Bij brief van 28 april 2016, nr. 158219.04U, van de Voorzitters van de Vaste Commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ Raad en voor Veiligheid en Justitie uit uw Kamer ontving ik enige vragen met betrekking tot de definitie van anonieme gegevens in de Algemene verordening gegevensbescherming van de leden van de fracties van D66 en de SP. Deze leden verwijzen naar mijn brief van 5 april 2016 over hetzelfde onderwerp.

In de brief lezen deze leden dat ik van oordeel ben dat gegevens alleen als geanonimiseerd kunnen worden aangemerkt indien buiten twijfel staat dat zij niet of niet meer herleid kunnen worden tot een individuele persoon. Deze leden vragen vervolgens hoe zich dit verhoudt tot de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: verordening)... 

...Het door de leden van de fracties van D66 en de SP aangehaalde gedeelte van overweging 26 heeft betrekking op de uitleg die de overweging geeft aan het in artikel 4, onder (1), van de verordening gedefinieerde begrip "persoonsgegeven". Overweging 26 voegt daar als algemeen gegeven voor de uitleg de redelijkheidseis aan toe. Die uitleg moet echter wel worden onderscheiden van het anonimiseren. Het anonimiseren wordt ook genoemd in overweging 26, maar dan in drie volgende zinnen. 

Anonimiseren omschrijft het desbetreffende gedeelte van de overweging als volgt: "The principles of data protection should therefore not apply to anonymous information, namely information which does not relate to an identified or identifiable natural person or to personal data rendered anonymous in such a matter that the data subject is not or no longer identifiable. This Regulation does not therefore concern the processing of such anonymous information, including for statistical or research purposes." De redelijkheidseis waarop deze leden doelen is zodoende niet van toepassing op anonimisering...

... Navraag bij de Autoriteit leerde dat thans nog niet te voorzien is of het door de leden van eerdergenoemde fracties aan de orde gestelde onderwerp in het Comité aan de orde zal komen. De Autoriteit wees mij echter op een tweetal opinies die de zogeheten Artikel 29 Werkgroep (het thans bestaande samenwerkingsverband van toezichthouders) heeft vastgesteld over deze materie. Het betreft de documenten WP 216 over "Anonymisation techniques" en WP 136 over "Personal data". 

Alles bij de bron; RijksOverheid


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha