De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven haar medewerking aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de verwerking van patiëntgegevens af te bouwen. Dit besluit is een gevolg van het verwerpen van het wetsvoorstel inzake het landelijk elektronisch patiëntendossier door de Eerste Kamer.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de minister laten weten dat zij tot het moment van daadwerkelijke ‘overdracht’ van het LSP beschouwd wordt als (mede)verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent onder meer dat zij wat betreft het LSP (mede)verantwoordelijk is voor de correcte behandeling van patiëntgegevens.

Lees de brief aan de minister hier

De stichting KDVP gaat in beroep tegen de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit om door te gaan met de grootste landelijke database, DIS, dat patiëntgegevens bevat van alle Nederlanders.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorig jaar een tik op de vingers gekregen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat stelde dat de verplichting voor artsen om persoonlijke gegevens van patiënten, zoals diagnoses, op te laten nemen in de landelijke database DIS, te privacygevoelig is. De NZa wil die informatie vermeld zien op de rekeningen die de artsen indienen. Zonder die informatie willen de zorgverzekeraars de artsen niet uitbetalen.

De artsen, vooral die in de geestelijke gezondheidszorg, willen die diagnoses helemaal niet vermelden op de rekeningen, omdat zij daarmee naar eigen zeggen de privacy zouden schenden van de patiënt.

Lees alles bij de bron: webwereld

Alle Belgen krijgen tussen nu en 2013 een rijbewijs in bankkaartformaat, dat gekoppeld wordt aan een databank met alle eerdere pv's voor snelheidsovertredingen en positieve ademtests. Wanneer een chauffeur tegen de lamp loopt, kennen politie, parket en rechter dan meteen de hele voorgeschiedenis. Dat moet toelaten recidivisten strenger te bestraffen.

Zo'n databank komt er inderdaad ook aan, er wordt volop gewerkt aan een kruispuntbank van de rijbewijzen, met alle informatie over eerdere overtredingen.

Lees alles bij de bron: demorgen.be

De Kaderwet EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) is op 5 april door de Eerste Kamer verworpen en dus is er geen wettelijke grondslag meer voor de uitwisseling van patiëntengegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP), het centrale onderdeel van het landelijke EPD. De toekomst van een LSP zonder overheidssteun wordt momenteel onderzocht door het Nictiz, dat het LSP mede heeft helpen opzetten.

Een mogelijk scenario is het blijvend uitwisselen van (een deel van de) patiëntengegevens via het LSP, op regionale basis. Veel zorgverleners zijn door hun aansluiting op het LSP voor de regionale uitwisseling van gegevens sowieso al afhankelijk van de nieuwe landelijke infrastructuur. 

Minister Schippers ziet haar eigen verantwoordelijkheid nu als zeer beperkt. "De verantwoordelijkheid voor de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens ligt primair bij het veld." Ze zal bezien in hoeverre aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving - de WBP, Wet BIG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) - noodzakelijk is.

Die laatste wet regelt bijvoorbeeld al de expliciete toestemming die een patiënt moet geven voor het uitwisselen van zijn gegevens.

Lees alles bij de bron: binnenlandsbestuur

Van de ruim 300 miljoen euro die in de afgelopen jaren is besteed aan het opzetten en inrichten van het elektronisch patiëntendossier, is meer dan de helft naar Nictiz gegaan. Nictiz moest het landelijk schakelpunt ontwikkelen en beheren.

In de periode tussen 2002 en 2010 is er in totaal 305,8 miljoen euro aan het epd besteed. De minister benadrukt dat dit bedrag inclusief de bouw en het beheer van de BSN-voorziening in de zorg is en inclusief het Unieke Zorgverlener Identificatie-systeem. Die organisatie ontving in de afgelopen jaren 124,5 miljoen euro. Daarbovenop is er nog bijna 33 miljoen euro uitgegeven aan wat wordt omschreven als Nictiz Project.

Overigens is nog allerminst zeker of de ontstane situatie echt het einde van een landelijk werkend elektronisch patiëntendossier betekent. Zorgaanbieders hebben hun systemen rechtstreeks aangesloten op het landelijk schakelpunt, waardoor er geen sprake kan zijn van regionale afkoppeling van netwerken. Bovendien stelt de minister dat er ook zonder wettelijke grondslag een landelijk schakelpunt kan blijven bestaan, waarbij mogelijk wordt overgestapt op een opt-in-systeem.

Saillant detail is dat Nictiz momenteel zelf op verzoek van de minister een analyse uitvoert om te bezien of en hoe zorgaanbieders kunnen worden afgekoppeld van het landelijk schakelpunt. Schippers stelt dat het aan Nictiz en de zorgaanbieders is om te bepalen 'of en op welke wijze het landelijk schakelpunt zal worden voortgezet'.

Lees alles bij de bron: tweakers

...riep iemand in de zaal 'parlementaire enquete' ?

Ondanks dat de Senaat het EPD het afgeschoten én de rechter oordeelt dat een aparte database voor psychiatrische dossiers de privacy schendt, weigert De Nederlandse Zorgautoriteit hier mee te stoppen en negeert ze de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die oordeelde dat verzekeraars geen diagnose-informatie over patiënten meer mogen eisen van psychotherapeuten en psychiaters.

Deze privacygevoelige informatie, de zogenaamde diagnose behandelingscombinatie (DBC), wordt opgeslagen in een centrale database, DIS, die toegankelijk is voor de zorgverkeraars. Het geautomatiseerde declaratiesysteem is zodanig gebouwd dat declaraties niet kunnen worden ingevoerd zonder de diagnose-informatie.

Volgens het CBb gaat het om zeer privacygevoelige informatie. De verstrekking van die informatie en de opslag ervan in een landelijke database maakt inbreuk op de medische privacy van patiënten. 

Lees alles bij de bron; webwereld

Het kabinet stopt voorlopig met de opslag van vingerafdrukken uit het biometrisch paspoort. Er moet op termijn wel een grote databank komen, maar er is nu nog te veel onzekerheid over de veiligheid en betrouwbaarheid.Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De paspoortwet kan niet meer op een kamer meerderheid  rekenen. Na de SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren en later de PvdA en ChristenUnie heeft nu ook de VVD zijn steun ingetrokken.

Er zijn volgens de partij te veel problemen met de opslag, de foutmarge van vingerafdrukken en de manipulatie van data.

Lees alles bij de bron: nu.nl

“De AIVD stelt vast dat belangendragers zich niet altijd voldoende bewust zijn van de waarde van de informatie waarover zij beschikken. Zij overschatten bovendien de veiligheid van technische toepassingen als laptops en smartphones die zij in hun dagelijks werk gebruiken.

Uitwisseling van gevoelige informatie over de telefoon of via e-mail vormt altijd een risico, mede omdat dergelijke communicatie via knooppunten in het buitenland kan lopen. Ook worden e-mailberichten van mobiele systemen als laptops en smartphones soms tijdelijk op buitenlandse servers opgeslagen. Buitenlandse inlichtingendiensten maken graag gebruik van dergelijke kansen.”

Dat is relevant. Het bevestigt wat Bits of Freedom al langer vindt: minder privé-gegevens opslaan, minder databanken koppelen, en informatie beter beveiligen.

Lees alles bij de bron; bof

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha