Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over het verzamelen van gegevens door Google.

1
Wat is uw mening over het bericht dat Google in Duitsland data heeft verzameld via wifi-
netwerken?
2
Acht u het mogelijk dat Google deze data ook verzameld heeft van Nederlandse gebruikers?
Zo nee, waarom niet? Indien u dit mogelijk acht, bent u bereid te onderzoeken of dit ook
daadwerkelijk gebeurd is? Zo nee, waarom niet?
3
Indien blijkt dat in Nederland gegevens verzameld en opgeslagen zijn door Google, bent u dan bereid het Openbaar Ministerie te verzoeken onderzoek te doen of er strafbare feiten zijn
gepleegd? Zo nee, waarom niet?
4
Wanneer er naar uw mening geen strafbare feiten zijn gepleegd, vindt u het dan wenselijk de
wet hierop aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
5
Welke andere stappen zijn mogelijk indien komt vast te staan dat Google inderdaad
onrechtmatig persoonsgegevens heeft verzameld?

Bron: www.ikregeer.nl