45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Databases

Eén op de vijf Belgen in gegevensbank politie

De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie bevat de gegevens van 2.221.442 Belgen, terwijl dat zeven jaar geleden maar voor 1.506.046 mensen het geval was zo blijkt uit cijfers van de federale politie, verstrekt door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Op basis van opgestelde en opgeslagen processen-verbaal staat dus al één op de vijf Belgen geregistreerd in de ANG. Tussen 2010 en 2017 is er sprake van een stijging met 47,5 procent van het aantal geregistreerde personen. Vooral tussen 2015 en 2016 was er een forse stijging met 129.490 registraties.

Dat komt deels doordat het strafwetboek is uitgebreid maar ook doordat het wettelijk arsenaal in de strijd tegen terrorisme is versterkt.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

EU Hof: geen recht om vergeten te worden in handelsregister KvK

De informatie die de Kamer van Koophandel verzamelt in het handelsregister valt niet onder het recht om vergeten te worden. Daarom mag de informatie gewoon worden bewaard en openbaar gemaakt. Dat oordeelt het Europees Hof vandaag (pdf). Volgens de hoogste Europese rechter is het belangrijk dat mensen kunnen opzoeken wanneer een ondernemer of bedrijf failliet is gegaan...

... Daar balen veel zzp'ers van: zij blijven met hun persoonlijke gegevens vindbaar op het internet, ook als ze al jaren geen ondernemer meer zijn.

Europese lidstaten hebben volgens het Hof wel de mogelijkheid om te bepalen dat informatie na een 'voldoende lange termijn' uit het handelsregister verdwijnt. Daar moet wel een goede reden (EU Hof noemt het 'uitzonderlijke gevallen') voor zijn, en er moet naar elk verzoek individueel worden gekeken.

Alles bij de bron; RTLZ


 

De zorg schendt verplicht uw privacy [column]

De medische sector moet stapels gegevens van hun patiënten standaard aan de zorgverzekeraars doorsturen. Dat doen ze met behulp van de DBCs, de diagnosebehandelcombinaties, alles onder het motto: indien bekend is welke behandeling waar gedaan wordt, en met welk resultaat, kan de zorgverzekeraar op een verstandige manier zorg inkopen.

Helaas leidt dit niet tot goedkopere zorg, wél tot een bureaucratie die a) wezenloos kostbaar is, b) zorgverleners tot wanhoop drijft en c) het medisch geheim de nek heeft omgedraaid. Want de hoofdmoot van uw medische gegevens wordt maandelijks keurig bij uw zorgverzekeraar afgeleverd.

In de psychiatrie weegt die documanie extra. Diagnoses zijn daar moeilijker te stellen: psychoses, fobieën, trauma’s en depressies geven zichzelf niet zomaar bloot. En iemands psychiatrisch doopceel doorsturen naar een zorgverzekeraar is stukken ingrijpender dan meedelen dat de cliënt longemfyseem heeft. Sinds 2012 moet de psychiatrie bovendien per patiënt de zogeheten ROM-data naar de verzekeraars sturen: Routine Outcome Monitoring, bedoeld om te kijken hoe efficiënt een behandeling is. Handig, vonden de verzekeraars: dan kunnen we zien welke behandelaars vlot een depressie wegwerken en welke niet. Alleen bleken die ROM-data amper te helpen om de kosten te drukken.

Ook de Rekenkamer oordeelde eind januari van dit jaar dat die ROM-data niet idioot veel helpen. Maar de verzekeraars, rupsjes nooit-genoeg die ze zijn, eisen inmiddels juist meer. De Stichting Benchmark GGZ verplicht sinds 1 januari alle zorgverleners in de psychiatrie om nog gedetailleerder informatie over hun cliënten door te geven: van etniciteit en woonplaats plus geboortedatum tot opleiding, leefsituatie, opleiding, diagnose, en vragenlijsten over angsten, stemming, verslavingen, en seksueel leven.

