Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport Meldactie 'Privacy', een deelrapport van de Patiëntenfederatie (NPCF) over medische gegevens en zorgverzekeraars...

...Medisch beroepsgeheim en omgang met gegevens Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat patiënten zich nog niet altijd voldoende geïnformeerd voelen over de regels van het medisch beroepsgeheim, met name van hun rechten en plichten met betrekking tot dat beroepsgeheim. Dit ondanks dat inmiddels veel materiaal beschikbaar is gekomen om die informatiebehoefte in te vullen. Zo zijn er de door het Ministerie van VWS in samenwerking met veldpartijen uitgegeven Factsheet Medisch beroepsgeheim3 en de brochures uitgegeven door de Patiëntenfederatie. Het onderzoek biedt geen inzicht in de achterliggende reden van het ervaren gebrek aan informatie. Ik vind het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn of in elk geval de mogelijkheid hebben zich op eenvoudige wijze te informeren. Ik zal daarom in nader overleg met de NPCF treden om te kijken of het mogelijk is de al beschikbare informatie beter te ontsluiten. Door wellicht ook andere media te gebruiken, zoals een filmpje, is misschien nog een groter bereik mogelijk.

Ik zal ook met de NPCF verkennen of en welke rol zij in dit geheel kunnen vervullen en welke ondersteuning daarbij op landelijk niveau (vanuit het ministerie van VWS) nodig is. Daarnaast wil ik met de NPCF kijken naar de reacties op de door hun gestelde open vraag over de omgang met medische gegevens door zorgverleners en anderen. Een groot aantal respondenten (92%) geeft aan het belangrijk te vinden dat betrokken partijen zorgvuldig met hun medische gegevens omgaan. Dat begrijp ik ook. Uit de gegeven toelichtingen blijkt dat een aantal patiënten het gevoel heeft dat die geheimhouding meer serieus kan worden genomen en dat is voor mij aanleiding daar dieper aandacht aan te besteden. Als gezegd zal ik daarover ook contact zoeken met de NPCF...

...Een ander onderdeel van het onderzoek betreft de door patiënten ervaren veiligheid van medische gegevens. De respondenten geven aan zich zorgen te maken over hun gegevens als die zich bij verzekeraars of gemeenten, maar ook zorgaanbieders, bevinden. Ook voelt de patiënt zich minder geïnformeerd over de veiligheid van zijn gegevens door deze partijen.

Alles bij de bron; RijksOverheid