Antwoord op vragen over de bestrijding van cybercrime

Vraag 2 t/m 4
Bent u het met een aantal geïnterviewden, waar onder de officier van justitie
gespecialiseerd in cybercrime, eens dat de bevoegdheden van politie en
justitie moeten worden uitgebreid ten aanzien van cybercrime, meer in het
bijzonder de mogelijkheid om «terug te hacken», ongeacht de plaats waar de
computer zich bevindt?

Vraag 5
Kunt u een dergelijke bevoegdheidsuitbreiding realiseren binnen de nationale
wetgeving? Zo ja, hoe? Zo nee, op welke wijze kunt u op korte en lange
termijn deze vorm van grensoverschrijdende criminaliteit effectief aanpakken?

Rapport Cameratoezicht in beweging

De toepassing van mobiel cameratoezicht - in de vorm van bodycams of camera-auto’s - door de
Nederlandse politie is betrekkelijk nieuw. In 2009 is in een vijftal politieregio’s een pilotproject met
dergelijk vormen van mobiel cameratoezicht gestart.