Uit een opinieonderzoek van KPMG blijkt dat minder dan 20 procent van de Nederlanders op de hoogte is van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei 2018 van kracht wordt. Maar als zij worden gewezen op hun nieuwe rechten wil 80 procent in actie komen.

Met de nieuwe privacywet krijgen burgers onder meer het recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen, en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.

Nederlanders willen vooral weten wie wat verzamelt. Ze maken zich met name zorgen om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens. 70 procent heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Wolters: "90 procent heeft nog nooit het eigen EPD ingezien. Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn."

In het licht van het aanstaande referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten noemt KPMG het ook opvallend dat bijna de helft van de Nederlanders privacy inlevert voor veiligheid. Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat de overheid meer bevoegdheden zou moeten krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste zou gaan van de privacy.

Alles bij de bron; Accountant