Het ministerie van BZK en de VNG draaien de Wet open overheid (Woo) langzaam maar zeker de nek om. De VNG door te lobbyen tegen de nieuwe wet en het ministerie door met een vernietigend rapport over de wet te komen. 

Vorige maand concludeerden drie topambtenaren verbonden aan ABDTOPConsult, onderdeel van de algemene bestuursdienst van het rijk, dat de Wet open overheid onuitvoerbaar is en tot hoge kosten leidt. Het initiatief wetsvoorstel werd in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De reikwijdte van de Woo wordt breder dan die van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob), overheden moeten informatie actief openbaar gaan maken en de weigergronden worden duidelijker omschreven. Openbaarheid moet geen gunst zijn, maar een recht. De topambtenaren van ABDTOPConsult schreven het rapport (formeel: ‘quick scan impact Wet open overheid’) op verzoek van minister Plasterk van BZK, die ‘grote impact’ verwacht voor de bestuursorganen en de Wob liever moderniseert. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur