Verwijsindex

Duizenden Nederlanders zijn door banken op verdenking van fraude op een zwarte lijst geplaatst. Ze krijgen nergens een bankrekening of hypotheek. Zelfs niet als de rechter hen vrijspreekt.

Hun Extern Verwijzingsregister – verzekeraars hebben een eigen variant – bestaat ruim twintig jaar, en opereert in de luwte. Zelfs minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) lijkt niet op de hoogte van het bestaan. Daarom steunt Hoekstra het plan van banken om hun klantenscreening te bundelen in een nieuwe organisatie, om zo foute klanten buiten de deur te houden.

Uit onderzoek dat het NRC deed komt naar voren dat ze soms in strijd handelen met hun eigen regels. En dat het vaker voorkomt dat mensen die volgens de rechter onschuldig zijn, op de zwarte lijst blijven staan. Banken wikken en beschikken achter gesloten deuren, onafhankelijk extern toezicht ontbreekt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, deed nog nooit onderzoek naar dit register.

Alles bij de bron; NRC


 

Het plan van zorgverzekeraar Menzis uit Enschede om de kosten voor behandeling van depressies en angsten te vergoeden op basis van het behaalde resultaat stuit op forse kritiek. Professor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), noemt de plannen van Menzis 'zeer gevaarlijk'. Hij wijst erop dat je het behandelen van depressies niet kunt vergelijken met bijvoorbeeld het vervangen van een heup....

...Menzis wil het resultaat van depressiebehandelingen meten aan de hand van zogenaamde ROM-vragenlijsten (Routine Output Monitoring). Aan het begin van de behandeling geef je aan hoe ellendig je je voelt, aan het eind weer en dan meet je of er een verschil is. De lijsten zijn ooit bedacht voor behandelaars, om de vinger aan de pols te houden bij hun patiënten en de behandeling te kunnen sturen, maar geef verzekeraars één datavinger aan de pols en ze pakken gelijk je hele arm. Dus willen de verzekeraars dat ggz-behandelaars de ROM-scores van al hun patiënten aanleveren bij SBG, de Stichting Benchmark GGZ.  

De Algemene Rekenkamer maakte in een onderzoeksrapport gehakt van de toepasbaarheid van deze ROM-lijsten om de kwaliteit van zorginstellingen te vergelijken. 

En toch denkt Menzis dat het kan. ‘Wij starten hier nu mee, we geloven hier ook echt in’, aldus de woordvoerder. Ggz-behandelaars moeten van Menzis doelmatiger werken, maar als uit onderzoek blijkt dat deze strategie van Menzis in de ggz waarschijnlijk niet zo doelmatig is, dan gaat het ineens over ergens in geloven.

Ik geloof ook ergens in. Ik geloof dat als je een depressie hebt, je niet het gevoel moet hebben dat als jij niet hard genoeg je best doet, er financiële consequenties zijn voor je behandelaar.

Alles bij de bronnen; RTVOost & Volkskrant


 

Parnassia Groep, de grootste ggz-aanbieder van Nederland, hervat het delen van gevoelige behandelgegevens met een omstreden databank. Dat doet de instelling zonder daarvoor expliciet toestemming van patiënten te vragen.

Het is de zoveelste aflevering in wat de Rom-soap is gaan heten: de discussie over privacyschending met Research Outcome Monitoring (Rom) in de geestelijke gezond­heidszorg. Dat zijn gegevens uit vragenlijsten die patiënten invullen tijdens­­ hun behandeling met informatie over hoe suïcidaal, depressief en angstig ze zijn. Namen, postcodes en bsn-nummer zijn wel afgeschermd.

Met deze gegevens meet Stichting Benchmark GGZ (SBG), een databank­­ die betaald wordt door zorgverzekeraars, de kwaliteit van behandelingen. Vorig jaar stopten 175 instellingen met het delen van deze data nadat toenmalig minister Edith Schippers van volksgezondheid liet weten dat hier, ook al zijn de gegevens amper herleidbaar, geen wettelijke grond voor was. Volgens Parnassia Groep hebben patiënten baat bij de Rom. “Wie wil nou niet de beste behandeling?”, zegt de woordvoerder.

