De Stichting KDVP is opgericht in het najaar van 2007. Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1-1-2008 werden alle zorgverleners in de GGZ verplicht om het recht op privacy van hun patiënten/cliënten te doorbreken door op de declaratie aan de zorgverzekeraar diagnostische informatie ofwel een DBC (DiagnoseBehandelCombinatie) te vermelden. Vanaf januari 2008 werden declaraties zonder DBC-informatie niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.

Daarnaast werden zorgverleners vanaf dat moment ook verplicht om gedetailleerde datasets met diagnose- en behandelgegevens aan te leveren bij een landelijke elektronische databank, het DBC-InformatieSysteem ofwel DIS geheten. Door zorgverleners te verplichten om vertrouwelijke behandelgegevens door te geven aan zorgverzekeraars en tevens alle informatie betreffende de behandeling van patiënten/cliënten aan het DIS aan te leveren, zijn privacy en beroepsgeheim binnen de GGZ feitelijk volledig uitgehold. De behandelgegevens worden in gepseudonimiseerde vorm in het DIS verwerkt, opgeslagen en vervolgens doorgestuurd naar andere (overheids)instanties. Aangezien deze data zeer specifiek zijn, kunnen ze op eenvoudige wijze worden herleid tot personen als ze worden gekoppeld aan persoonsgegevens in de databestanden van die andere (overheids)instanties. Het CBS beschikt zelfs over een sleutel waarmee de pseudonimisering van behandelgegevens van patiënten/cliënten opgeheven kan worden, zodat deze gegevens rechtstreeks weer beschikbaar zijn als persoonsgegevens...

...Omdat allerlei gegevens – aanwezig bij zorgverzekeraars, DIS, SBGGZ, gemeentes etc. - via matching - makkelijk kunnen worden herleid tot individuele personen creëert het gepseudonimiseerd of geanonimiseerd verwerken van specifieke medische data slechts een misleidende schijnveiligheid.

De Stichting KDVP steunt de juridische procedures van VPHuisartsen gericht tegen de doorstart van het EPD/LSP. Eén van de kernbezwaren tegen de private doorstart van het LSP is dat in het LSP uitwisseling van behandelinformatie niet meer mogelijk is met behoud van  het beroepsgeheim, aangezien in de huidige structuur van het LSP zorgverlener en patiënt niet meer kunnen bepalen welke informatie voor  welk doel aan welke partij(en) wordt verstrekt.

De primaire doelstelling van de stichting KDVP is en blijft om via juridische procedures op te komen voor het behoud van vertrouwelijkheid, de privacyrechten van patiënten/cliënten en het medisch beroepsgeheim in de zorg.

De stichting reageerde bij monde van de voorzitter als volgt op het bericht dat Minister Schippers de oplossing gevonden had voor het privacy probleem in de GGZ en dat alle belangenverenigingen in de ggz akkoord zijn met deze nieuwe werkwijze.

De reactie van KDVP;

Yatta, 

Wij hebben ook net kennisgenomen van dit bericht.

Voor alle duidelijkheid de Stichting KDVP wordt nooit uitgenodigd voor overleg over deze zaken omdat wij geen belangenvereniging zijn. Het feit dat wij ons al jaren intensief bezighouden met privacy in de GGZ heeft er tot op heden niet toe geleid dat wij op grond van onze inzet en expertise betrokken worden bij dit soort overleg. 

Het meest opmerkelijke in dit “akkoord” over de verwerking van verplicht aan te leveren zorgzwaarte-informatie is dat Vektis de bewerker van medische persoonsgegevens voor alle zorgverzekeraars, die vol eigendom is van ZN/verzekeraars, plots is gebombardeerd tot “Trusted Third Party” (kennelijk hebben belangenorganisaties geen idee wat dit concept inhoud). Vervolgens verwezen naar een niet nader uitgewerkte analyseprocedure waarbij koppeling van zorgzwaarte-informatie aan andere (bij en voor zorgverzekeraars) beschikbare gegevens op individueel niveau plaatsvindt om de uitkomsten van deze analyses op zorgaanbiederniveau te presenteren met gepseudonimiseerde declaratiegegevens. Helaas zijn declaratiegegevens dermate specifiek dat ze via koppeling aan (bij/voor) zorgverzekeraars beschikbare data eenvoudig kunnen worden herleid tot gegevens op persoonsniveau. 

Het gesloten akkoord is bedrieglijk en onhoudbaar omdat risicoselectie op basis van verwerkte zorgzwaarte-informatie nog steeds zeer goed mogelijk is achter de illusoire Chinese muren in het kartel gebouw van de samenwerkende zorgverzekeraars (zie hierover ook uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 13-11-2013 in bijlage).

 Met vriendelijke groet,  

Mr. Ab van Eldijk, voorzitter stichting KDVP