Het CBP heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring over een (ontwerp)gedragscode van de Vereniging Energie Nederland, getiteld ‘Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters’. Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wbp.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk zes weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van de naam van de gedragscode.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Gedragscode slimme meter & ontwerpbesluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 23/11/2012

Alles bij de bron; CBP


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha