gele boekje wordt in acht Europese landen geaccepteerd. "In Duitsland is het al lang de standaard en is het digitale paspoort een vrijwillige optie die je erbij kunt nemen. Dat is de goede manier van denken."

PvdA-Kamerlid Atje Kuiken zegt dat zij de zorgen van de privacyexperts goed kan voorstellen en stelt dat ze al langer voorstander van het gele boekje is. "Het is wereldwijd erkend, oorspronkelijk ingesteld voor de gele koorts, gewoonte geworden om er ook allerlei andere vaccins in te zetten. Dus ik zie geen enkele reden waarom niet ook het covidvaccin daaraan toegevoegd zou kunnen worden.

Het is bovendien ook goed leesbaar in landen waar ze niet met qr-codes werken." Kuiken gaat minister De Jonge nogmaals vragen om het gele boekje ook als geldig coronapaspoort te erkennen.

Alles bij de bron; Security


 

Minister Koolmees (SZW) reageert op het bericht: 'Staat licht in jacht op fraude op uitkeringsfraude burgers volledig door tot verbazing van privacy experts'. Ook beantwoordt hij vragen naar aanleiding van het artikel. 

Verder gaat hij in op de essentiële thema’s die in het artikel worden geraakt, te weten de gegevensuitwisseling die nodig is voor de Participatiewet, de rol en positie van de Stichting Inlichtingenbureau, en de onderzoeksbevoegdheid van gemeenten volgens de Participatiewet.

Over dit onderwerp stonden 3 aparte stukken op de Overheidswebsite. Deze zijn hieronder verzameld;

Kamerbrief met reactie op bericht over doorlichting burgers in jacht op uitkeringsfraude

Beantwoording Kamervragen over burgergegevens bij het Inlichtingenbureau

Beantwoording Kamervragen over bericht dat burgers opgejaagd worden en hun privacy wordt geschonden

Bron; RijksOverheid


 

Vandaag heeft de Eerste Kamer het Wijzigingsvoorstel op de Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de sleepwet) aangenomen. In dat voorstel staan vooral kleine verbeteringen.

Maar het voorstel is er nog niet doorheen of er wordt al geschreven aan een voorstel dat het toezicht afbreekt. En het demissionaire kabinet heeft die alvast "omarmd" al is het nog niet helemaal duidelijk wat het voorstel betekent.

Hoe nu verder?

Wij houden scherp in de gaten wat er gebeurt met de aanbevelingen uit het Evaluatierapport en werken hard aan de bescherming van onze rechten en vrijheden, ook in het nieuwe wijzigingsvoorstel.

En we roepen onze volksvertegenwoordigers nog eens op hier óók aandacht voor te hebben. Zo moeten de aanbevelingen om het toezicht door de TIB af te schalen niet worden overgenomen. Het toezicht moet juist worden versterkt met bindende bevoegdheden voor de CTIVD. En het is goed dat er één regeling komt over hoe de geheime diensten met bulkdata moeten omgaan. De bescherming van onze rechten en vrijheden moet in deze regeling voorop staan.

Het meeslepende avontuur dat begon met een opzienbarend referendum en een kabinet die de uitkomsten daarvan keer op keer negeert, is misschien wat minder mediageniek geworden, maar daardoor niet minder belangrijk.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Minister De Jonge stuurt de Eerste Kamer en Tweede wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel.

....Na artikel 6.31 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 6.31a Persoonsgegevens vaccinatie 

1. Op verzoek van de gevaccineerde persoon gaat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van vaccinatie na of het RIVM beschikt over gegevens met betrekking tot zijn vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 en zo nee, wie hem een vaccinatie tegen dat virus heeft toegediend.

2. Het RIVM of, indien het RIVM niet beschikt over de gegevens, de toediener van de vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de gevaccineerde persoon ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van vaccinatie de volgende gegevens:

a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend; en
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, de datum van een positieve testuitslag.

3. Ter uitvoering van het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden de volgende gegevens van de gevaccineerde persoon verwerkt:

a. zijn naam en geboortedatum; en b. zijn burgerservicenummer.

4. De gevaccineerde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het tweede lid, door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onderdeel a, onder 1o, van de wet een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd coronatoegangsbewijs verkrijgen.

5. Bij de uitvoering van de voorgaande leden en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de gevaccineerde persoon gebruikt.

6. De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6.28, onderdeel b, door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de gegevens zijn, bedoeld in artikel 6.28, onderdeel b, onder 1o. 

Artikel 6.31b Persoonsgegevens herstel 

1. De verklaarder van het herstel van het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de herstelde persoon ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 de volgende gegevens:


a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip van afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test; en
e. een code voor het opvragen van de gegevens, bedoeld onder a tot en met d, tenzij de geteste persoon voor het opvragen van deze gegevens gebruik maakt van DigiD.


2. De herstelde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onderdeel a, onder 1o, van de wet een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd coronatoegangsbewijs verkrijgen.

3. Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de geteste persoon gebruikt.

4. De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6.28, onderdeel b, door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de gegevens zijn, bedoeld in artikel 6.28, onderdeel b, onder 1o.

 

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

In 2020 bracht de bestrijding van het coronavirus veel privacyvraagstukken met zich mee. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de bestrijding van de crisis onder meer een speciaal coronateam opgezet. Hierbij was er niet alleen oog voor de effecten op de bescherming van persoonsgegevens op de korte termijn, maar ook voor de effecten op de langere termijn. Dat je tijdens een crisis extra moet opletten, en dat goed toezicht juist dan heel relevant is, is afgelopen jaar meermaals gebleken.

Ook bij andere onderwerpen keek de AP vooruit. Zo startte de AP in 2020 met een meerjarenplan voor toezicht in de verder digitaliserende samenleving. In het visiedocument Focus 2020-2023: Dataprotectie in een digitale samenleving staan 3 focusgebieden benoemd waaraan de AP extra aandacht besteedt. Dat zijn datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie & algoritmes. In 2020 is de AP hiermee gestart... 

...De AP publiceerde een groot onderzoek naar de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst en deed onderzoek naar smart cities. Verder publiceerde de AP een handleiding over privacy bij verkiezingscampagnes.

In 2020 was gezichtsherkenning een belangrijk onderwerp. De AP wees de supermarktbranche op de regels voor gezichtsherkenning, deed een inventarisatie onder sectoren met interesse in gezichtsherkenning en gaf een supermarkt een officiële waarschuwing. Ook publiceerde de AP in 2020 een visiestuk op het toezicht op AI & algoritmes.

Alles bij de bron; AutoriteitPersoonsgegevens


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha