2
Heeft u een overzicht hoeveel van dit soort systemen momenteel bestaan? 

Onlangs hebben het Nictiz en de NPCF een inventarisatie van Patiëntenportalen in Nederland gepubliceerd (zie bijlage *). Dit overzicht is het meest recente overzicht dat mij bekend is.

3
Moeten dit soort systemen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)? Zo ja, wie houdt hier toezicht op, en hoe wordt dit toezicht bekostigd? Zo nee, hoe is de privacy gewaarborgd?

Of systemen als Medlook moeten voldoen aan de Wbp en de WGBO is afhankelijk van de inrichting. Voor de Wbp is van belang of er sprake is van de verwerking van tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens. Voor de toepasselijkheid van de WGBO zal de vraag meespelen in hoeverre de medicus invloed heeft of meewerkt aan de opname van de gegevens in het dossier op internet.

Lees alles bij de bron; ikregeer

* bijlage helaas nog niet via internet beschikbaar