Wie zulke patiëntgegevens niet aanlevert, krijgt voortaan niet meer betaald; op te weinig gegevens aanleveren hebben de zorgverzekeraars een boete gesteld. Oh ja: het verzamelen en verwerken van al die gegevens – waarvan het nut zeer omstreden is, en de legaliteit in twijfel kan worden getrokken – kost naar schatting zo’n dertig miljoen per jaar.

Alles bij de bron; Sargasso


 

Jambon wil VS toegang geven tot Belgische vingerafdrukken

De Privacycommissie fluit minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N­VA) terug. Hij wil de Amerikanen ongebreidelde toegang geven tot onze politie­ en vreemdelingendatabanken met vingerafdrukken.

Het parlement kreeg geen stem in de plannen van Jambon. Via een eenvoudig samenwerkingsakkoord, een ‘memorandum of understanding’, wilde de minister van Binnenlandse Zaken de Verenigde Staten rechtstreeks toegang geven tot de drie grote databanken met vingerafdrukken van zowel de federale politie als van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Amerikanen zouden toegang krijgen tot de zogeheten ‘AFIS­databank’, waarin alle vingersporen zitten die het gerecht verzamelt op plaatsen waar misdrijven zijn gepleegd. Alsook tot de databank met alle vingerafdrukken van asielzoekers, illegalen en in de ‘Visanet’­databank voor visa­aanvragen.

De Privacycommissie geeft een ‘ongunstig advies’ en forse kritiek op het geplande akkoord met de Amerikanen. Zo’n ‘massale en geautomatiseerde doorgifte van gevoelige persoonsgegevens’ regelen via een samenwerkingsakkoord dat nooit is goedgekeurd door het parlement, kan volgens de commissie niet. Zo’n belangrijke inmenging in de privacy moet op z’n minst gedekt zijn door een wettelijke basis of een bilateraal akkoord dat is goedgekeurd door het parlement. Want nu ziet de commissie geen enkele Belgische of internationale wet die zo’n verregaand akkoord met de VS zou toelaten.

Bovendien is het samenwerkingsakkoord veel te soepel, hekelt de Privacycommissie. Na de ondertekening, die al niet aan het parlement zou worden voorgelegd, zou ook elke wijziging heel soepel kunnen gebeuren zonder groen licht van het parlement. Inhoudelijk gaat de toegang die Jambon wil geven aan de VS veel te ver, besluit de Privacycommissie. De doeleinden van het akkoord noemt de commissie ‘veel te vaag’ en ‘te algemeen’. De VS kunnen onze vingerafdrukken zowel opvragen voor terrorismebestrijding als voor ‘misdaadbestrijding in het algemeen', ook om ‘bedreigingen voor de nationale veiligheid te voorkomen’ naast het laten naleven van de immigratiewet en het afhandelen van asielaanvragen. Bovendien zouden de VS ons land ook nog 'voor om het even welk doeleinde’ kunnen vragen om onze data in te kijken.

De Privacycommissie vindt ook de gegevens die Jambon wil prijsgegeven buiten proportie. Want de VS zouden niet alleen kunnen zien of een vingerafdruk in onze databanken gekend is, ze zouden meteen alle achterliggende gegevens van die persoon krijgen. ‘En die zijn niet limitatief opgesomd in het geplande akkoord. Integendeel, de deur wordt wijd opengezet voor de uitwisseling van om het even welke (biometrische) gegevens’, waarschuwt de Privacycommissie.

Alles bij de bron; deTijd [inloggen verplicht]


 

Wetsvoorstel om alle aandeelhouders centraal te registreren

Wie een aandeel in een onderneming bezit, staat binnenkort in een centraal register dat onder andere voor notarissen en de Belastingdienst toegankelijk is. PvdA-Kamerlid Ed Groot en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen hebben daarvoor een initiatiefwetsvoorstel ingediend. De bedoeling daarvan is dat notarissen het register gaan beheren en vullen met de gegevens van wie welke aandelen in bedrijven bezit.

Nora van Oostrom van de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is blij met dit voorstel. ‘In het centrale aandeelhoudersregister zou iedere aandeelhouder geregistreerd worden.' Het register kan volgens Van Oostrom alleen door een beperkte groep ingezien worden, waaronder notarissen en de Belastingdienst. 'Die krijgen dan als het ware een prachtige samenvatting van alle transacties, waarbij per aandeelhouder zichtbaar is waar die zich bevindt. Maar het is eerst afwachten of het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt.'

Alles bij de bron; BNR


 

"Onwettige" boetes op tafel Belgische Privacy­commissie, geldigheid oude boetes onduidelijk

De Privacycommissie buigt zich "as we speak" over een machtiging voor de politie om de Kruispuntdatabank Voertuigen te mogen consulteren. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in de Kamer gezegd na de arresten van het Hof van Cassatie over "onwettige" verkeersboetes.

Verkeersboetes die de politie louter op basis van een nummerplaat uitschrijft - en dus zonder de identiteit van de bestuurder daadwerkelijk te controleren - zijn onwettig, zo blijkt uit een reeks nieuwe arresten van het Hof van Cassatie. De politie duikt voor het uitschrijven van de boetes immers in de Kruispuntdatabank Voertuigen, maar heeft daarvoor geen officiële machtiging.

"Het is inderdaad zo dat het de politie sinds 2003 aan een machtiging ontbreekt om van de Kruispuntdatabank gebruik te maken. De wet op de privacy van 2003 bepaalt dat elke federale overheidsdienst die deze databank wil raadplegen hiervoor een machtiging moet hebben."

"Die wet is in 2010 gewijzigd naar aanleiding van de eigenlijk oprichting van de Kruispuntdatabank. Ook toen is de noodzaak van zo'n machtiging bevestigd. Ik moet toegeven dat de politie zowel in 2003 als in 2010 heeft nagelaten deze machtiging te vragen. Tegelijk heeft de Kruispuntdatabank de gevraagde gegevens altijd aan de politie overhandigd zonder te controleren of die een machtiging had."

Alles bij de bron; deRedactie


 

België: Gegevensbank van politie voortaan beschikbaar voor Dienst Vreemdelingenzaken

Medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hebben toegang gekregen tot de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de centrale databank van de politie. De eerste consultaties hebben de voorbije week plaatsgevonden, zo heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken vandaag bekendgemaakt. 

De Algemene Nationale Gegevensbank bevat alle processen-verbaal die door de politie worden opgesteld. DVZ had tot nu toe geen rechtstreekse toegang tot die gegevensbank en dat was omslachtig en niet waterdicht. De maatregel moet het voor DVZ eenvoudiger maken om na te gaan of iemand een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Voorlopig kunnen drie personeelsleden van DVZ de databank raadplegen, maar na een evaluatie kan de toegang nog worden uitgebreid naar andere medewerkers.

Alles bij de bron; HLN [TRhnx-2-Luc]


 

AP: Werkgever mag medische dossiers personeel niet opslaan

Werkgevers mogen geen géén gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van hun zieke werknemers verwerken. Daarom mag een bedrijfsarts of arbodienst de medische dossiers van werknemers niet opslaan in een verzuimsysteem dat de werkgever zelf gebruikt én beheert, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder krijgt regelmatig vragen over de opslag van medische dossiers in verzuimsystemen.

Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal richtlijnen online gezet. Daarin wordt gesteld dat werkgevers medische dossiers niet in hun eigen verzuimsystemen mogen opslaan. Wel mag een werkgever een bedrijfsarts of arbodienst vragen de medische dossiers van zijn zieke werknemers op te slaan in een door de werkgever uitgekozen verzuimsysteem, bijvoorbeeld het (extern beheerde) verzuimsysteem dat hij zelf ook gebruikt.

De bedrijfsarts of arbodienst moet in zo’n geval een bewerkersovereenkomst afsluiten met de beheerder van het verzuimsysteem. Daar moet onder meer in staan dat alleen de bedrijfsarts/arbodienst toegang krijgt tot de medische dossiers. En dat deze zich bij toegang via internet met zogeheten meerfactorauthenticatie moet identificeren.

Bron; Security