EPD

Apothekers willen toegang tot meer patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van het voorschrijven van medicijnen, zo blijkt uit het onderzoek van expertisecentrum Nictiz in samenwerking met de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. "Complete en actuele patiëntgegevens zijn van belang voor een goed medicatiegebruik. Het ontbreken daarvan verhoogt de kans op medicatiefouten", aldus de brancheorganisatie.

Van de apothekers vindt 91 procent dat patiënten inzage moeten hebben in hun elektronische gegevens. Bij elektronische communicatie tussen de apotheek en de patiënt is er vooral sprake van gemaksdiensten, zoals het online aanvragen van (herhaal)recepten, het online stellen van vragen en het online informeren over wanneer de medicatie klaarligt.

Alles bij de bron; Security


De nieuwe EPD-wet van minister Schippers schept al een jaar verwarring in de Eerste Kamer.  Voor patiënt noch arts is het duidelijk wie straks na het geven van toestemming medische gegevens kan raadplegen. Na twee jaar troebele discussie, wil de minister de patiënt het allemaal zelf laten regelen. Daarmee gaat ze ten onrechte de fundamentele privacydiscussie uit de weg.

De wet die de juridische basis moet gaan vormen voor het privaat doorgestarte Elektronisch Patiëntendossier wordt inmiddels al een jaar aangehouden door de Eerste Kamer. De Senaat heeft gegronde twijfels bij de wet, die onder meer moet gaan regelen hoe een vertrouwelijke behandelrelatie moet worden gewaarborgd bij het digitaal toegankelijk maken van medische gegevens. Het wetsvoorstel is in de eerste plaats bedoeld om het LSP-systeem (Landelijk Schakelpunt) waarvoor de Eerste Kamer de wetgeving in 2010 unaniem verwierp, alsnog van een wettelijke basis te voorzien... 

...De hele discussie over generiek, gespecificeerd en specifiek toestemming vragen of geven wordt door minister Schippers echter gelaten voor wat ze is. In de laatste uitgebreide brief slaat ze een nieuwe richting in als het gaat om het uiteindelijke doel van deze wet: in de toekomst moet de patiënt de volledige regie krijgen over wie toegang heeft tot welke medische gegevens. Dit moet gaan gebeuren via een online patiëntportaal, zo blijkt uit het voorstel van de minister.

“Wij vinden dat een onverantwoorde verschuiving van de verantwoordelijkheid en ook van de aansprakelijkheid in sommige gevallen”, stelde Böhre hierover tijdens de expertmeeting. De regie over de inhoud en de toegang van het zorgdossier dient volgens Specifieke Toestemming in de eerste plaats bij arts en patiënt gezamenlijk te blijven, zoals het medisch beroepsgeheim en de wetten rondom patiëntprivacy voorschrijven. Als de patiënt dit allemaal zelf moet gaan regelen, krijgt deze een grote verantwoordelijkheid die in de praktijk snel fout kan uitpakken – zowel wat betreft de toegankelijkheid van gegevens, maar ook het niet toegankelijk zijn van gegevens terwijl dat wel nodig is.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten


In ons land heeft elke patiënt recht op een patiëntendossier, een van de bij wet vastgelegde patiëntenrechten. "Een elektronisch patiëntendossier is één van de twee belangrijke voorwaarden om gezondheidsgegevens te kunnen delen", zegt nationaal CM-secretaris Martine Van de Walle. "Daarnaast moet de patiënt ook zijn toestemming geven om gezondheidsgegevens uit te wisselen."

Vandaag hebben 3,1 miljoen Belgen die toestemming al gegeven, vier keer zoveel als een jaar geleden. "Vorige maand alleen al hebben zorgverstrekkers meer dan 140.000 keer via de elektronische weg gezondheidsgegevens over hun patiënten geconsulteerd." Dat zijn er 14 keer zoveel als een jaar eerder. Ondertussen is driekwart van de huisartsen en alle zorginstellingen aangesloten op het beveiligd elektronisch platform (eHealth), dat verschillende toegangspoorten heeft. Bij huisartsen verloopt het inloggen via een elektronische ID.

Alles bij de bron; deRedactie


Bij de steekproef heeft de Consumentenbond veertig mensen naar ziekenhuizen laten bellen om hun gegevens op te vragen. Twintig mensen kregen "onjuiste gegevens of incomplete informatie'' of zelfs dossiers van anderen.

Bij de informatie die niet aan hen toebehoorde, werden door de ziekenhuizen ook namen en diagnoses vermeld, zo liet de Consumentenbond vrijdag weten. Zo las één vrouw dat ze kinderen heeft, terwijl dit niet het geval is en in een ander dossier stond geen informatie over twee operaties die de persoon wel had ondergaan. Ook medicijnen werden soms niet genoemd. In vijf gevallen kregen personen helemaal geen informatie. Niet alleen medische gegevens ontbreken maar sommige dossiers zijn ook onleesbaar. Eén patiënt ontvangt behalve haar eigen gegevens ook de dossiers van twee andere patiënten, met hun namen en diagnoses erbij. 

Consumenten kunnen alleen achterhalen of hun dossier klopt, door het op te vragen. Ze hoeven zich hier niet bezwaard over te voelen. Het is een wettelijk recht om het eigen dossier op te vragen en in te zien. Combée: 'Een kloppend dossier vergroot de patiëntveiligheid en daar zijn patiënt en arts bij gebaat.' De Consumentenbond hoort graag de positieve en negatieve ervaringen van consumenten met het opvragen van medisch dossiers bij huisarts en ziekenhuis. Zij kunnen dit melden op het meldpunt medisch dossier. De Consumentenbond wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg nu onderzoek gaat doen, om te kijken of er structureel iets mis is. De verzamelde reacties wil de Consumentenbond daarvoor delen met de IGZ

Alles bij de bron; NU & ConsBond


De populariteit van persoonlijke gezondheidsinformatie groeit bij hackers als potentiële bron van omzet. Het verkopen van medische informatie is vooral interessant voor hackers omdat er vaak fysieke details bij betrokken zijn zoals oogkleur en lengte, die gebruikt kunnen worden om nepidentiteiten te creëren.

Volgens een recente studie van de FBI levert gestolen klantinformatie van ziektekostenverzekeraars tussen de 60 en 70 dollar op de zwarte markt op, tegen minder dan 1 dollar voor data zoals Burgerservicenummers. Gezondheidsinstellingen en-organisaties hebben steeds meer last van data-inbreuken, zo stelt Eitan Bremler, Vice President Products and Marketing van security-aanbieder Safe-T in een bijdrage op ITproportal

Een rapport van An IDC Health Insights geeft aan dat één op de drie online gegevensdocumenten op gezondheidsgebied – zoals een EPD – in 2016 gehackt zal worden. Dit is de keerzijde van de voordelen die digitalisering van patiëntgegevens biedt.

Eitan Bremler benadrukt de noodzaak voor medische instellingen om er voor te zorgen dat de vaak gevoelige data waarover zij beschikken, beter beveiligd wordt dan nu het geval is. Dat betekent onder meer beter inzicht in wie toegang heeft tot welke data en op welke wijze medische gegevens uitgewisseld worden – via apps, clouddiensten, databases, e-mailservers. 

Alles bij de bron; ICTHealth


Sinds de start van het Landelijk Schakelpunt op 1 januari 2013 hebben 10 miljoen individuele Nederlanders aan een of meer van hun zorgverleners toestemming gegeven hun medische gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling met andere zorgverleners.

Van al die Nederlanders zijn ruim 16 miljoen medische gegevens beschikbaar. Grofweg twee derde daarvan is medicatiegegevens en de rest bestaat uit samenvattingen van de huisartsgegevens. Daarnaast is - wanneer dat nodig is - van die patiënten bekend of zij een allergie hebben of een andere indicatie die van belang is bij de behandeling. 

Alles bij de bron; AutomGids


Op 18 januari 2016 heeft Privacy First namens ‘SpecifiekeToestemming.nl’ de leden van de Eerste Kamer een brief gestuurd in reactie op mijn nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer en mijn brief aan uw Kamer (resp. EK 33509, J en 136494-MEVA, beiden d.d. 22 december 2015) over het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. U vraagt mij een reactie te geven op de brief van Privacy First.

Privacy First stelt dat als de inwerkingtreding van het bepaalde rond gespecificeerde toestemming met drie jaar wordt uitgesteld, alsnog generieke toestemming mogelijk zou zijn. Deze veronderstelling is niet juist. Het is niet zo dat de toestemmingsvraag generiek is. De vraag om toestemming moet immers voldoen aan de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is derhalve specifiek. Wel kan het antwoord op de toestemmingsvraag generiek zijn...

...Met het amendement Bruins Slot (33509, nr. 13) wordt het geven van uitdrukkelijke of specifieke toestemming op basis van de Wbp verder aangescherpt. Na inwerkingtreding van gespecificeerde toestemming krijgt de cliënt aanvullend op hetgeen rond uitdrukkelijke toestemming (Wbp) geldt, het recht bepaalde of alle gegevens voor inzage ter beschikking te stellen aan bepaalde (categorieën van) zorgaanbieders. De cliënt geeft expliciet aan welke gegevens aan welke zorgaanbieders beschikbaar wordt gesteld. De mogelijkheid voor zorgaanbieders om uitdrukkelijk en gespecificeerd toestemming te vragen met één vraag waar de cliënt met “ja” of “nee” kan antwoorden is dan niet meer mogelijk.

Ergo, van generieke toestemming is geen sprake, nu niet en ook niet als het bepaalde rond gespecificeerde toestemming in werking treedt.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Het nieuwe elektronisch patiëntendossier mag er komen. Het gerechtshof in Arnhem heeft de bezwaren van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen dinsdag afgewezen.

De zaak gaat om het zogeheten Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat is de opvolger van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het wordt ontwikkeld door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen, die zo'n zevenhonderd leden telt, wilde de verdere ontwikkeling van het systeem laten stopzetten. De huisartsenvereniging vindt dat het systeem zulke onvolkomenheden vertoont dat huisartsen bij deelname hun beroepsgeheim en de privacy van hun patiënten schenden. De huisartsenvereniging is teleurgesteld over de uitspraak en denkt na over verdere stappen.

Alles bij de bron; NU


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha