Staatssecretaris De Krom wil door intensievere bestandskoppeling uitkeringsfraude beter bestrijden, maar lijkt vooralsnog voorbij te gaan aan een gevoelig punt: de privacybescherming. Hij heeft voor de Kamer en de gemeenten een handvol maatregelen op het gebied van gegevensuitwisseling op een rijtje gezet, waarvan hij expliciet zegt dat deze binnen de huidige wet- en regelgeving al mogelijk zijn.

De vijf maatregelen die De Krom voorstaat (en die deels al in gang zijn gezet) zijn;

1 het Inlichtingenbureau, dat gegevens over gemeentelijke uitkeringen vergelijkt met bestanden van RDW, Belastingdienst, DJI, CJIB, zorgverzekeraars en anderen, zal in de loop van dit jaar gegevens over langere termijn en vanuit meerdere bronnen tegelijk met elkaar combineren. 

2 Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen werkt samen met DUO aan het via Suwinet rechtstreeks in het dossier van een aanvrager kunnen raadplegen van gegevens over  studiefinanciering. 

3 De gegevens die de Belastingdienst aan gemeenten, SVB en UWV verstrekt over heffingskortingen en toeslagen, komen maandelijks beschikbaar. 

4 Het verkrijgen van Kadaster-gegevens door gemeenten (sinds 2011 ook van buiten de eigen gemeente) wordt makkelijker.

5 Het Inlichtingenbureau werkt aan een manier om 'spoorloze debiteuren' in een vroeg stadium automatisch in beeld te krijgen en zo de invorderingskans te verhogen 

De Krom geeft er in zijn brief aan de Kamer weinig blijk van zich zorgen te maken om het nog altijd gevoelig liggende privacyvraagstuk, dat vorig jaar al door de WRR is aangestipt in het rapport 'iOverheid', dat door het huidige kabinet grotendeels is onderschreven. De steeds verder vernetwerkte overheid heeft niet door dat zij een iOverheid is geworden, waarin informatie een eigen leven gaat leiden, stelt de WRR in het rapport.

De voorgenomen maatregelen zijn volgens De Krom niet in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dus het College Bescherming Persoonsgegevens staat niet meteen klaar om er een oordeel over te vellen.

Alles bij de bron; binnbestuur 

 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha