EPD

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) ging dinsdag op sterk water. Dat was precies in lijn met het WRR-advies dat minister Donner namens het kabinet aannam: een beetje dimmen met de ict-ambities. 

De argwaan is principieel: privacy is een vanzelfsprekend recht. De Eerste Kamer houdt een soort van inhaalrace om goed te maken wat er, mede als gevolg van vele door beide Kamers aangenomen voorstellen, de laatste jaren verloren ging. Dat is ook de teneur van het belangrijke advies iOverheid
 van de WRR. 

In het rapport hijst de WRR de stormbal voor ict bij de overheid. Het dreigt daarmee faliekant mis te lopen als er niet veel meer aandacht komt voor privacy, transparantie en afrekening. Het gaat volgens de WRR niet om louter automatiseren (eOverheid) zoals politiek en bestuur ten onrechte impliciet aannemen, maar om iOverheid: een zeer complex geheel van steeds meer gekoppelde systemen met datastromen die allengs onbeheersbaar werden.

Lees alles bij de bron; netkwesties

Het EPD is niet te beveiligen, dat zegt Guido van 't Noordende, onderzoeker aan de UvA  in een expertdiscussie met Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging in Nijmegen, die stelt dat het EPD wel veilig is te maken.

Naast de reële en serieuze beveiligingsproblemen die bestaan in het huidige systeem, en die niet zomaar oplosbaar zijn, maar waarmee de kans op misbruik onder meer toeneemt met de schaal van het systeem. Nog afgezien van de problemen die een hack van het centrale schakelpunt zou kunnen veroorzaken.

Lees alles bij de bron; security

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 15 maart het debat over de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) opgeschort. Minister Schippers van VWS vroeg bedenktijd. Een grote meerderheid in de Kamer plaatst vraagtekens bij de bescherming van de privacy van patiënten binnen een landelijk EPD. Het Rathenau Instituut ondersteunde de besluitvorming.

Meer informatie:

de startnotitie met aandachtspunten voor de discussie

Rapport: Het EPD: opvattingen van burgers. Verslag van een focusgroeponderzoek

Project: Databases in beeld

Lees alles bij de bron; Rathenau

De invoering van het elektronisch patiëntendossier lijkt een gebed zonder eind te worden. Opnieuw heeft de Eerste Kamer dinsdag grote bezwaren geuit bij de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een meerderheid wil dat het EPD niet landelijk, maar regionaal wordt opgezet en uitgeprobeerd.

Lees alles bij de verschillende bronnen; automatiseringsgids, webwereld & security

 

Op de site vd eerste kamer valt te lezen;

Een grote meerderheid in de Kamer plaatst vraagtekens bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten als een landelijk EPD wordt ingevoerd in de vorm zoals de regering die nu voorstelt. De CDA-fractie kan echter onder voorwaarden instemmen met invoering van een landelijk EPD. CDA-woordvoerder Franken stelt voor dat het EPD voorlopig beperkt blijft tot een 'waarneemdossier' en een medicatiedossier. Stapsgewijs kan volgens het CDA daarna een uitbreiding van het EPD worden gerealiseerd. De fractie van D66 is voorstander van een Landelijk Schakelpunt, maar heeft bedenkingen over de veiligheid van het systeem. Andere Kamerfracties zijn over dit aspect zeer kritisch en lieten in de eerste termijn weten het wetsvoorstel niet te zullen steunen.

VVD-senator Dupuis vatte de kritiek van haar fractie aldus samen: "Waarom deze wet zo en waarom deze wet nu?" De woordvoerders Tan (PvdA) en Slagter-Roukema (SP) pleitten ervoor om het elektronisch patiëntendossier geleidelijk aan, en vooral van onderop op te bouwen. Senator Tan: "De les uit het verleden is om dergelijke systemen kleinschalig te houden in het belang van risicobeperking ten aanzien van de betrouwbaarheid." SP-Kamerlid Slagter-Roukema adviseert de minister: "Houd systemen kleinschalig, het risico op schending van privacy wordt daarmee beperkt en is beter te overzien."

Op verzoek van de minister van VWS de behandeling na de eerste termijn van de Kamer geschorst. De voortzetting van de behandeling is voorzien voor 29 maart 2011.

De plannen voor de invoering van het landelijke Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hebben circa 300 miljoen euro gekost. Die investering dreigt deels verloren te gaan nu een meerderheid van de senaat het wetsvoorstel wil verwerpen. 

Uit Kamerstukken blijkt dat de kosten voor het patiëntendossier tot juli 2010 in totaal 217 miljoen bedroegen. Inmiddels zijn de kosten opgelopen tot circa 300 miljoen euro, zegt het ministerie van Volksgezondheid.

Dat geld zit in onder meer adviezen, pilotprojecten, controle, communicatie, IT en subsidies.

Lees alles bij de bron; nrc

De Eerste Kamer koerst af op een afwijzing van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). VVD, PvdA en SP – samen 39 van de 75 zetels – hebben ernstige bezwaren tegen deze grootschalige uitwisseling van medische gegevens. Een van de grootste ICT-projecten van de overheid lijkt zo te sneuvelen.

VVD-senator Dupuis zegt dat haar fractie “fundamentele bezwaren’’ tegen het EPD heeft en gelooft niet dat medische fouten afnemen en de zorgverlening verbetert.

Ook de PvdA en de SP verwachten het plan te verwerpen. “Er zijn te veel risico’s, voor de betrouwbaar-heid, veiligheid en privacy.” - PvdA-senator Yoe Tan.

“Wij kijken net zo tegen het EPD aan als de SP-fractie in de Tweede Kamer. En die stemde tegen.” – SP-senator Tineke Slagter

De ChristenUnie/SGP heeft „fundamentele bezwaren”, D66 en GroenLinks twijfelen nog.

Lees alles bij de bron; NRC

Volgens minister Schippers heeft het faillissement van de firma InfoTechnology geen directe impact op de veiligheid van circa 2 miljoen elektronische patiënten dossiers. De data staan op de servers van InfoTechnology. Dat meldt zij in antwoord op kamervragen waar onrust ontstond over het faillissement van het hostingbedrijf InfoTechnology.

Volgens Schippers is de continuïteit van de EPD-data ondanks het faillissement van InfoTechnology gewaarborgd. De minister stelt echter dat het aan de zorgaanbieder is om contracten met betrekking tot de continuïteit van het databeheer te sluiten. "Gelet op de uitspraken van de curator ben ik van mening dat de continuïteit van de zorgverlening voldoende gewaarborgd is", aldus Schippers.

Lees alles bij de bron; tweakers

Via de mail werd ik door Ton Smit gewezen op het feit dat een artikel uit het NRC getiteld "Menzis betaald arts geld voor EPD" niet geheel correct was. Ton is werkzaam bij Qure, een gespecialiseerd Nieuws Service-bedrijf  in berichtgeving over ICT in de zorg.

Daarop ben ik in het NRC gaan zoeken naar een rectificatie/correctie en vond deze in de krant van 2 maart;

Correcties & Aanvullingen; Menzis en huisartsen

De kop Menzis biedt arts geld voor patiëntendossiers (28 februari, pagina 1) kan de indruk wekken dat zorgverzekeraar Menzis patiëntendossiers zou opkopen voor commercieel gewin. Dat is niet het geval. De kop verwijst naar een vergoeding die Menzis verstrekt aan huisartsen. Ze krijgen die als ze vrijwillig patiëntgegevens elektronisch leren registreren volgens normen van Menzis.

Aangezien ik streef naar juiste informatie verstrekking wil ik ook hier aandacht aan besteden en Ton hartelijk danken voor zijn reactie.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha