Wetsvoorstel voor vrijheid van informatie

Deze site presenteert een concept-initiatiefvoorstel voor een nieuwe wet op de openbaarheid van bestuur (wob), die de huidige wob op de schop neemt. Teveel publieke informatie blijft nu geheim of te lang achter slot en grendel. Het voorstel regelt onder andere de volgende punten:

  • toegang tot overheidsinformatie wordt een recht in plaats van gunst
  • er komt er een onafhankelijke informatiecommissaris die toezicht houdt op openbaarheid, naar internationaal voorbeeld
    ook de Tweede Kamer, de Raad van State en semipublieke instellingen worden transparant
  • openbaarheid wordt de regel, uitzonderingen worden verscherpt
  • informatie komt sneller en systematisch digitaal beschikbaar, vindbaar met een register, in open standaard en geschikt voor hergebruik

Ik [Mariko Peters] leg het concept-wetsvoorstel hierbij aan iedereen ter consultatie voor. Juridisch, praktisch, technisch, literair: alle commentaar is welkom. Instructies voor de consultatie en prijsvraag staan links. Na verwerking van de inzendingen wordt het voorstel voor 7 juli ingediend. Na advies van de Raad van State zal de Kamer komend najaar het voorstel behandelen. 

Ik hoop op veel input om dit een succesvolle wet te maken waar de politiek niet omheen kan: openbaarheid is niet een kwestie van of maar wanneer!

Alles bij de bron; denieuwewob