De CTIVD heeft onderzoek verricht naar de aansturing van de inlichtingendiensten (ID’en) van de Nationale Politie en de bijzondere dienst (BD) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Uit het onderzoek blijkt dat op een aantal terreinen sprake was van onvoldoende sturing en controle door de AIVD. Hierdoor ontstaan risico’s op onrechtmatigheden of onzorgvuldigheden die zich in enkele gevallen ook hebben voorgedaan. Dit blijkt uit het toezichtrapport nr. 76....

....Hoewel met de oprichting van de Nationale Politie een scheiding is aangebracht tussen de ID’en (ten behoeve van nationale veiligheid) en de Teams Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) (voor wat betreft openbare orde), bestaat er een spanningsveld tussen openbare orde en nationale veiligheid.

Dit onderscheid is van belang, omdat de taken verschillen en de bevoegdheden die ten behoeve daarvan mogen worden ingezet uiteenlopen....

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, mede namens de minister van Defensie, onderschrijft de conclusies uit het rapport en neemt de aanbevelingen over. De ministers hebben het rapport op 6 februari 2024 naar de Tweede Kamer gezonden. De CTIVD verwijst hier naar de begeleidende beleidsreactie van de ministers.

Rapport nr. 76 heeft een begrippenlijst als openbare bijlage. Het rapport heeft ook een geheime bijlage die naar de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer is gestuurd.

Alles bij de bron; DutchIT