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os, bedenker van de Rom maar tegenstander van het gebruik buiten de behandelkamer: “Als het delen van de gegevens niet zo erg is, waarom vraagt Parnassia niet aan patiënten wat die ervan vinden? Nu beslist de instelling achter hun rug om wat er met hun gegevens gebeurt.” Het kwaliteitsargument vindt hij zwak. Volgens Van Os is de reden dat Parnassia dat weer begint met gegevens delen “De hoop is dat de zaak bij de Autoriteit Persoonsgegevens met een sisser afloopt en dat zorgverzekeraars de gegevens weer mogen gebruiken. Terwijl het hele systeem zo lek is als een mandje.” 

Alles bij de bron; Trouw


 

Een aantal burgerrechtenorganisaties is een bodemzaak begonnen tegen de Nederlandse Staat vanwege het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. Volgens de organisaties is het systeem in strijd met het recht op privacy van het EVRM.

Het Systeem Risico Indicatie schendt volgens de organisaties fundamentele rechten, waaronder het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy zoals neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat stellen de organisaties Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Stichting Privacy First, Stichting KDVP en Stichting Platform Bescherming Burgerrechten.

Het gaat onder andere om fiscale, handels-, huisvestings-, pensioen-, schulden- en zorgverzekeringsgegevens. Van de overheid kunnen gemeenten, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de Inspectie SZW, een verzoek tot inzet van SyRI indienen bij de minister.

Op 19 januari maken de organisaties meer bekend over de bodemprocedure tegen de Staat, tijdens de start van de publiekscampagne Bij Voorbaat Verdacht. Hiermee willen ze een publieke discussie in gang te zetten over de inzet van risicoprofilering door de overheid en de gevolgen die dit heeft voor individuele rechten.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Er is diepgaander onderzoek nodig om vast te stellen of het type data dat de Stichting Benchmark GGZ verwerkt al dan niet in strijd is met de regelgeving voor persoonsgegevens en privacy en de rechten van de mens. Maar het lijkt erop dat de betreffende wetten niet van toepassing zijn op de ROM-gegevens (Routine Outcome Monitoring).

Dat is de conclusie in een kort geding dat de Stichting Koepel DBC-vrije praktijken van psychotherapeuten en psychiaters (KDVP) en Stichting LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), LOC Zeggenschap in Zorg en enkele (ex-) ggz-cliënten aanspanden tegen de Stichting Benchmark GGZ. De twee stichtingen willen dat de Stichting Benchmark GGZ (SBG) stopt met het verwerken van individuele data en het verstrekken ervan aan derden, omdat dat in hun ogen niet rechtmatig is...

...De voorzieningenrechter vindt echter dat de eisers deze herleidbaarheid niet voldoende toelichten. Daarmee is het niet uitgesloten, maar de rechter acht het onvoldoende aannemelijk om er uitspraken over te doen in het kort geding.

Een ander punt van de eisers was dat afzonderlijke ROM-gegevens herleidbaar zijn tot één individu, die niet te identificeren is, zogeheten ‘single-out’. Maar dit soort gegevens vallen volgens de voorzieningenrechter niet zonder meer onder de privacyregelgeving, omdat het niet om een natuurlijk persoon gaat.

Een vergelijking door de eisers met de verwerking van gegevens uit het DBC Informatie Systeem (DIS), waarover de Autoriteit Persoonsgegevens in april 2016 adviseerde dat die niet meer moeten worden verstrekt aan een aantal partijen, gaat in de zaak tegen SGB niet op. Deze gegevens werden versleuteld, maar die versleuteling kon ongedaan worden door de betreffende partijen.

Alles bij de bron; MedischContact


 

Het belang van digitale preventiesystemen in de Nederlandse jeugdzorg, rechtshandhaving, immigratie en grenscontrole neemt toe. Het gebruik van identiteitsbeheersystemen als instrument verhoogt echter het risico op stigmatisering en discriminatie. Tot deze conclusies komt Karolina La Fors in haar promotieonderzoek, dat ze op 2 november 2016 verdedigde aan Tilburg University.

Karolina La Fors onderzocht de Verwijsindex Risicojongeren, het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en het ProKid SI 12-systeem, die worden gebruikt in de Nederlandse jeugdzorg, en de gevolgen daarvan voor kinderen. Daarnaast onderzocht ze de ID-Zuil van de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst en de ID-zuil voor de Nederlandse strafrechtsketen (PROGIS) – beide biometrische identificatiesystemen – en het Advanced Passenger Information System (API), een risicoprofileringssysteem voor reizigers (waaronder immigranten) op Schiphol.

Hoewel de preventiesystemen het belang van de desbetreffende burger moeten dienen, kan toepassing ervan in de praktijk daar juist inbreuk op maken. In de Verwijsindex Risicojongeren in de jeugdzorg kunnen professionals alleen risico’s in het dossier van een kind registreren en geen verbeteringen. Daarnaast is het door de grote hoeveelheid ingebouwde risicocategorieën in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en ProKID en het hoge veranderingstempo van de parameters voor ‘afwijkende’ API-risicoprofielen in grensbeheer, heel gemakkelijk om een risicoprofiel toe te kennen aan een kind of migrant. Voor degenen aan wie een risicoprofiel is toegekend, is het echter uiterst moeilijk om van deze ‘digitale identiteit’ af te komen. Ten slotte vervaagt de wijze waarop deze preventieve systemen in de praktijk worden gebruikt de grens tussen kinderen of migranten die ‘risico lopen’ – en door de maatschappij moeten worden beschermd – en kinderen of migranten die ‘een risico vormen’ voor de maatschappij.

Al deze eigenschappen van de beheersystemen kunnen in de praktijk leiden tot stigmatisering en discriminatie, constateert La Fors. De promovenda benadrukt dat de nieuwe Europese regeling voor gegevensbescherming al betere oplossingen biedt voor kinderen en migranten dan de huidige Richtlijn 95/46/EG. Maar om langetermijngevolgen als discriminatie, stigmatisering, valse beschuldigingen of problemen bij het digitaal verwijderen van risicoprofielen het hoofd te bieden, moeten de fundamentele rechten van de mens beter in beschouwing worden genomen. In alle voornoemde gevallen worden de rechten van de gecontroleerde burgers namelijk geschonden.

Alles bij de bron; Recht&Nieuws


De gemeente Rotterdam gaat vanaf volgend jaar asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners gaan weren uit achterstandswijken. Op 1 januari gaat een wet in die het voor gemeenten mogelijk maakt om nieuwe bewoners te weigeren op basis van politiegegevens.

De burgemeester mag dan de politiegegevens inzien van de laatste vier jaar over onder meer overlast, geweld, intimidatie van buren, openbare dronkenschap en geradicaliseerd gedrag. De Rotterdamse gemeenteraad kan kiezen of de screening van nieuwe bewoners gebeurt op basis van politiegegevens of met een Verklaring Omtrent Gedrag.

Nieuwe huurders kunnen bij corporaties, maar ook bij particuliere verhuurders worden geweerd dankzij de uitbreiding van de zogenoemde Rotterdamwet. Ook andere gemeenten in Nederland hebben daardoor de mogelijkheid om nieuwe bewoners van probleemwijken te screenen. Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of het ze Rotterdamse beleid willen overnemen. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten denken erover na om asociale en criminele bewoners te weren uit achterstandswijken.

Alles bij de bron; RB&W


Het gaat om de de Jeugd- & Gezinsbeschermers uit Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg Limburg. Uit onderzoek van de AP in 2014 bleek dat de instellingen onvoldoende maatregelen hadden genomen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Zo was er niet vastgelegd hoe de persoonsgegevens moesten worden geregistreerd. Er ontbraken bijvoorbeeld werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten met de hulpverleners, ouders en jongeren zijn vastgelegd.

Ook was er niet altijd voldoende uitgewerkt hoe onderscheid werd gemaakt tussen 'harde' feitelijke gegevens en 'zachte' gegevens. Ook ontbrak een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het van groot belang dat de informatie waarmee jeugdzorg-instellingen werken juist en nauwkeurig is. Het gaat vaak om gegevens van gevoelige aard, zoals gegevens over gezinssituatie, gezondheid en mishandeling. Op basis van de informatie die instellingen registreren kunnen ingrijpende beslissingen worden genomen over de te verlenen zorg, verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming en verzoeken aan de rechter om verlenging van opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha