Belangrijkste bevindingen

In de KEMA-rapportage wordt geconcludeerd dat er bij grootschalige uitrol op basis van
vrijwilligheid sprake is van een positieve maatschappelijke business case met een netto-
contante waarde van EUR 770 miljoen. Door het invoeren van keuzevrijheid en het
treffen van meer waarborgen voor privacy en veiligheid valt – in kwantitatieve termen –
de business case in dit referentiescenario lager uit dan de eerdere raming op grond van
een verplichte uitrol (netto-contante waarde EUR 1,3 miljard). KEMA heeft daarnaast
berekend dat wanneer meer dan 20% van de consumenten de meter niet accepteert of
administratief uit laat zetten, de business case niet meer positief is.

Tenzij zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die aanleiding geven de evaluatie te
herzien, betekent dit dat Nederland gehouden is aan invoering van slimme
metersystemen. Met inachtneming van de resultaten van de KEMA-rapportage is mijn
inzet dan ook onveranderd gericht op een grootschalige uitrol van de op afstand
uitleesbare meter, op basis van vrijwilligheid. Ik hecht er aan dat het besluit om over te
gaan tot grootschalige uitrol op zorgvuldige wijze wordt genomen. Ik acht het dan ook
van belang dat eerst minimaal twee jaar ervaring wordt opgedaan tijdens de
kleinschalige uitrol.

Lees alles bij de bron; ikregeer