De commissie constateert dat de aanbeveling van de Commissie voor een nieuw 
onderhandelingsmandaat het stempel RESTREINT draagt en dat deze aanbeveling haar enkel langs onofficiële weg heeft bereikt. 

De commissie besluit daarop een brief aan de Minister van Justitie te sturen waarin wordt gevraagd hoe dit zich verhoudt tot diens toezegging dat de Eerste Kamer er qua informatievoorziening niet op achteruit zal gaan na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Tevens zal worden gevraagd of het document waarover de commissie nu beschikt daadwerkelijk het document is waarover tijdens de JBZ-Raad van 22 en 23 april 2010 wordt beraadslaagd.

Tijdens de commissievergadering van 20 april 2010 heeft de commissie voor de JBZ-Raad besloten een brief te sturen aan de minister van Justitie met een reactie op de brief over het concept onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie. De fracties van D66, de VVD en GroenLinks hebben een inbreng geleverd.

Bron; www.eerstekamer.nl/eu

De brief die 20 april naar HB verstuurt is door de commissie