Slimme Energiemeters

De leden van de SP-fractie vroegen in het verlengde hiervan naar de omvang en de onderbouwing van de autonome ontwikkelingen in energiebesparing en switchgedrag....

....Wel zal ik, zoals in de memorie van antwoord aangegeven, in de monitoring van de energiebesparing en van het switchgedrag onderscheid maken tussen huishoudens die wel en huishoudens die niet over een op afstand uitleesbare meter beschikken. Op deze wijze kan objectief inzicht worden verkregen in de baten die toe te rekenen zijn aan de introductie van de op afstand uitleesbare meter.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Vrijbit stuurde de leden van de eerste kamer commissie voor economische zaken jl maandag een brief met haar standpunt en open vragen mbt de vrijwillige invoering van de slimme energie-meter. Dat is een succesvolle actie gebleken getuige de notitie hieronder.

1. 32373


Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie -efficiëntie en 32374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt De commissie houdt de nadere procedure aan tot 18 januari 2011. Voorts wordt namens de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks een brief verzonden aan de regering, waarin onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters'. Hiervoor wordt door de staf een conceptbrief opgesteld en rondgestuurd.

Lees de 'Korte Aantekeningen' vd commissie vergadering hier en het artikel van jl maandag met de brief staat hier

Geachte Eerste Kamerleden, Dankzij uw ingrijpen is de verplichte uitrol van het installeren van „slimme‟ energiemeters voor gas-en elektriciteit vorig jaar op het nippertje voorkomen. De novelle inzake het niet verplicht stellen van de slimme meter (EK 32.374, A ) is op 9 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.

In antwoord op vragen van de SP heeft u op 17 december 2010 een Memorie van Antwoord ontvangen van de minister inzake de kosten-baten analyse en de wijze waarop de minister het vergaren van gegevens hieromtrent in de komende jaren heeft voorzien.


  • Wij vragen uw aandacht voor het feit dat de minister aangeeft om hierover te gaan communiceren met „alle‟ betrokken partijen, maar dat het uitdrukkelijk niet in de bedoeling ligt dat de mening van de burgers -om wie het gaat - anders wordt geïnventariseerd dan middels gegevens die belanghebbende partijen, op de burgers zelf na, hierover leveren.
  • Daarnaast vragen wij u dringend om de minister nader te bevragen op hoe de daadwerkelijke vrijwilligheid geregeld en geborgd wordt. 

Lees de volledige brief hier (PDF) en het begeleidend schrijven aan de voorzitter van de eerste kamer commissie

De leden van de fractie van de SP vroegen aan te geven hoe de ontwikkeling van de afzonderlijke kosten- en batenposten gecontroleerd wordt. Met de leden van de SP-fractie acht ik het van belang om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kosten en baten van de uitrol van de op afstand uitleesbare meter. Om die reden is in 2010 door KEMA de kosten-batenanalyse geactualiseerd op basis van de nieuwe situatie van vrijwillige acceptatie.

Uit de KEMA-studie blijkt dat de volgende factoren het meest van invloed zijn op de kosten en baten: (1) het aantal switches van leverancier, (2) het
uitrolpercentage, (3) de efficiëntie van de uitrol, (4) de kosten van op afstand uitleesbare meters en (5) energiebesparing.

...Het uitrolpercentage, de tweede factor hierboven genoemd, wordt door de NMa geïnventariseerd aan de hand van de hiervoor genoemde vragenlijsten. Meer specifiek gaat het dan om aantallen te plaatsen, geplaatste en geweigerde meters en de vraag of deze meters worden uitgelezen of administratief uit
zijn gezet. De NMa betrekt verschillende aspecten bij de beoordeling van de efficiëntie van de uitrol en de kosten van de meter, de derde en vierde factor die hierboven zijn genoemd.

....De leden van de SP-fractie stelden voorts de vraag op welk moment conclusies worden getrokken als de kosten en baten afwijken van de verwachtingen. De ontwikkeling van de kosten en baten heeft mijn volle aandacht. De introductie van de op afstand uitleesbare meter is immers geen doel op zich, maar een instrument dat moet bijdragen aan een betaalbare en duurzame energievoorziening.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Energiezuinig met ‘slimme’ meters, die ook meteen je kosten uitrekenen, dat komt eraan. Maar eerst gaan we aan de Domme Meters. De gepromote ‘slimme’ meters blijken vooralsnog niet veel meer dan een digitaal verzamelpunt van informatie over je energieverbruik, die bovendien nauwelijks door consumenten gebruikt wordt, zo blijkt uit onderzoek van Tros Radar. In de eerste plaats profiteren de energieleverancier en netbeheerder, die zo op afstand meters kunnen aflezen.

Maar  er bestaan al écht slimme meters die de huidige generatie meteen tot Domme Meters degraderen.

Lees alles bij de bron; depers

De slimme energiemeter gaat er alsnog komen. Minister Verhagen heeft, zoals de Eerste Kamer had geëist, de verplichte installatie geschrapt en daarmee lijkt niets de komst van het privacy-bedreigende systeem meer in de weg te staan.

Verhagen (Economische Zaken) mag die klant niet verplichten om zo'n meter te laten installeren. De energiemeter is daarvoor een te grote inbreuk op het recht op privacy, zo meent de Tweede Kamer bij nader inzien.   Een ander probleem is dat een fout in de energiemeter in principe een probleem voor de consument en niet voor de energieleverancier wordt. Bij een onverklaarbare afwijking moet de consument aantonen dat hij niet meer energie gebruikt heeft dan normaal. VVD-er Leegte vraagt zich af waarom de bewijslast niet wordt omgekeerd. Jansen (SP) sluit zich bij hem aan. Volgens hem is de slimme meter vooral slim voor de leverancier en de netbeheerder. Maar Verhagen voelt weinig voor omkering van de bewijslast. SP'er Jansen hoopt dat de op afstand uitleesbare energiemeter bestand zal zijn tegen de praktijken van hackers.

 

Lees alles bij de bronnen; trouw , tweakers , nu.nl

 

Gerelateerde artikelen

Welke domoor betaalt slimme meter?

Spion in de meterkast 

Eerste Kamer: Verplichte energiemeter tast privacy aan 

Met de nieuwe chip kunnen consumenten en industriële gebruikers altijd en direct toezicht houden op het energieverbruik. Dit kan via apparatuur die varieert van slimme stekkers, slimme appliances en groene consumentenelektronica, tot het creëren van submeters en industriële submeters.

De nieuwe chip ondersteunt complexe communicatietaken en zorgt ervoor dat gegevens over het energieverbruik snel door de hele woning of het bedrijf kunnen worden verzonden en zichtbaar gemaakt op andere apparatuur, zoals PC's en smartphones.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids .nl 

De vorige poging van minister van Economische Zaken (EZ) Van der Hoeven om Nederland aan de slimme energiemeter te krijgen, strandde in de Eerste Kamer vanwege privacyoverwegingen en het dwingende karakter van de wet. Wie een slimme meter weigerde, riskeerde een celstraf van maximaal zes maanden en een boete tot 17.000 euro.

In de nieuwe wet, die nu bij de Tweede Kamer ligt, is deelname vrijwillig. Als het wetsvoorstel is aangenomen zullen naast de al bestaande 270.000 slimme meters bij wijze van proef nog honderdduizenden meters in huizen worden aangelegd. Daarna wordt de meter landelijk ingevoerd.

Lees alles bij de bron; www.depers.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha