Wilbert Tomesen is van de principes, het type dat vindt dat de overheid haar eigen wetten serieus moet nemen. Hij was CBP-lid tussen 2011 en 2018.

Dankzij voortschrijdende computertechnologie beschikte de overheid over steeds meer databestanden met persoonsgegevens. Aanbod schept vraag, dus gemeenten, opsporingsdiensten en uitvoeringsinstanties wilden die gegevens graag gebruiken om fraude op te sporen...

...Een van de wetsvoorstellen waarover het CBP moest adviseren, was de Wet fraudeaanpak door bestandskoppelingen. Die wet maakte het mogelijk dat gemeenten en andere overheidsinstanties gegevens, waaronder persoonsgegevens, met elkaar gingen uitwisselen om onder andere uitkeringsfraude op te sporen. Het CBP adviseerde minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de wet niet in te dienen.

Het CBP vond het bezwaarlijk dat de wet niet specificeerde welke gegevens instanties mochten uitwisselen. In de wet was ook niet goed vastgelegd wie erop toeziet dat databestanden alleen gedeeld worden als dit echt noodzakelijk is. Een derde fundamenteel bezwaar was dat burgers die door deze aanpak aan verscherpte controle blootstaan, daarover niet geïnformeerd zouden worden.

Hiermee legde het tweede kabinet-Rutte de kiem voor een deel van de toeslagenaffaire. Toen de beerput van dat schandaal openging, bleek onder meer dat de Belastingdienst geheime zwarte lijsten bijhield van mensen die (vaak onterecht) verdacht werden van fraude. Volgens de wet had de Belastingdienst die lijsten geregeld moeten opschonen, maar dat gebeurde niet.

Er was namelijk niemand die daar op toezag.

Alles bij de bron; Volkskrant [lekker lang weekend artikel]