Het kabinet trekt bijna vier miljoen euro uit voor maatregelen die de veiligheid van werknemers in het openbaar vervoer moeten vergroten. Over een aantal maatregelen en pilots bestond al eerder overeenstemming en deze waren al in gang gezet.

Zo is de informatie-uitwisseling tussen politie en ov-bedrijven met diverse pilots rond speciale OV-contactfunctionarissen sterk verbeterd. Ook is in een CAO-akkoord voor het streekvervoer afgesproken dat alle nieuwe bussen worden voorzien van camera’s. Verder is er een succesvolle pilot uitgevoerd waarbij in noodsituaties camerabeelden vanuit de bus direct werden doorgegeven aan politie.

De bevoegdheden van bijzondere opsporingsambtenaren zijn verruimd nu ze ook proces-verbaal mogen opmaken voor geweldmisdrijven en bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waardoor aan raddraaiers naast een reis-, ook een verblijfsverbod kan worden opgelegd.
Over het vaststellen van een minimumnorm voor sociale veiligheid bij aanbestedingen en de extra inhaalslag voor camera’s in streekbussen wordt nog gesproken door de verschillende partijen.

Lees alles bij de bronnen; ccv & min.binn.zaken