De Stichting Maatschappij en Veiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, pleit voor integratie van BOA-organisaties in de Nationale Politie. Dit om verdere versnippering in het veiligheidsdomein tegen te gaan en de slagkracht van de politie te vergroten.

De politie heeft volgens de SMV twee wettelijke taken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: opsporing (boeven vangen) en handhaving van de openbare orde en hulpverlening. De laatste jaren worden de activiteiten echter vooral op opsporing geconcentreerd en nemen BOA’s de handhaving van de openbare orde en hulpverlening over. De stichting vindt dit geen wenselijke situatie en geen goed alternatief omdat BOA’s geen algemene opsporingsbevoegdheid hebben, maar een specifieke en afgebakende taak.

Er is volgens de stichting een tweedeling ontstaan tussen de Nationale Politie en het groeiend aantal gemeentelijke handhavingsorganisaties, die meer en meer de vorm van een soort gemeentepolitie aannemen. De SMV zegt te begrijpen dat de politie taken afstoot als dat door capaciteitsproblemen noodzakelijk is, maar keurt af dat dit sluipenderwijs gebeurt, zonder politieke discussie. Daarom pleit de SMV voor een parlementair debat, waarin besloten moet worden of deze versnippering moet worden voortgezet.

Er worden geen keuzes gemaakt, maar er wordt voortdurend aangepast aan de gegroeide praktijk. Zo is een stilzwijgende consensus zonder visie ontstaan, aldus de stichting, die voorstelt om beide wettelijke taken weer aan de Nationale Politie toe te bedelen. Het capaciteitsprobleem is op te lossen door de huidige gemeentelijk handhavingsorganisaties in de Nationale Politie te integreren, zodat die de centrale regie krijgt. Daarnaast kunnen BOA’s tot politieagent worden omgeschoold. 

Het is overigens zeer de vraag of ook burgemeesters enthousiast zullen zijn over het idee. Juist het verlies van de regie over de politie-inzet heeft veel gemeenten ertoe doen besluiten om handhaving en toezicht weer zelf te gaan organiseren. Daarom zal het in veel ogen de voorkeur verdienen om de huidige situatie te continueren, waarbij BOA’s in goede samenwerking met de Nationale Politie blijven toezien op de openbare orde.

Alles bij de bron; BeveilNieuws