Bijgaand bied ik u het “Verbeterplan wet politiegegevens en informatiebeveiliging” aan conform mijn toezegging tijdens het algemeen overleg privacy van 18 mei jongstleden. Dit verbeterplan is opgesteld door politie in reactie op de uitkomsten van diverse privacy-onderzoeken waarover ik u bij brief van 7 december 2015 (vergaderjaar 2015-2016, 33 842, nr. 3) heb geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


Inleiding

Eind 2015 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) aan de korpschef gerapporteerd over de in 2014 en 2015 uitgevoerde (externe) privacy audit. De ADR concludeert in dit rapport dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de politiegegevens, naar de stand van ultimo december 2014, in opzet, bestaan en werking niet of niet geheel voldeed aan de vereisten van de Wet politiegegevens (Wpg).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 december 2015 de Tweede Kamer bij brief geïnformeerd over deze auditrapportage, over de uitkomsten van het onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens naar de naleving door de politie van informatiebeveiligings- en gegevensbeschermingsvoorschriften van het Schengen Informatiesysteem (NSIS-II) en over het auditrapport van de ADR naar de beveiliging van het Europees Visum Informatiesysteem (EUVIS).... 

Dit verbeterplan bevat een overzicht van de maatregelen die de politie de komende jaren neemt om beter aan de Wpg te voldoen en bevat tevens de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging die moeten leiden tot het oplossen van de tekortkomingen die zijn geconstateerd in de onderzoeken naar EUVIS en NSIS-II. Met het uitvoeren van deze maatregelen zal de politie eind 2019 (de duur van het programma) grotendeels maar nog niet volledig de Wpg naleven. Het volledig kunnen naleven van de Wpg vergt onder andere aanpassingen in de huidige wetgeving en aanpassing of vervanging van bestaande (oudere) informatiesystemen. Dit zal niet allemaal binnen de looptijd van dit programma kunnen worden gerealiseerd. De verandering om tot de gewenste situatie te komen is dan wel in gang gezet.

Alles bij de bron; RijksOverheid [verbeterplan]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha