EPD
In haar vergadering van 18 mei 2010 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) geconcludeerd dat het wenselijk is – onder voorwaarde – gevolg te geven aan het verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Kamer de voorgenomen plenaire behandeling op 1 juni 2010 van het wetsvoorstel 31466 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg) uit te stellen....

...plenair met de minister van VWS te beraadslagen naar aanleiding van de in zijn brief van 6 mei 2010 geschetste ontwikkelingen.

Leden van nagenoeg alle fracties hebben te kennen gegeven tijdens die beraadslagingen het woord te willen voeren.

Bron: Brief van de comissie aan de voorzitter van de 1e kamer