×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

Wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken binnen de EU

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot
wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van het
kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ over de
bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de
politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de implementatie van het
Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van 6 april 2009 tot oprichting van de
Europese politiedienst (Europol).

Wetsvoorstel , het Memorie van toelichting en het advies van het CBP

Advies vd Raad van State 

Het Kaderbesluit gaat uit van het begrip "persoonsgegevens" en geeft een definitie van
dat begrip in artikel 2, onderdeel a. Die definitie komt grotendeels overeen met de
definitie van persoonsgegevens uit de EU-privacyrichtlijn. De WPG kent alleen het
begrip "politiegegevens", dat grotendeels overeenkomt met de definitie van
persoonsgegevens in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), maar
beperkt is tot de gegevens die in het kader van de uitoefening van de politietaak worden
verwerkt. De WJSG kent verschillende begrippen: justitiële gegevens, strafvorderlijke
gegevens, maar ook persoonsgegevens. Dat het wetsvoorstel aansluit bij de bestaande
definities in WPG en WJSG heeft het voordeel dat de bestaande nationale rechtspraktijk
met die begrippen bekend is. Door de verschillen in terminologie blijft evenwel de
aansluiting tussen de nationale wetgeving die tot stand is gekomen vóór de vaststelling
van het Kaderbesluit, en de EU-rechtelijke verplichtingen onduidelijk.

Vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over bankgegevens (ingezonden 18 november 2010) 

1
Kent u het bericht “Justitie wil nog meer weten van burgers”? 

2
Is het waar dat u voornemens bent het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie
(CIOT) een database te laten ontwikkelen om bankgegevens op te kunnen slaan? Zo ja, welke
gegevens zullen in de database worden verzameld?

3
In welk stadium van ontwikkeling bevinden zich de plannen voor het opzetten van deze
database?

 

Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010 

Privacy staat meer onder druk
Zowel overheid als bedrijfsleven registreren veel
persoonsgegevens, die zij niet altijd adequaat
beschermen. De privacy van burgers staat ook onder
druk doordat zij vrijwillig, in bijvoorbeeld sociale
netwerken, veel persoonlijke informatie delen zonder
daarvan in alle gevallen de consequenties te overzien.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha