EPD

Rechter wijst verzoeken tot bezwaar af

De voorzieningenrechter van het College heeft bij een tweetal nagenoeg gelijkluidende uitspraken geoordeeld dat de in bezwaar gehandhaafde tariefbeschikking voor de psychiaters en psychotherapeuten, door welke beschikking het voor hen verplicht is geworden om op hun declaraties diagnose-informatie te vermelden, niet onmiskenbaar onrechtmatig is. De verzoeken zijn dan ook afgewezen.
Een groot aantal psychiaters, al dan niet vertegenwoordigd door een stichting of een vereniging, is opgekomen tegen dit besluit, waarbij de ten behoeve van die beroepsgroep genomen tariefbeschikking is gehandhaafd. Kern van het verzoek van de psychiaters en psychotherapeuten is dat zij staan voor het waarborgen van de positie en kwaliteit van de psychotherapie, die als gevolg van het bestreden besluit en de beleidsregels waarop dat besluit is gebaseerd zwaar onder druk staat. Zij stellen dat absolute vertrouwelijkheid een noodzakelijke voorwaarde is voor psychotherapie en dat om die reden het verstrekken van diagnose-informatie aan derden moet worden voorkomen.

De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat, in die gevallen waarin cliënten i.v.m. diensten in de geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op een zorgverzekeraar, de privacy van die cliënten en het beroepsgeheim van verzoekers in het geding is.
Evenwel is niet gebleken dat zorgverzekeraars niet conform de gedragsregels van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en het daarbij behorende Addendum Zorgverzekeraars, ook al is de goedkeuring daarvan verlopen, zouden handelen.
Van belang is verder dat deze gedragsregels een uitwerking vormen van de wettelijke geheimhoudingsplicht zoals die voor de medewerkers van zorgverzekeraars geldt. Bovendien heeft het College Bescherming Persoonsgegevens geoordeeld dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de diagnose-informatie op de declaratie ten behoeve van de zorgverzekeraar noodzakelijk moet worden geacht binnen net nieuwe zorgstelsel.

Met betrekking tot de groep zelfbetalers is de voorzieningenrechter van oordeel dat op voorhand niet is komen vast te staan dat hun privacy dan wel het beroepsgeheim van psychiaters/psychotherapeuten in geding is. In een dergelijk geval heeft de cliënt het immers zelf in de hand of de diagnose-informatie, die is vermeld op de hem gerichte declaratie, aan derden wordt gegeven.

De voorzieningenrechter heeft tot slot geoordeeld dat geen sprake is van persoonsgegevens als het gaat om het verstrekken van gegevens van patiënten door de psychotherapeuten en psychiaters aan het DBC Informatie Systeem, omdat dit op een dusdanige wijze gebeurt, die niet is te herleiden tot individualiseerbare patiënten.