Blijkbaar krijgt de overheid in de vorm van een Wethouder Jeugd en de burgemeester steeds meer greep op ons gezinsleven. Op de website Rechtennieuws.nl vonden we de volgende publicatie:

De ministerraad heeft op voorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin ingestemd met het wetsvoorstel Centra voor Jeugd en Gezin. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de wettelijke taak om te zorgen voor de organisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gaat daarbij om het geïntegreerd aanbieden (één loket) van preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning met de jeugdgezondheidszorg, waarbij een verbinding met het bureau jeugdzorg en het onderwijs wordt gelegd.

Het wetsvoorstel bepaalt verder dat de gemeente ervoor verantwoordelijk is dat alle partijen die met jeugd te maken hebben, samenwerken

Met het wetsvoorstel moet de gemeente (wethouder jeugd) de regie voeren over het maken van sluitende afspraken tussen de instanties die hulp of zorg verlenen. Daarnaast krijgt de burgemeester de mogelijkheid om, wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt over de coördinatie van zorg en de cliënt dringend zorg behoeft, een instelling aan te wijzen die ervoor verantwoordelijk is dat een gezin goede ondersteuning krijgt. De Centra voor Jeugd en Gezin versterken de eigen kracht van ouders en hun kinderen, zodat de jongere tot een betere ontwikkeling komt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rechtennieuws.nl