DIGITALE VRIJHEID

42. Er komt geen downloadverbod. Hyperlinken en embedden blijft vrij.

43. Nederland krijgt een bindend handvest van digitale grond-rechten en bepleit dit ook binnen de EU.

44. In internationaal verband komt Nederland op voor het recht om informatie te delen, te kopiëren en te bewerken. Auteursrecht geldt dan alleen nog maar wanneer informatie opnieuw wordt gepubliceerd voor commerciële doeleinden. Nederland pleit voor verkorting van de termijn van auteurs-recht tot maximaal 10 jaar, met een ruime overgangstermijn voor bestaande rechten. Auteurs mogen zelf hun rechten exploiteren of afstaan aan het publieke domein.

45. In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor web en e-mail.

46. Nederland verkort de bewaartijd voor verkeersgegevens van internet- en telefoongebruikers tot het Europese minimum van een half jaar. Binnen de EU maakt de regering zich sterk voor de afschaffing van de bewaarplicht.

47. De overheid waarborgt de netneutraliteit. Overheden en internetdienstverleners mogen het internet niet filteren. Zij mogen bepaalde inhoud, diensten of technologische toepassingen niet bevoordelen boven andere.

48. Nederland ijvert voor volledige openheid rond de onderhan-delingen over het antinamaakverdrag ACTA en verzet zich tegen opname van bepalingen over internet en auteursrecht.

49. Nederland komt wereldwijd op tegen censuur. Zij zet zich in voor een Europees verbod op de export van software waar-mee het internet gecensureerd en gefilterd kan worden.

50. De publieke sector gebruikt open standaarden en, waar mogelijk, open source software. De overheid bevordert de toepassing ervan ook buiten de publieke sector.

51. Nederland keert zich tegen octrooi op software en andere vormen van octrooimisbruik.

52. Privacy en persoonsgebonden gegevens worden beter beschermd. Digitale informatiesystemen, diensten en producten worden zo ontworpen dat alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen, voor een vooraf beschreven doel en waar mogelijk anoniem. Burgers en consumentenkrijgen inzicht in het gebruik van hun persoonsgegevens. Zonder hun expliciete toestemming mogen deze niet worden doorverkocht of gedeeld met derden.

53. Er komt een meldplicht voor datalekken.

54. De overheid verplicht zich tot maximale inspanningen om de gevolgen van identiteitsdiefstal voor slachtoffers te minimaliseren.

55. Er komt geen landelijke vingerafdrukkendatabank. De over-heid slaat vingerafdrukken en gezichtsscans van aanvragers van identiteitsdocumenten alleen op in de chip van dat document, conform de Europese verordening, zodat kan worden gecontroleerd of pas en persoon bij elkaar horen.

Met dank aan sargasso voor de link verzameling

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!