×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

Antwoord op vragen over bankgegevens

2. Is het waar dat u voornemens bent het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) een database te laten ontwikkelen om bankgegevens op te kunnen slaan? Zo ja, welke gegevens zullen in de database worden verzameld?

Antwoord 2, 3 en 4

Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 1 van de leden Schouw en Berndsen (vraagnummer 2010Z16726). Overigens was er bij de daarin genoemde ambtelijke verkenning geen sprake van een centrale opslag maar van een centraal raadplegingspunt, waarbij een centrale instantie zou zorgen voor het doorgeleiden van naw-vragen van politiemedewerkers naar de betreffende bank.

5. Zijn bij u gevallen bekend waarin onbevoegde opsporingsambtenaren en of derden toegang hebben gehad tot de bestaande CIOT-database voor telecommunicatie gegevens? Zo ja, is hier onderzoek naar gedaan? Is hier aangifte van gedaan?

Antwoord

Zoals door de toenmalige Minister van Justitie is gemeld in antwoord op eerdere vragen van het lid Peters (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 3260) is tijdens een audit van het CIOT over 2008 door de departementale auditdienst geconstateerd dat één korps zich niet heeft gehouden aan de opgestelde veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de toegang tot de gegevens. Hiervan is geen aangifte gedaan.

JBZ-Raad; Brief inzake agenda JBZ-Raad 2-3 december 2010 

 13. Raadsconclusies over ID-gerelateerde misdrijven en ID-management. Het Voorzitterschap entameert bij dit punt een gedachtewisseling inzake voorgenomen Raadsconclusies die beogen de identiteitsfraude in de Europese Unie verder aan te pakken. Deze Raadsconclusies zijn voorts een aanloop naar de totstandkoming van een Europese strategie inzake identiteitsmanagement. Ingevolge het Stockholm Programma Actieplan wordt in 2012 (vermoedelijk een mededeling voor) een Europese strategie verwacht over identiteitsbeheer, waaronder wetgevingsvoorstellen over het strafbaar stellen van identiteitsdiefstal en over elektronische identiteit en veilige verificatiesystemen.

Het kabinet kan instemmen met de Raadsconclusies zoals deze thans voorliggen. Nederland heeft zich er hard voor gemaakt dat de conclusies zien op een integrale benadering van identiteitsmanagement en de bestrijding van fraude in de verschillende ketens. Daarnaast onderschrijft het kabinet het belang dat er een technische en juridische minimumstandaard voor door (lid)staten uitgegeven brondocumenten (geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, etc.) wordt vastgesteld. Een universele technische en juridische standaard ten behoeve van brondocumenten draagt bij aan een betrouwbaarder proces van afgifte van identiteitsdocumenten en paspoorten.Tot slot acht het kabinet het van groot belang dat er op Europees niveau afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met verloren of gestolen identiteitsdocumenten.

15. Besluit van de Raad voor een machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en
Australië, Canada en de USA inzake de overdracht en het gebruik van passagiersgegevens (Passenger Name Record (PNR)) ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en andere ernstige vormen van grensoverschrijdende criminaliteit

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het besluit om de Europese Commissie te machtigen om namens de Europese Unie de onderhandelingen te starten met Australië, Canada en de Verenigde Staten over de doorgifte en het gebruik van Passenger Name Records (passagiersgegevens). Onderdeel van dit besluit is een onderhandelingsmandaat. Dit mandaat bevat de richtsnoeren voor de onderhandelingen. De onderhandelingsmandaten voor Australië, Canada en de Verenigde Staten zijn identiek. Het kabinet kan instemmen met de concept-onderhandelingsmandaten.

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha