Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Diertens en Verhoeven (beiden D66) over patiënten die onder druk gezet worden om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg.

...Vraag 5 

Deelt u de mening dat het financieel onder druk zetten van de patiënt om ROM-
lijsten in te vullen de patiënt de vrijheid ontneemt om zelf te kiezen om al dan niet
te participeren aan ROM-lijsten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4 en 5
Ik ben voorstander van inzetten van ROM in het belang van de patiënt. Ook de
patiëntenorganisatie in de GGZ is hier een voorstander van. Daarbij moet de
patiënt ook de keuze hebben om niet mee te werken. Het financieel onder druk
zetten van patiënten voor het invullen van ROM-vragenlijsten vind ik niet
acceptabel.

Vraag 6
Bent u bekend met het gegeven dat patiënten die geen ROM-lijst invullen tijdens
hun behandeling bij Centiv BasisGGZ een verzoek kregen om 45 euro te betalen
als ‘afkoopsom’?

Antwoord op vraag 6
Ja, ik heb dit bericht vernomen. Ik vind dit niet acceptabel. Voor de volledigheid
verwijs ik u naar het persbericht4 van Centiv BasisGGZ, waarin zij aangeven dat
zij nooit daadwerkelijk zijn overgegaan tot het innen van een boete. Inmiddels
heeft Centiv BasisGGZ haar beleid veranderd en wordt er ook niet meer gedreigd
met een boete.

Alles bij de bron; RijksOverheid