2. Waarom heeft u niet eerst deze acties uitgevoerd en pas daarna buiten het parlement uw opvattingen over de openbaarheid van bestuur uitgedragen? Waarom heeft u niet eerst aan de Kamer meegedeeld wanneer u de vorengenoemde toezeggingen gestand gaat doen?

3. Wanneer zal het kabinet de in vraag 1 bedoelde acties wél uitvoeren?

4. Wordt het niet hoog tijd dat Nederland een standpunt inneemt over het partij worden bij het Verdrag inzake toegang tot officiële documenten, van de Raad van Europa? Bent u bereid aan de wens van de Tweede Kamer tegemoet te komen door binnen een maand althans de in vraag 1, onder b, bedoelde actie uit te voeren? 

Antwoord vraag 2, 3 en 4:

....Inmiddels heeft u van mij een brief ontvangen over het beleid inzake de Wob met daarin een aantal concrete voorstellen tot wijziging van de Wob. De brief gaat onder meer in op de drie bij vraag 1 genoemde onderwerpen.

Lees alles bij de bron; ikregeer