OneWorld pakte samen met VPRO-programma Argos vorige maand groot uit: IT-securitybedrijf FOX IT — onder meer verantwoordelijk voor het beveiligen van Nederlandse staatsgeheimen — is eind vorig jaar overgenomen door het Britse bedrijf NCC Group, dat nauwe banden onderhoudt met de Britse afluisterdienst GCHQ.  

De warme banden baseerden de journalisten in kwestie op een Ctrl/F-exercitie op LinkedIn, waaruit bleek dat werknemers van NCC Group oorspronkelijk uit de overheidsdienst (GCHQ en aanverwanten) komen. Dat is blijkbaar genoeg reden om direct alle grondrechtenschendende praktijken van GCHQ, onder meer blootgelegd door Edward Snowden, te koppelen aan NCC Group — en hiermee indirect aan FOX IT. Hoewel diepgeworteld wantrouwen ten aanzien van de inlichtingenwereld in het post-Snowdentijdperk begrijpelijk is, evenals wantrouwen jegens private militaire bedrijven in het post-Blackwatertijdperk, kan gezond wantrouwen ook doorslaan in ongefundeerde paniekzaaierij. Dat lijkt hier het geval...

...Dit wil niet zeggen dat de privatisering van inlichtingenwerk geen maatschappelijke discussie waard is. Integendeel. Het probleem is dat die discussie momenteel wordt gevoerd over de verkeerde onderwerpen. Het werkelijke risico zit eerder in de gedeelde belangen tussen data-verzamelende bedrijven en regeringen. Want hoewel Facebook, in tegenstelling tot een inlichtingendienst, de boel vooral zo ‘gezellig’ mogelijk wil houden (dito Twitter of date-apps als Grindr) wordt het bedrijf precies hierdoor — in een poging ook de autocratische markten tevreden te houden — in toenemende mate gepolitiseerd. Resultaat: steeds grotere vermenging tussen de commerciële belangen van sociale-mediabedrijven en beleidsbelangen van regeringen. Beide zijn voor hun overleven (hetzij financieel, hetzij politiek) immers afhankelijk van het verzamelen en zo snel mogelijk analyseren van zoveel mogelijk data. 

Doordat zij genoeg over ons weten om op de juiste knopjes te drukken (ook wel nudging genoemd), wordt het makkelijker plannen door te voeren waarbij een minimaal maatschappelijk belang slechts een bijwerking is van private financiële belangen...

...Een tweede risico van het privatiseren van inlichtingen is het verliezen van het overzicht door gebrek aan interne controlemiddelen. In hun drang om zo veel mogelijk data zo goed mogelijk te verwerken en te analyseren, worden de diensten (en de daarbij behorende democratische verantwoording) gehinderd door een haast religieus vertrouwen in algoritmes. Gezien het feit dat de massale gegevensverzameling in elk geval in de Verenigde Staten nog geen enkele terrorist heeft tegengehouden, dringt de vraag zich op wat de burger nu eigenlijk terugkrijgt voor het verliezen van het grondwettelijke recht op privacy (met name ex-geliefden, codenaam LOVEINT, zijn een favoriet doel van NSA-medewerkers)...

...De discussie omtrent privatisering van inlichtingen dient te gaan om de mogelijkheden voor de burger om de data-stofzuigers ter politieke verantwoording te roepen en de belangenafwegingen inzichtelijk te maken. Wanneer het gaat om de FOX IT overname hoeven we niet verder te zoeken dan Zoetermeer, waar de AIVD zit. 

Alles bij de bron; FTM


Goed nieuws uit Apeldoorn, de opgeblazen echoput die u alleen kent van Koninginnedag 2009 en Apenheul. De onzalige gemeente gaat namelijk etnisch profileren!

Ik noem het gemakshalve maar even zo want de voorlichter drukt het iets subtieler uit: “Apeldoorn gaat ‘big data’ verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen. Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang.”

Kortom en kort door de bocht geparafraseerd betreft het hier zuiver etnisch profileren want de onvermijdelijke uitkomst – over acht jaar – van de ‘big data’ (proest) is dat kansenparels in de wieg blijken te zijn gelegd voor het op één na oudste beroep van de wereld en dat er dientengevolge meer peperdure projecten moeten komen zoals meer meer meer kickboksen, drie weken op vakantie met Sjakie de welzijnswerker en een spoedcursus loverboy bij de LOI (Leidse Onderwijs Instellingen).

Ik ben onmiddellijk in de pen geklommen – helemaal wappie getriggered door dit schitterende nieuws over etnisch profileren in Apendoorn – en heb de schrijvende aap van de gemeente gewezen op het schitterende oeuvre van de geniale Italiaans-joodse criminoloog Cesare Lombroso...

...Oh ja, ik heb de gemeentevoorlichter van Apenheul gratis het smoelenboek van Cesare Lombroso meegestuurd, met een paar posters van typisch criminele bakkessen. Die moeten daar dan overal worden opgehangen in de publieke ruimte en met name bij overvalgevoelige sigarenboeren en uiteraard bij alle pinautomaten. Ik heb er zelfs gratis en voor nakkes nades niks een motto bij verzonnen: Misdaad Loont maar Etnisch Profileren ook! 

Alles bij de bron; HPdeTijd


Apeldoorn gaat 'big data' verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen. 

Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang. En dat jongeren uit gezinnen met een schuldsanering een iets grotere kans lopen op het slechte pad te raken, weet onderzoeker Selmar Smit.

Apeldoorn zegt bij het inzamelen van gegevens 'uiteraard' rekening te houden met de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden geanonimiseerd en de proef is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de gemeente is het te vergelijken met acties van de politie die inschat waar het risico op inbraken groot is. Dan kijkt de politie naar bouwjaren in een wijk, de ligging en eerdere inbraken en benadert dan bewoners om de kans op inbraken te verkleinen.

Bron; deStentor


Het OM heeft met een big data-experiment een heel netwerk van fraude blootgelegd in Rotterdam. De ontdekte fraude had te maken met onder andere uitkeringen, toeslagen en subsidies. Er zijn geen mensen opgepakt, want na de test moesten alle data vernietigd worden uit privacy-overwegingen. ''Dat was van tevoren al afgesproken. Niet alle randvoorwaarden waren goed ingevuld.''

Sander Klous, hoogleraar Big Data aan de Universiteit van Amsterdam, waarschuwt dat de computer menselijke logica mist, en het dus ook fout kan gaan. ''Er zijn voorbeelden van mensen die Amerika niet meer in konden door een verkeerd algoritme.''

Alles bij de bron; BNR [audiofragment]


De grip van internetgiganten zoals Google, Facebook en Apple op persoonlijke data wordt steeds groter. In sommige gevallen proberen organisaties (zoals in Engeland de National Health Service) om daar op een positieve wijze gebruik van te maken door samen te werken om uit ruwe data bruikbare informatie te halen. Zo schreef New Scientist onlangs dat de NHS Google toegang heeft gegeven  tot gegevens van circa 1,5 miljoen patiënten, in de hoop dat de internetgigant hiermee een app kan ontwikkelen om mogelijk nierfalen beter te monitoren. De data omvat onder meer namen en medische geschiedenis van elke patiënt die de afgelopen 5 jaar verbleef in een drietal Londense ziekenhuizen.

Business Insider stelt bij monde van huisarts Neil Bhatia, een voorvechter op het gebied van privacy van patiënten , dat het mogelijk is om niet zomaar zijn of haar medische gegevens overhandigd te zien worden aan Google. Bhatia wijst er op dat hiervoor wel zelf actie moet worden ondernomen, in dit geval door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij een van de ziekenhuizen. Zelf hebben de NHS noch Google aangegeven dat mensen voor een opt-out kunnen kiezen. Google kan op basis van de door de NHS verstrekte gegevens inzien of iemand bijvoorbeeld HIV-positief is, aan abortus heeft ondergaan of wel eens een overdosis drugs heeft gehad, allemaal gegevens die niet nodig zijn om een app te bouwen waarmee mogelijk nierfalen gemonitord kan worden.

Neil Lawrence, professor op het gebied van machine learning en computational biology aan de University van Sheffield stelt tegenover Business Insider: "Ik ben er van overtuigd dat Google DeepMind goede bedoelingen heeft. Ik denk echter niet dat dit allemaal in het geheim dient te gebeuren. Het is een beetje vreemd dat dit soort overeenkomsten (zoals tussen de NHS en Google) niet openbaar gemaakt worden.” Daniel Nesbitt, van de digitale burgerrechtenorganisatie Big Brother Watch, voegt daar aan toe dat het belangrijk is dat mensen weten wat er met hun privacygevoelige gegevens gebeurt. Dit is nu te vaak niet het geval. Er wordt geen toestemming gevraagd of het wordt niet duidelijk waarom gegevens gedeeld worden met derde partijen.

Alles bij de bron; ICT&Health


Op 12 april jl. is door uw Kamer naar aanleiding van een verzoek van het lid Verhoeven (D66) bij de regeling van werkzaamheden van uw Kamer, gevraagd om een brief over het bericht ‘Privacy automobilist op de helling’ (Ad.nl, 12 april 2016).

Het door het lid Verhoeven aangehaalde bericht gaat over een door Brancheorganisatie Bovag georganiseerd symposium (‘Wie zit er aan de knoppen?’). Op dit symposium staat het verzamelen van steeds meer gegevens, waaronder persoonsgegevens, door moderne auto’s centraal. Een gedeelde constatering is, zo blijkt uit het bericht, dat de moderne auto meer en meer een rijdende computer wordt...

...Daarmee is de moderne auto onderdeel van ‘big data-ontwikkelingen’ zoals deze in wetenschap, literatuur en in overheidsnota’s worden bestudeerd en beschreven... Vertaald naar het mobiliteitsdomein, kunnen big data-toepassingen ook daar een maatschappelijke meerwaarde hebben en economische kansen bieden. Tegelijkertijd kunnen deze ontwikkelingen een bedreiging vormen en kunnen individuen het vertrouwen verliezen in big data-toepassingen. Dat laatste kan gevoed worden doordat de autogebruiker een gebrek aan informatie en zeggenschap ervaart over de wijze waarop de met behulp van de auto verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden en verlenen van (gepersonaliseerde) diensten.

Vanuit de optiek van de bescherming van persoonsgegevens raken big data-ontwikkelingen aan de wijze waarop partijen die op grond van het Europese recht ‘verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens’, de klassieke beginselen van een behoorlijke en zorgvuldige verwerking jegens de betrokkenen waarborgen en hoe zij hierbij de rechten van betrokkenen en andere grondwettelijke vrijheden in acht nemen. De inmiddels vastgestelde Europese Algemene verordening gegevensbescherming zal het huidige regelgevende kader inzake informatieverstrekking en toestemming bestendigen en op onderdelen versterken. 

Om het bedrijfsleven in de afwegingen over bescherming van persoonsgegevens van burgers te ondersteunen is sinds kort een online privacy-applicatie beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken bij het opstellen van transparante en klantvriendelijke privacyvoorwaarden die aan de gegevensbeschermingswetgeving voldoen en die begrijpelijk zijn geformuleerd voor de afnemer van de dienst...

Alles bij de bron; RijksOverheid


Big Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan het tekort aan betrouwbare informatie in de zorg. Daar staan gevaren tegenover, zoals het verlies van privacy en een groeiende commerciële invloed op de ontwikkeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dat constateren de RVS en WRR in het rapport ‘Big data in de zorg’. 

Big Data en het Internet of Things (IoT) -met zijn groeiende hoeveelheid zelfmeetapps- bieden onderzoekers de mogelijkheid om steeds grotere hoeveelheden data te verzamelen en te combineren. Daarmee kunnen verbanden worden bloot gelegd die tot voor kort onzichtbaar waren. Met name op het gebied van de genetische component van aandoeningen zijn er op dit moment stormachtige ontwikkelingen gaande.

Big Data doet momenteel zijn intrede in klinische praktijk, zo bewijzen de experimenten met de supercomputer van IBM Watson. Computers worden in toenemende mate met medische kennis gevoed om via artificial intelligence zelf diagnoses te stellen en de optimale behandelkeuzes ondersteunen. 

Al deze nieuwe mogelijkheden roepen vragen op, zo waarschuwt Ottes, met name op het terrein van de ethiek en privacy. In het Big Data-tijdperk wordt het volgens Ottes steeds lastiger om gegevens daadwerkelijk te anonimiseren. Door koppeling van gegevensbestanden kunnen geanonimiseerde gegevens vaak weer gedeanonimiseerd worden.

Hoewel burgers zich zorgen zeggen te maken over hun privacy, blijkt hier in hun gedrag weinig van, aldus Ottes, gezien het gemak waarmee ze allerlei persoonlijke gegevens openbaar maken via sociale media. Veel ‘gratis’ diensten op het internet betaalt de gebruiker met zijn privacy. Privacy lijkt dan ook te veranderen van een recht in iets waarvoor men moet betalen. Ottes werpt de vraag op of dit ook voor zorggegevens gaat gelden.  "Voorstanders van het gebruik van Big Data wekken vaak de indruk dat het een panacee voor alles is", concludeert Ottes. "Big Data biedt grote kansen, maar net zoals bij een geneesmiddel, heeft het ook ongewenste bijwerkingen."

Onder de titel 'Duiken in het data meer' staat in Skipr magazine 05, 2016 een groot achtergrondverhaal over het groeiend belang van big data voor de medische praktijk 

Alles bij de bron; Skipr


Volgens NewScientist heeft DeepMind, een dochterbedrijf van Google, een deal gesloten met de NHS over het uitwisselen van gegevens. De documenten waar dit uit blijkt zijn door de site online gezet. Volgens de overeenkomst krijgen DeepMind en Britse medewerkers van Google toegang tot een beveiligde datastream via waar de patiëntengegevens van drie ziekenhuizen in Londen worden verstuurd.

Door de overeenkomst wordt er toegang gegeven tot de patiëntendata van de afgelopen vijf jaar. Daardoor zou het gaan om ongeveer 1,6 miljoen patiënten, waarvan gedetailleerde medische informatie beschikbaar is, waaronder diagnoses, uitgevoerde medische tests, voorgeschreven medicatie en de locatie van de patiënten. 

Verder blijkt uit de documenten dat de Google-dochter plannen heeft om de dienstverlening aan medische instellingen uit te breiden. Zo zou er gewerkt worden aan Patient Rescue, een systeem dat op basis van klinische gegevens de dokter kan helpen met het maken van beslissingen. Op basis van grootschalige datasets wil DeepMind voorspellingsmodellen maken die inzicht geven in het verloop van de ziekte of het effect van een therapie.

Alles bij de bron; Tweakers


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha