EPD

Pieter Omtzigt wil een spoeddebat over de EPD-plannen van de zorgsector. Hij vraagt zich af of de privacy in veilige handen is bij de private sector. Ook moeten patiënten meepraten. 

De zorgsector werkt aan een eigen EPD. Nictiz, het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg, is daarover in gesprek met de zorgsector, dat graag met het eerder met behulp van overheidsgeld ontwikkelde landelijke schakelpunt (LSP) verder wil gaan.

Dat schakelpunt moet de bijna vijftig bestaande medische databases in het land kunnen koppelen. Daardoor zouden van patiënten de in verschillende databases opgeslagen medische gegevens aan elkaar worden geknoopt. De zorgsector gaat daarmee verder met het plan dat eerder door de Eerste Kamer is afgeschoten.

De Tweede Kamer gaat per 30 juni op zomerreces en zou dus pas bij terugkomst worden geconfronteerd met zo’n private EPD. Omtzigt wil dat voorkomen met een spoeddebat in de laatste week voor het zomerreces. “Ik wil niet voor het blok worden gezet met een private EPD, waarvan de privacy niet goed is geborgd. Voordat we op reces gaan wil ik van de minister garanties over de privacywaarborg”

Lees alles bij de bron; webwereld

De privatisering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat door. De zorgverleners willen de infrastructuur behouden.

Nictiz, het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg, heeft de zorgsector gepolst of het verder wil met het zogeheten landelijke schakelpunt (LSP), het hart of de spil van het EPD. Via het LSP worden alle medische databases in het land aan elkaar gekoppeld. De informatie blijft in iedere database staan, en komt dus niet in een landelijk overkoepelende database, maar is via het schakelpunt wel oproepbaar.

Door patiënten in de database te ‘taggen’ met het burgerservicenummer, zijn via dat BSN alle gegevens van een patiënt oproepbaar voor zorgverleners.

Lees alles bij de bron; webwereld

Met de afwijzing van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) door de Eerste Kamer is het nog niet gedaan met alle online platformen, databases en portalen met medische gegevens. Er zijn er zo’n vijftig bekend, die breed of in kleine kring worden gebruikt, vooral door medici en zorgverleners zelf.

Ongeveer de helft daarvan is ook toegankelijk voor de patiënten zelf. En van die 25 zijn er zeker veertien niet adequaat beveiligd. 

Opvallend is dat aanbieders van dergelijke portalen, zoals Medlook, al in 2001 door de Registratiekamer, de voorloper van het CBP, zijn gewezen op de zwakke beveiliging. Sindsdien is er niets veranderd, maar heeft ook bijvoorbeeld het CBP de aanbieder van de medische database niet meer op de vingers getikt.

Lees alles bij de bron; webwereld

De rechter moet bepalen of de centrale patiëntendatabase in de geestelijke gezondheidszorg mag blijven bestaan. Minister Schippers wil zich daarmee niet bemoeien. Artsen zijn naar de rechter gestapt.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft eerder bepaald dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onvoldoende de noodzaak heeft aangetoond dat de centrale database (DIS) met diagnosegegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg ter beschikking moet staan voor zorgverzekeraars. Het NZa heeft niettemin besloten met die centrale database door te gaan. Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP heeft de minister gevraagd in te grijpen, maar die weigert dat.

bron; Webwereld

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven haar medewerking aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de verwerking van patiëntgegevens af te bouwen. Dit besluit is een gevolg van het verwerpen van het wetsvoorstel inzake het landelijk elektronisch patiëntendossier door de Eerste Kamer.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de minister laten weten dat zij tot het moment van daadwerkelijke ‘overdracht’ van het LSP beschouwd wordt als (mede)verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent onder meer dat zij wat betreft het LSP (mede)verantwoordelijk is voor de correcte behandeling van patiëntgegevens.

Lees de brief aan de minister hier

De Kaderwet EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) is op 5 april door de Eerste Kamer verworpen en dus is er geen wettelijke grondslag meer voor de uitwisseling van patiëntengegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP), het centrale onderdeel van het landelijke EPD. De toekomst van een LSP zonder overheidssteun wordt momenteel onderzocht door het Nictiz, dat het LSP mede heeft helpen opzetten.

Een mogelijk scenario is het blijvend uitwisselen van (een deel van de) patiëntengegevens via het LSP, op regionale basis. Veel zorgverleners zijn door hun aansluiting op het LSP voor de regionale uitwisseling van gegevens sowieso al afhankelijk van de nieuwe landelijke infrastructuur. 

Minister Schippers ziet haar eigen verantwoordelijkheid nu als zeer beperkt. "De verantwoordelijkheid voor de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens ligt primair bij het veld." Ze zal bezien in hoeverre aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving - de WBP, Wet BIG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) - noodzakelijk is.

Die laatste wet regelt bijvoorbeeld al de expliciete toestemming die een patiënt moet geven voor het uitwisselen van zijn gegevens.

Lees alles bij de bron: binnenlandsbestuur

Van de ruim 300 miljoen euro die in de afgelopen jaren is besteed aan het opzetten en inrichten van het elektronisch patiëntendossier, is meer dan de helft naar Nictiz gegaan. Nictiz moest het landelijk schakelpunt ontwikkelen en beheren.

In de periode tussen 2002 en 2010 is er in totaal 305,8 miljoen euro aan het epd besteed. De minister benadrukt dat dit bedrag inclusief de bouw en het beheer van de BSN-voorziening in de zorg is en inclusief het Unieke Zorgverlener Identificatie-systeem. Die organisatie ontving in de afgelopen jaren 124,5 miljoen euro. Daarbovenop is er nog bijna 33 miljoen euro uitgegeven aan wat wordt omschreven als Nictiz Project.

Overigens is nog allerminst zeker of de ontstane situatie echt het einde van een landelijk werkend elektronisch patiëntendossier betekent. Zorgaanbieders hebben hun systemen rechtstreeks aangesloten op het landelijk schakelpunt, waardoor er geen sprake kan zijn van regionale afkoppeling van netwerken. Bovendien stelt de minister dat er ook zonder wettelijke grondslag een landelijk schakelpunt kan blijven bestaan, waarbij mogelijk wordt overgestapt op een opt-in-systeem.

Saillant detail is dat Nictiz momenteel zelf op verzoek van de minister een analyse uitvoert om te bezien of en hoe zorgaanbieders kunnen worden afgekoppeld van het landelijk schakelpunt. Schippers stelt dat het aan Nictiz en de zorgaanbieders is om te bepalen 'of en op welke wijze het landelijk schakelpunt zal worden voortgezet'.

Lees alles bij de bron: tweakers

...riep iemand in de zaal 'parlementaire enquete' ?

Minister Schippers van VWS wil de verantwoordelijkheid voor het EPD neerleggen bij Nictiz. Maar het is nog lang niet zeker of Nictiz daar toestemming voor krijgt. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) liet namelijk in 2005 al weten hiermee niet akkoord te kunnen gaan.

Ook juridisch adviesbureau Privacy Care, die in opdracht van het ministerie heeft onderzocht of er wel een juridisch kader is voor het LSP zonder wetgeving, kan geen uitsluitsel geven. Volgens Privacy Care "staat het vast dat de wetgeving niet helder is" over de mogelijkheid of Nictiz verantwoordelijk kan worden voor het LSP.

Lees alles bij de bron; zorgvisie (thnx 2 Ria)

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha