De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) hebben op 5 maart besloten tot een nieuw programma modernisering GBA. Het nieuwe programma draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de gegevenshuishouding en betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Het nieuwe programma Modernisering GBA kent twee belangrijke sporen. Enerzijds wordt de voorziening voor het berichtenverkeer tussen gemeenten en geautoriseerde afnemers (GBA-V) ontwikkeld tot GBA-V Full Service. Dit houdt in dat mutaties die gemeenten invoeren, worden verwerkt in een centrale database en waarna ze gebundeld naar de geautoriseerde afnemers gaan. Nu berichten alle gemeenten de afnemers apart periodiek over de mutaties. Dat is zowel voor de afzonderlijke gemeenten als voor zo’n 300 afnemers arbeidsintensief. Uiteindelijk zal deze communicatie tussen gemeenten en afnemers via een servicebus verlopen (GBA-V Moderne Interfaces).

Anderzijds wordt er een nieuw Logisch Ontwerp gemaakt op basis waarvan nieuwe burgerzakensystemen voor gemeenten worden gebouwd. Een burgerzakensysteem bestaat uit een ‘kern’ (BZS-K) voor het verzamelen en beheren van persoonsgegevens en ‘aanvullende modules’ die als verbindende schakel tussen de kern en de verschillend ingerichte gemeentelijke werkprocessen gaan functioneren. Alle vier beschreven onderdelen zijn noodzakelijk om de doelstellingen voor burgers en bedrijven te realiseren. Partijen hebben het voornemen dit alles in goed overleg met gemeenten, afnemers en leveranciers uit te werken en belanghebbenden te informeren over voortgang en de samenhang met andere e-overheidsprogramma’s.

Lees verder...