De politie liet vrijdag weten dat met het systeem van automatische kentekenherkenning, ANPR, tijdens een controle bij de Maastunnel de politie, de belastingdienst, de RDW en de douane 127 passerende voertuigen controleerden. De instanties hebben daardoor op donderdag 31.995 euro aan achterstallige belasting kunnen innen in Rotterdam.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids

Zeven regionale EPD’s hebben samen met juristen van Nictiz en de KNMG een gedragscode elektronische zorginformatie-uitwisseling opgesteld. In de gedragscode zijn de gedragsregels en normen voor de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners vastgelegd. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de autorisatie (wie heeft toegang tot de gegevens), de beveiliging, de toestemming van de patiënt en de logging.

Aanleiding voor het opstellen van de gedragscode, zo vertelde Hodes tijdens het minisymposium, was dat een van de regionale EPD’s vorig jaar moest stoppen omdat de privacy van de patiëntgegevens volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onvoldoende was gegarandeerd.

Lees alles bij de bron; medicalfacts

Het landelijk EPD als black box van drs. Bettine Pluut gaat in op de besluitvorming en uiteenlopende opinies met betrekking tot het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (l-EPD).

Standpunten van belanghebbenden over de gevolgen voor o.a. de kwaliteit van zorg, efficiëntie, privacy en aansprakelijkeid verschillen sterk. In de de studie staan drie vragen centraal: Hoe zag het proces van beleids- en besluitvorming van het landelijk EPD eruit? Wat zijn de visies van de diverse actoren op het EPD vraagstuk? Hoe hebben de belangrijkste stakeholders zich in het EPD-vraagstuk gepositioneerd?

De publicatie is hier te vinden  (PDF)

Bron van dit artikel; wrr.nl 

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de Kaderwet elektronische zorg informatieuitwisseling (hierna: de wet) gewijzigd op een aantal punten.

Allereerst worden de artikelen 13h en 13ha van de wet zodanig gewijzigd dat er een algeheel verbod komt te bestaan voor zorgverzekeraars, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en keuringsartsen op toegang tot het LSP en de regionale netwerken en daarmee samenhangend het verwerken van gegevens in het EPD en voornoemde netwerken.

Daarnaast wordt in de wet een artikel opgenomen dat het mogelijk maakt voor de strafrechter om een beroepsbeoefenaar die zich schuldig maakt aan computervredebreuk of schending van de geheimhoudingsplicht, voor zover deze gedraging betrekking heeft op patiëntgegevens, van het recht te ontzetten het beroep uit te oefenen waarin deze feiten zijn begaan.

Lees alles bij de bron; ikregeer.nl


Het vaststellen van de voordelen van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (l-EPD) is nauwelijks mogelijk, concludeert de WRR in een rapport...

...De tientallen actoren met nogal uiteenlopende belangen hebben elk zo hun eigen ideeën over de gevolgen van het EPD zijn voor de kwaliteit van de zorg, de efficiëntie, de privacy en de aansprakelijkheid. Dat staat een gedegen kosten-batenanalyse in de weg, vindt zij. 'Wanneer de betrokken actoren het niet eens zijn over effecten van een landelijk EPD op de kwaliteit van zorgverlening en de efficiëntie van het zorgproces, is een discussie over of de uiteindelijke verandering in efficiëntie opweegt tegen de voordelen van een landelijk EPD schier onmogelijk.'

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur.nl 

Wie wordt betrapt op het onnodig bekijken van patiëntengegevens, kan zijn bevoegdheid kwijtraken. Dat staat volgens de Volkskrant in een wetsvoorstel van demissionair minister van Volksgezondheid Ab Klink. Op die manier wil het kabinet het landelijke EPD beveiligen en de privacy van patiënten te waarborgen.

Lees alles bij de bron; depers.nl 

Extra bron; volkskrant

Ook in de districten IJsselstreek, Apeldoorn en Noordwest Veluwe voert de politie kentekenherkenning in. De politie gaat de weg op met een mobiel systeem en controleert alle passerende voertuigen.

In de politieregio Noord- en Oost-Gelderland is deze gang van zaken al praktijk sinds april 2009. Komt een automobilist langs de mobiele post van de politie, dan fotografeert de agent het kenteken, en de computer vergelijkt de informatie met bekende kentekens. Bij een zogeheten 'hit' krijgt de agent meteen te horen wat er aan de hand is.

Het kan gaan om een gestolen auto, de wagen van iemand die nog onbetaalde boetes heeft of die bijvoorbeeld regelmatig met te veel alcohol achter de kiezen in de auto stapt.

Dat laatste voorbeeld is onderwerp van discussie. Het zonder directe aanleiding volgen van personen die op dat moment niet verdacht zijn is niet in de wet geregeld.

Lees alles bij de bron; destentor.nl 

'Patiënteninzage in EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) struikelt over beveiliging' was de kop in een artikel in Webwereld, naar aanleiding van een onderzoek naar het gebruik van sms als aanlogmethode. Een moeilijk dossier, het epd; efficiency in de zorg strijdt met privacy en vertrouwen. Als beveiligingsexpert aan de zijlijn van deze politieke discussie is het al nauwelijks te volgen, laat staan voor de burger.

Wat pijn doet in de berichtgeving is dat epd struikelt over beveiliging....

Lees alles bij de bron; www.computable.nl 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha