EPD

De epd-leveranciers werken hard aan de integratie van het epd met e-health, als apps, zelfmeetapparatuur en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD). In een marktinventarisatie van M&I-Partners vertellen de leveranciers hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken en wat zij nu al doen op het gebied van e-health in combinatie met hun epd.

De opstellers van de marktinventarisatie zien dat e-health steeds vaker deel uitmaakt van de behandeling van patiënten. 'Hoewel de verwachtingen hoog zijn, zien we op dit moment vooral nog pilots en helaas nog weinig integratie tussen e-health-oplossingen en bestaande epd's in ziekenhuizen. Veel e-health-oplossingen of apps zijn vooralsnog losstaande oplossingen die de patiënt vaak zelf gebruikt. Denk aan de vele zelfmeetapparaten die gegevens over je gezondheid verzamelen.' 

Vanwege databetrouwbaarheid, koppelingen, uitwisseling en beveiliging zou het handiger zijn als e-health als bewezen "verlengstuk" zou functioneren van de bestaande epd/ZIS-oplossingen, menen de drie onderzoekers. 'De partijen spelen op verschillende manieren in op deze ontwikkelingen... De verscheidenheid kan leiden tot een war of platforms.' Adams, Bonnee en Van Luxemburg vroegen zich daarom af op welk paard epd/ZIS-leveranciers wedden en of zij plannen hebben om zelf oplossingen op de markt te brengen. Het resultaat is zichtbaar in de marktinventarisatie.

Die laat zien dat er nog veel 'gaten' zitten in het marktaanbod van de epd-leveranciers op het gebied van integratie tussen het epd met e-healthapps, zelfmeetapparatuur en PGD's. De marktpartijen houden er ieder een eigen visie op na. Ze delen wel de mening dat de rol van standaarden en een voldoende open architectuur cruciale factoren zijn om e-health op een hoger plan te krijgen.

Alles bij de bron; ZorgVisie [uitgebreid artikel]

Patiënten hebben nog nauwelijks inzage in hun medische dossier via een patiëntenportaal bij Nederlandse ziekenhuizen. Slechts 8 procent van de ziekenhuizen heeft een uitgebreid patiëntportaal. Inzage in het medisch dossier is mogelijk bij slechts 2 procent van de algemene ziekenhuizen, 18 procent van de topklinische ziekenhuizen en 50 procent van de UMC's.

Uit onderzoek van Kaiser Permanente in de VS blijkt dat een patiëntportaal met inzage in het persoonlijk dossier een positief effect heeft op de tevredenheid van de patiënt en hun wens om bij hun zorgaanbieder te blijven. M&I/Partners verwacht dat het aantal patiëntportalen en het aantal beschikbare functionaliteiten de komende twee jaar een vlucht zal nemen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat 80% van de chronisch zieken binnen 5 jaar directe toegang moet hebben tot bepaalde medische gegevens. Voor de overige Nederlanders is de ambitie dat dit over vijf jaar minimaal bij 40% het geval is.

M&I verwacht verder dat patiëntportalen meer gaan samenwerken met verschillende devices als ECG-stickers en smartphones. Dat kan direct, maar ook via integratieplatformen als Apple Healthkit of het platform van Philips.

Alles bij de bron; AutomGids

Het Erasmus MC en het UMC Groningen hebben besloten de implementatie van de Siemens Suite, waaronder Soarian, te beëindigen. Soarian is het elektronisch patiëntendossier (epd) dat door Siemens Health Services is ontwikkeld.

Onder meer het feit dat Siemens Health Services in de zomer van vorig jaar is verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Cerner, heeft daarbij een rol gespeeld. De raden van bestuur van Erasmus MC en UMC Groningen zijn gezamenlijk in het najaar van 2011 de Europese aanbesteding gestart voor een nieuw elektronisch patiëntendossier/ziekenhuisinformatiesysteem (zis). Of er ook in de toekomst tussen de UMC’s zal worden samengewerkt bij de bouw van een nieuw epd/zis, hangt af van de nieuw te kiezen strategieën. Beide UMC’s oriënteren zich de komende periode op de toekomst.

Alles bij de bron; Computable

De meeste Nederlanders hebben zich niet aangemeld voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), zoals het nieuwe EPD wordt genoemd, wat het gebruik van het LSP voor de uitwisseling van medische gegevens beperkt, zo stelt NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

...Doordat een beperkt aantal patiëntendossiers is aangemeld bij het LSP kunnen zorgverleners vaak geen geen patiëntgegevens vinden als ze het systeem raadplegen. Het NIVEL stelt dat eerst meer patiënten hun toestemming moeten geven voordat meer zorgverleners het Landelijk Schakelpunt zullen gaan gebruiken.

Alles bij de bron; Security

Zowel patiënten als zorgverleners zijn positief over het nut van elektronische gegevensuitwisseling, ook al is het gebruik van het Landelijk Schakelpunt voor het uitwisselen van medische gegevens nog beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) naar de opvattingen over en ervaringen met elektronische gegevensuitwisseling, in opdracht van de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Sinds 2012 is ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking om toestemming gevraagd. Van hen heeft 80 procent toestemming gegeven en 9 procent gaat het mogelijk nog doen. 11 Procent is niet van plan toestemming te geven, vooral vanwege twijfels over de privacy of omdat zij het (nog) niet nodig vinden.

Alles bij de bron; AutomGids

11 miljoen Nederlanders hebben zich niet aangemeld voor het nieuwe elektronisch patiëntendossier, het LSP (Landelijk Schakelpunt). Daardoor zijn hun gegevens vanaf 1 januari volgend jaar niet meer automatisch door artsen en apothekers op te zoeken, zo meldt BNR.

Volgens apotheker Peter Sollie valt het aantal aangemelde Nederlanders tegen. "Er zijn bepaalde patiëntengroepen waar we problemen mee hebben. Dat zijn één de psychische patiënten, die toch al wat argwanend zijn over alles, ook ten gevolge van hun ziekte", laat de apotheker weten. Ook allochtonen en ouderen zouden argwanend tegenover het LSP staan en zich liever niet laten registreren merkt Sollie op.

Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF zegt de zorgen van mensen te begrijpen en stelt dat patiënten zelf een keuze moeten maken. 

Alles bij de bron; Security

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na eigen onderzoek geconcludeerd dat in het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens werden uitgewisseld van mensen van wie de rechtsgeldige toestemming daarvoor niet kon worden aangetoond.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de verantwoordelijke instantie voor de medische gegevensuitwisseling via het LSP, de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ), inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen medische gegevens worden uitgewisseld van mensen die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Uit een steekproef van 149 dossiers bleek dat uiteindelijk in 8 onderzochte dossiers niet kon worden aangetoond dat sprake was van rechtsgeldige, uitdrukkelijke toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Zo ontbrak in enkele dossiers het bewijs dat rechtsgeldige toestemming was gegeven en bij andere dossiers bleek vooraf onvoldoende informatie over de uitwisseling aan de patiënt te zijn verstrekt.

Het CBP heeft al verschillende malen gewezen op het feit dat een grootschalige uitwisseling van medische gegevens via het LSP alléén kan als mensen daarvoor op basis van heldere informatie hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Zo moet onder meer helder zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt, met welk doel dit gebeurt en aan wie deze gegevens worden gegeven.

Het CBP verlangt dat de informatie daadwerkelijk aan de patiënt wordt verstrekt. Het neerleggen van folders op de balie, het aanbieden in een folderrek of een downloadmogelijkheid op de website van de zorgverlener is volgens het College onvoldoende.

Alles bij de bron; AutomGids

Bemoeizorg is (1) het helpen van zogeheten ‘zorgwekkende zorgmijders’ bij het onderkennen en stellen van hun hulpvraag als er sprake is van complexe psychische en/of psychosociale en/of somatische problematiek, (2) hen actief uit te nodigen zorg te accepteren en (3) het zorgaanbod op hun vragen en problemen af te stemmen.

Doelen van bemoeizorg zijn: (1) het geleiden van zorgwekkende zorgmijders naar reguliere zorg; (2) het verminderen van problemen die de cliënt zelf of zijn omgeving ervaart;(3) de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen; (4) de overlast, die deze cliënt in sommige gevallen veroorzaakt, te verminderen.

Deze Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg en het bijbehorende Stroomschema geven aan in welke bemoeizorg situaties gegevensuitwisseling zonder toestemming mogelijk is, en aan welke mate van zorgvuldigheid daarbij moet worden voldaan....

...Gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld de woningcorporatie, politie, gemeente, GGZ en GGD brengt dan aan het licht hoe ernstig de situatie is. Dat maakt het mogelijk om mensen in schijnbaar uitzichtloze situaties op te sporen en hun de hand te reiken. Het feit dat bij bemoeizorg vele partijen zijn betrokken, maakt de gegevensuitwisseling er sowieso al niet makkelijker op. Elke partij verzamelt immers haar eigen informatie, in een eigen dossier en automatiseringssysteem, waaraan vanuit verschillende wetten eisen zijn gesteld.
Toestemming

Maar aangezien bemoeizorg is bedoeld voor mensen die zelf geen zorg vragen, geven cliënten ook niet altijd toestemming voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens. Vaak wordt de privacywetgeving door zorgverleners dan ook gezien als een extra belemmering voor het uitwisselen van gegevens.

Alles bij de bron; KNMG-Artsennet

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha